‘Babalık Deneyimleri’nde Erkekliklerin Değiş(mey)en Yüzü: Blogger Babaların Anlatıları Üzerinden Bir Analiz

Babanın aile içerisindeki varlığının ve rollerinin önemi; “doğru erkek” olarak hegemonik erkeklik değerlerinin aktarılmasında somutlanmaktadır. Bu nedenle ‘babalık’; eril toplumsal düzen ve cinsiyet rejimleri içerisinde hegemonik erkeklik idealinin yeniden üretilmesinde, erkeklik deneyimlerinin aktarılmasında ve erkek özneliğinin inşasında önemli bir kesişim alanında durmaktadır. Feminist tartışmalar ve eleştirel erkeklik çalışmaları çerçevesinde günümüzde “erkekliklerin bir değişimde mi yoksa bir krizde mi olduğu” tartışmalarından beslenerek hegemonik erkeklik ve idealinin çoklu/farklı görünümleri olabileceği yaklaşımını benimseyen bu çalışmanın temel aksını, günümüzde erkekliklerin değişen yönünü ve niteliğini kavramak adına ‘erkek özneliğinin’ ve ‘(hegemonik) erkeklikler’in kurulduğu/performanslar sergilendiği ‘babalık deneyimleri’ oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da bu çalışmanın temel amaçları; erkek özneliğinin ‘baba konumu’, ‘babalığın anlamı’ ve ‘babalık pratikleriyle’ nasıl (yeniden) üretildiğini, nasıl anlamlandırıldığını anlamak; “iyi bir erkek” ve “iyi bir baba olma” yolunda hegemonik erkeklik(ler) ve ideal(ler)inden nasıl beslenildiğini tartışmaya açmak; babalık deneyimlerinin, ‘annelik’ ve ‘annelik deneyimleri’ üzerinden kurulmasında heteronormatif ataerkilliğin ne tür (yeniden) görünümler aldığını incelemek ve tartışmaktır. Bu doğrultuda çalışmanın sorgulamaları, “evin geçimini sağlamak”la yükümlü olan ve “ailenin reisi” konumunda bulunan ancak çocuk bakımından sorumlu olmayarak çocukla mesafeli ilişkiler kuran hâkim babalık algısından farklı olarak; çocuk bakımına eşit sorumluluk ilkesi üzerinden bakan, kendi ifadeleriyle “hamilelik ve anne sütü dışında her şeyi yapabilen”, “yedek ebeveyn, ailenin üçüncüsü ve köşe yastığı olmayı reddeden”, “ben de eşit miktarda ebeveynim” diyerek “katılımcı baba” tanımlamalarını reddeden blogger babaların anlatıları üzerinden yapılmıştır. Bu çerçevede, erkeklerin kendi babalık deneyimlerini aktardıkları beş blogger babanın anlatıları üzerinde söylem analizi yürütülmüş ve sorgulamalarla birlikte tartışmaya açılmıştır.

(Un)Changing Face of Manhood(s) in ‘Fatherhood Experiences’: An Analysis of Blogger Fathers’ Narrations

In patriarchal society, where sexuality is attributed to men, the fatherhood roles are shaped in ways to maintain obligatory masculinity and patriarchy. Therefore, fatherhood should be seen as an area that intersects with hegemonic masculinity, reproduction of patriarchal power, transmission of “manhood experiences”, and construction of male subjectivity. By following feminist debates and critical masculinity studies on “whether masculinity is in a ‘change’ or in ‘crisis’ in today’s world”, this paper adopts a perspective of ‘multiple’ appearances of hegemonic masculinities and ideals. Paper focuses on fatherhood experiences, within which male subjectivities and (hegemonic) masculinities are constructed/performed, in order to understand and analyse the changing aspects and appearances of “masculinities”. Main research aims are: to investigate and understand how (changing) male subjectivities are (re)produced and interpreted by “fatherhood” status, by “the meaning of fatherhood” and by “fatherhood practices”; to bring into question how (changing) male subjectivities lean on hegemonic masculinities in the name of “a good man” and “a good father”; to investigate how heteronormative patriarchy takes new (re)appearances in the relation of fatherhood experiences with “motherhood”. Within the frame of these aims, focal point of this research was the narrations of fatherhood experiences of blogger fathers who perceived childcare as an area of equal responsibility. In their own words they were fathers who “could do everything in childcare except pregnancy and breastfeeding”, “refuse being a spare-parent and corner-cushion”, not a “participant father” but instead a “equally parent”. Hence, narrations of five blogger fathers in Turkey were analysed and opened up for discussion in relations with the main questions of this research.

