Demokrasiyi Uygulayarak Öğrenme: Müzakere, Katılım ve Toplumsal Cinsiyet

Günümüzde müzakereci demokrasiye ilgi gerek kuram gerek uygulama düzeyinde artmıştır. Çeşitli boyut ve ölçekte vatandaş katılımı ve müzakereleri tasarlanmakta ve uygulanmakta, bu süreçler ampirik araştırmalara tabi tutulmaktadır. Normatif temelleri sabit kalmakla birlikte, müzakereci demokrasi kendisine yöneltilen eleştirileri ciddiye alarak gelişmiş ve disiplinlerarası çalışmalara yön vermiştir. Ancak siyaset felsefesi içerisinde müzakereci demokrasiye uygun bir karakter gelişiminin nerede ve ne şekilde gerçekleşeceğine, yani siyasal sosyalizasyon pedagojik boyutuna dair yeterince çalışma yapılmamıştır. Müzakereci karakterin en önemli gelişim alanlarından biri olan eğitimle müzakerenin ilişkisini ele alan bu makale, müzakereci demokrasinin öğrenilmesini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ele almaktadır. Makalede, müzakerenin şekli, kapsamı, öznesi, mekânı gibi konulara dair tartışmalar incelenmekte ve toplumsal cinsiyet uçurumunu aşmanın yolları öne sürülmektedir. Makale, müzakereci vatandaşlığın uygulanarak öğrenebileceği yerler olarak eğitim kurumlarının rolünün altını çizmekte, ancak öğrenme sürecinin eğitim kurumları ile sınırlı olmadığı, yetişkin katılımı ve müzakeresini de içerdiği görüşünü savunmaktadır. Makalede ayrıca daha demokratik bir demokrasi için hayatın her alanında karar alma süreçlerinde yer almanın önemini savunan katılımcı demokrasi kuramı ve feminist yaklaşımların günümüz siyasetine ve vatandaşlık eğitimine katkısı vurgulanmaktadır.

Learning Democracy Through Practice: Gender, Deliberation and Participation

Interest in the theory and practice of deliberative democracy is on the rise today. Citizen participation and deliberation in various forms and scales are designed and implemented as well as subjected to empirical research. While its normative basis stays the same, deliberative democracy has developed a great deal by taking its critiques seriously and has given way to new interdisciplinary research. However, within political theory, the question of where and how the development of a democratic character suitable for deliberative democracy takes place remains unanswered. In other words, the pedagogical aspects of political socialization for deliberative democracy are largely understudied. Given the role of education as the prominent space for the development of a deliberative democratic character, the article studies the relationship between education and deliberative democracy and takes up the issue of learning deliberative democracy from a gender perspective. It investigates debates regarding the type, scope and agent of deliberation and suggests ways for transcending the gender gap. The article emphasizes the significance of educational institutions as places where deliberative citizenship can be learned through practice, but also defends the view that learning democracy does not only take place in schools, and that adult deliberation/participation is a learning process in itself. The article emphasizes the contribution of feminist perspectives to citizenship education and that of participatory democracy, which promotes participation to decision making in all realms of life as part of the democratization of democracy.

Kaynakça

Anderson, E. (2011). Sen, ethics, and democracy. Feminist Economics, 9(2-3), 239-261. https://doi.org/10.1080/02691728.2011.652211

Avery, P.G., Levy, S.A., Simmons, A.M.M. (2013). Deliberating controversial public issues as part of civic education. The Social Studies, 104(3), 105-114. https://doi.org/10.1080/00377996.2012.691571

Bath, C. (2013). Conceptualising listening to young children as an ethic of care in early childhood education and care. Children & Society, 27, 361-371. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2011.00407.x

Barber, B. (1984). Strong democracy: participatory politics for a new age. Berkeley: University of California Press.

Benhabib, S. (1987). The generalized and the concrete other: the Kohlberg-Gilligan controversy and feminist theory. S. Benhabib and D. Cornell (Eds.), Feminism as critique: on the politics of gender in late-capitalist societies (ss. 77-95). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Benhabib, S. (1996a). Democracy and difference: contesting the boundaries of the political. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Benhabib, S. (1996b). Toward a deliberative model of democratic legitimacy. S. Benhabib (Ed.), Democracy and difference: contesting the boundaries of the political (ss. 67-95), Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bevington, T., Kurian, N., Cremin, H. (2019). Peace education and citizenship education: shared critiques. A. Peterson et al. (Eds.), The Palgrave handbook of citizenship and education (ss. 1-13). Springer.

Bickford, S. (1996). The dissonance of democracy: listening, conflict and citizenship. Ithaca: Cornell University Press.

Bohman, J. (1998). Survey article: the coming of age of deliberative democracy. Journal of Political Philosophy, 6(4), 400-425. https://doi.org/10.1111/1467-9760.00061

Beauvais, E. (2020). Deliberation and non-deliberative communication. Journal of Deliberative Democracy, 16(1), 4-13. http://doi.org/10.16997/jdd.387

Chappell, Z. (2011). Justifying deliberative democracy: are two heads always wiser than one?. Contemporary Political Theory, 10(1), 78-101. http://doi:10.1057/cpt.2010.8

Cohen, J. (1989). Deliberation and democratic legitimacy. A. Hamlin and P. Petit (Eds.), The good polity: normative analysis of the state. New York: Blackwell.

Cooke, M. (2000). Five arguments for deliberative democracy, Political Studies, 48, 947-969. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00289

Crouch, C. (2004). Post-democracy. Cambridge: Polity Press.

Çelik, R. (2016). Bakım/özen etiği ve eğitim felsefesinde feminizm temelli bir yaklaşım. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 8(2), 73-85. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000166

Dewey, J. (1916). Democracy and education: an ıntroduction to the philosophy of education. New York: MacMillan Company.

Dewey, J. (1939). “Creative democracy – the task before us. Address given at a dinner in honour of John Dewey, New York, October 20 1939”. Philosophieuni-muenchen.de. http://www.philosophie.uni-muenchen.de/studium/das_fach/warum_phil_ueberhaupt/dewey_creative_democracy.pdf, Son erişim tarihi: 9 Aralık 2020

Doğanay, A., Çuhadar, A., Sarı, M. (2007). Examining of the effects of some variables on political participation level of prospective teachers in the context of democratic citizenship education. Educational Administration–Theory, 13, 213–246.

Englund, T. (2000) Rethinking democracy and education: towards an education of deliberative citizens. Journal of Curriculum Studies, 32:2, 305-313. https://doi.org/10.1080/002202700182772

Enslin, P., Pendlebury, S., and M. Tjiattas. (2001). Deliberative democracy, diversity and the challenges of citizenship education. Journal of Philosophy of Education, 35(1): 115-130. https://doi.org/10.1111/1467-9752.00213

Ercan, S. (2017). From polarization to pluralization: a deliberative approach to illiberal cultures. International Political Science Review, 38(1), 114-127. https://doi.org/10.1177/0192512115619465

Ersoy, A. F. (2014). Active and democratic citizenship education and its challenges in social studies classrooms. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 1-20. https://doi.org/10.14689/ejer.2014.55.1

Estlund, D. (1997). Beyond fairness and deliberation. J. Bohman and W. Rehg (Eds.), Deliberative Democracy, Boston: MIT Press.

Fishkin, J., and Farrar, C. (2006). Deliberative polling: from experiment to community resource. J. Gastil and P. Levine (Eds.), Deliberative democracy handbook: strategies for effective civic engagement in the 21st century (ss. 68–79). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Fung A. (2007) Minipublics: deliberative designs and their consequences. S.W. Rosenberg (Ed.), Deliberation, participation and democracy (ss. 159-183). Palgrave Macmillan, London.