Kaynakça

Atay, T. (2012). Çin işi Japon işi: cinsiyet ve cinsellik üzerine antropolojik değiniler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Baba Olmak. Erişim Tarihi: 18.06.2017, http://www.babaolmak.com/

Baba Olmak Demek. Erişim Tarihi: 18.06.2017, http://www.babaolmakdemek.com/

Bach, A. S. (2017). The ambiguous construction of nondominant masculinity: configuring the “new” man through narratives of choice, involved fatherhood, and gender equality. Men and Masculinities, XX(X), 1-22. doi:10.1177/1097184X17715494

Bir Adam Bir Bebek. Erişim Tarihi: 18.06.2017, http://biradambirbebek.com/

Brandth, B. ve Kvande, E. (1998). Masculinity and child care: the reconstruction of fathering. The Sociological Review, 46(2), 293-313. doi:10.1111/1467-954X.00120

Bozok, M. (2011). Soru ve cevaplarla erkeklikler. İstanbul: SOGEP Yayınları.

Bushmeyer, A. ve Lengersdorf, D. (2016). The differentiation of masculinity as a challenge for the concept of hegemonic masculinity. NORMA, 11(3), 190-207. doi:10.1080/18902138.2016.1217672

Butler, J. (2014). Cinsiyet belası: feminizm ve kimliğin altüst edilmesi (B. Ertür, Çev.) (4. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.

Christensen, A. ve Jensen, S. Q. (2014). Combining hegemonic masculinity and intersectionality. NORMA, 9(1), 60-75. doi:10.1080/18902138.2014.892289

Coltrane, S. (2004). Fathering: paradoxes, contradictions, and dilemmas. M. Coleman, ve L. Ganong (Eds.), From handbook of contemporary families: considering the past, contemplating the future (224-243). Thousand Oaks, CA: Sage.

Connell, R. W. (2016). Toplumsal cinsiyet ve iktidar (C. Soydemir, Çev.) (2. Baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Connell, R. W. ve Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: rethinking the concept. Gender and Society, 19(6), 829-859. doi:10.1177/0891243205278639

Çubuklu, Y. (2007). Toplumsal kurgular ve cinsiyetçilik. İstanbul: Everest Yayınları.

Daly, K. (1993). Reshaping fatherhood: finding the models. Journal of Family Issues, 14(4), 510-530. doi:10.1177/019251393014004003

Harding, S. (2008). Bakış-açısı epistemolojisi (feminist bir yorum): toplumsal dezavantaj nasıl epistemik avantaj yaratır? S.

R. Turner (Ed.), Sosyal teori ve sosyoloji: klasikler ve ötesi (175-192). İstanbul: Küre Yayınları.

İş, S. M. (2013). Tracking the invisible: queer approaches to parenthood and family in Turkey (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kümbetoğlu, B. (2011). Feminist yöntem ve kadın çalışmalarına ilişkin bazı sorular, sorunlar. S. Sancar (Ed.), Birkaç arpa boyu…21. yüzyıla girerken Türkiye’de feminist çalışmalar (475-503). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Özbay, C. (2011). Neoliberal erkekliğin sosyolojisine doğru: rent boy’lar örneği. C. Özbay, A. Terzioğlu ve Y. Yasin. (Eds.),

Neoliberalizm ve mahremiyet: Türkiye’de beden, sağlık ve cinsellik (179-208). İstanbul: Metis Yayınları.

Sancar, S. (2011). Erkeklik: imkansız iktidar. İstanbul: Metis Yayınları.

Segal, L. (1992). Ağır çekim: değişen erkeklikler değişen erkekler (V. Ersoy, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Selek, P. (2014). Sürüne sürüne erkek olmak (7. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

Taze Baba. Erişim Tarihi: 18.06.2017, http://tazebaba.com/

Thoma, D. (2011). Babalar: modern bir kahramanlık hikâyesi (F. Doğan, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Türk, B. H. (2013). Hayali kahramanlar hakiki erkekler: çizgi roman ve fotoromanda erkeklik temsilleri üzerine denemeler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Uçan Baba. Erişim Tarihi: 18.06.2017, https://ucanbaba.com/blog/

Wedgwood, N. (2009). Connell’s theory of masculinity: it’s origins and influences on the study of gender. Journal of Gender Studies, 18(4), 329-339. doi:1080/09589230903260001

White, N. R. (1994). About fathers: masculinity and the social construction of fatherhood. ANZJS, 30(2), 119-131. doi:10.1177/144078339403000202

Williams, R. A. (2009). Masculinities and fathering. Community, Work and Family, 12(1). 57-73. doi:10.1080/13668800802133784

Williams, S. (2008). What is fatherhood?: searching for the reflexive father. SAGE Journals, 42(3), 487-502. http://journals.sagepub.com

Wittig, M. (2013). Straight düşünce (L. Sevda Darıcıoğlu ve P. Büyüktaş, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Demiriz, G , Baran, B . (2018). ‘Babalık Deneyimleri’nde Erkekliklerin Değiş(mey)en Yüzü: Blogger Babaların Anlatıları Üzerinden Bir Analiz . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 1074-1089 . DOI: 10.21547/jss.365005