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Göker, Z. (2011). Presence in silence: feminist and democratic implications of the Saturday vigils in Turkey. J. Beinin and F. Vairel (Eds.), Social movements, mobilization, and contestation in the Middle East and North Africa. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Göker, Z.G. (2020). Özenli vatandaşlık: feminist bakım etiğini yeniden politikleştirmek. Kadın/Woman 2000, 21(1), 89-106. https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.142.

Gutmann, A. (1987). Democratic education. New Jersey: Princeton University Press.

Gutmann, A. and D. F. (1996). Thompson. Democracy and disagreement. Cambridge, Mass.: Belknap Press.

Gürkaynak, İ., Üstel, F., Gülgöz, S. (2003). Eleştirel düşünme. Eğitim Reformu Girişimi.

Hanson, J. S. and K. R. Howe. (2011). The potential for deliberative democratic civic education. Democracy & Education, 19(2), 1-9.

McCowan, T. and E. Unterhalter. (2013). Education, citizenship and deliberative democracy. R. Hedtke and T. Zimenkova (Eds.), Education for civic and political participation: A Critical Approach (ss. 135-154). New York: Routledge.

Karaman Kepenekçi, Y. (2005). A study of effectiveness of human rights education in Turkey. Journal of Peace Education, 2(1), 39-55. https://doi.org/10.1080/1740020042000334091

Karpowitz, C. F., Raphael, C. and A. Hammond. (2009). Deliberative democracy and inequality: two cheers for enclave deliberation among the disempowered, Politics & Society, 37(4), 576-615. http://doi.org/10.1177/0032329209349226

Karpowitz, C. And T. Mendelberg. (2014). The Silent sex: gender, deliberation and institutions. New Jersey: Princeton University Press.

Kleinberg-Levin, D.M. (1989). The listening self: personal growth, social change, and the closure of metaphysics. London: New York: Routledge.

Kuçuradi, I. 2011. İnsan hakları: kavramları ve sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Lefrançois, D. and M.A. Ethier. (2010). Translating the ideal of deliberative democracy into democratic education: pure utopia?. Educational Philosophy and Theory, 42(3), 271-292. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2007.00385.x

Ludwig, G. (2018). Post-democracy and gender: new paradoxes and old tensions. Distinktion: Journal of Social Theory, 19(1), 28-46. https://doi.org/10.1080/1600910X.2018.1461669

Manin, B. (1987). On legitimacy and political deliberation. Political Theory, 15(3), 338-368. https://doi.org/10.1177/0090591787015003005

Mansbridge, J. (1999). Everyday talk in the deliberative system. S. Macedo (Ed.), Deliberative politics: essays on democracy and disagreement (ss. 211–239). Oxford: Oxford University Press.

Mansbridge, J., Bohman, J., Chambers, S., Christiano, T., Fung, A., Parkinson, J., Thompson, D. F., & Warren, M. E. (2012). A systemic approach to deliberative democracy. J. Parkinson and J. Mansbridge (Eds.), Deliberative systems (ss. 1-26). Cambridge: Cambridge University Press.

Marti, J. (2006). The epistemic conception of deliberative democracy defended: reasons, rightness, and equal political autonomy. S. Besson and J. Marti (Eds.), Deliberative democracy and its discontent (ss. 27–56). Burlington, VT: Ashgate.

McDevitt, M., Kiousis, S. (2006). Deliberative learning: an evaluative approach to interactive civic education. Communication Education, 55(3), 247-264. https://doi.org/10.1080/03634520600748557

McLeod, J. M. and S.H. Chaffee, S. H. (1972). The construction of social reality. J. Tedeschi (Ed.), The social influence processes (ss. 50-99). Chicago: Aldine-Atherton.

Mendes, J. M. and T. Osborne. (2010). Gender and the perception of knowledge in political discussion. Political Research Quarterly, 63(2), 269-279. https://doi.org/10.1177/1065912908328860

Merey, Z., Karatekin, K. ve Kuş, Z. (2012). İlköğretimde vatandaşlık eğitimi: karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3), 795-821.

Moss, P. (2007). Bringing politics into the nursery: early childhood education as a democratic practice. European Early Childhood Education Research Journal, 15(1), 5–20. https://doi.org/10.1080/13502930601046620

Moss, P. (2009). There are alternatives!: markets and democratic experimentalism in early childhood education and care. Volume 53 of Working papers in Early Childhood Development, Bernard van Leer Foundation.

Mouffe, C. (1999). Deliberative democracy or agonistic pluralism? Social Research, 66 (3), 745-758.

Mouffe, C. (2000). The democratic paradox. London New York: Verso.

Mutz, D. C. (2006). Hearing the other side: deliberative versus participatory democracy. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Neblo, M.A., Esterling, K.M., Kennedy R., and Lazer D. (2010). Who wants to deliberate? and why?. American Political Science Review, 104 (3), 566-83. https://doi.org/10.1017/S0003055410000298

Niemeyer, S. (2011). The emancipatory effect of deliberation: empirical lesions from mini-publics. Politics & Society, 39 (1), 103-40. https://doi.org/10.1177/0032329210395000

Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Pateman, C. (1988). The sexual contract. Cambridge: Polity Press.

Pateman, C. (2012). APSA presidential address: participatory democracy revisited. Perspectives on Politics, 10(1), 7-19. https://doi.org/10.1017/S1537592711004877

Ranciere, J. (1999). Disagreement: politics and philosophy, trans. Julie Rose (Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rawls, J. (1999). A Theory of justice, revised edition, The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge.

Reich, W. (2007). Deliberative Democracy in the classroom: a sociological view. Educational Theory, 57(2), 187-197. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2007.00251.x

Rosenberg, S.W. (2007). Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern? Basingstoke, England; New York, NY: Palgrave Macmillan.

Ruitenberg, C. W. (2009). Educating political adversaries: Chantal Mouffe and radical democratic citizenship education. Studies in Philosophy and Education, 28, 269-281. https://doi.org/10.1007/s11217-008-9122-2.

Sanders, L. (1997). Against deliberation. Political Theory, 25(3), 347-376. https://doi.org/10.1177/0090591797025003002

Samuelsson, M. (2016). Education for deliberative democracy a typology of classroom discussions. Democracy & Education, 24(1), 1-9.

Som, İ., Karataş, H. (2015). Türkiye’de vatandaşlık eğitimi üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-50. https://doi.org/10.29065/usakead.232402

Şen, A. (2019). Vatandaşlık eğitiminde değişiklik ve süreklilikler: 2018 sosyal bilgiler öğretim programı nasıl bir vatandaşlık eğitimi öngörüyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 1-28. https://doi.org/10.1080/02680939.2010.504886

Şişman, M. Güleş, H., Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü ı̇çin yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 167-182. https://doi.org/10.12780/UUSBD68

Steenbergen, M. R., Bachtiger, A., Spörndli, M. And J. Steiner. (2003). Measuring political deliberation: a discourse quality index. Comparative European Politics, 1, 21-48. https://doi.org/10.1057/palgrave.cep.6110002

Waghid, Y. (2005). Action as an educational virtue: toward a different understanding of democratic citizenship education. Educational Theory, 55(3), 323-342. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2005.00006.x

Maxwell, L., Beltran, C, Threadcraft, S., White, S. K., Leonard, M., and B. Honig. (2019). The ‘agonistic turn’: political theory and the displacement of politics in new contexts. Contemporary Political Theory, 18(4), 640-672. https://doi.org/10.1057/s41296-019-00346-

Young, I. M. (1987). Impartiality and the civic public: some implications of feminist critiques of moral and political theory. S. Benhabib and D. Cornell (Eds.), Feminism as critique: on the politics of gender in late-capitalist societies (ss. 57-76). Cambridge: Polity Press.

Young, I. M. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Young, I.M. (2002). Inclusion and democracy. Oxford: Oxford University Press.

Kaynak Göster

APA Göker, Z . (2021). Demokrasiyi Uygulayarak Öğrenme: Müzakere, Katılım ve Toplumsal Cinsiyet . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 20 (2) , 862-882 . DOI: 10.21547/jss.859607