Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öğrenci motivasyonundaki sorunları eğitimdeki önemli engellerdendir. Ancak Türkçe alanyazında motivasyonel çalışma koşullarına ilişkin öğrenci değerlendirmelerini belirleyebilecek bir ölçme aracına rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı Kauper vd. (2010) tarafından Almanca olarak geliştirilen Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmaya 692 üniversite öğrencisi katılmış, ilk etapta toplanan 352 veri üzerinden açımlayıcı faktör analizi, sonrasında toplanan 340 veri üzerinden ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda elde edilen değerlerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Bu faktörlerin alfa iç tutarlık katsayısı değerleri.69 ila .88 arasında değiştiğinden ölçeğin güvenirliği uygun bulunmuştur. Yapısal güvenirlik katsayılarının da alfa güvenirlik değerleriyle tutarlı olduğu görülmektedir. Yapı geçerliği olarak da yakınsama geçerliği ve ıraksama geçerliği bağlamında ayırt edici geçerliği incelenmiş kabul edilebilir değerler elde edilmiştir. Sonuç olarak Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin üniversite öğrencileri örnekleminde uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study

Problems concerning student motivation have been setting important barriers to education. However, no measurement tool has been found that can determine students’ evaluations of motivational study conditions in the Turkish literature. The present study aimed to perform the adaptation of the Motivational Study Conditions Scale developed in German by Kauper et al., (2010) into Turkish. University students (n=692) participated in the study. Exploratory factor analysis was performed over the data collected in the first step (n=352) and confirmatory factor analysis over the data collected afterwards (n=340). The values obtained from factor analyses ranged within acceptable limits. Since the alpha internal consistency coefficients were between .69 and .88, the reliability of the scale was found appropriate. Coefficients of composite reliability were also seen to be consistent with the alpha reliability values. As for construct validity, discriminant validity in the context of divergent validity and convergent validity were examined, and acceptable values were obtained. It was concluded that the Turkish form of the scale was a valid and reliable measurement tool.

___

 • Arbuckle, J. L. (2018). Amos. Chicago: IBM SPSS.
 • Aytaç, T. (2021). The problems faced by teachers in Turkey during the COVID-19 pandemic and their opinions. International Journal of Progressive Education, 17(1), 404–420. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.329.26
 • Çengel, M., & Türkoğlu, A. (2015). Classroom climate perceived by students scale: A validity and reliability study. Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1240–1257.
 • Clark, M. H., Middleton, S. C., Nguyen, D., & Zwick, L. K. (2014). Mediating relationships between academic motivation, academic integration and academic performance. Learning and Individual Differences, 33, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.04.007
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Springer Science+Business Media.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2017). Self Determination Theory. New York: Guilford Press. https://doi.org/10.1016/S0278-5846(03)00119-2
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860
 • Deniz, Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 40, 001–016. https://doi.org/10.1501/egifak_0000000158
 • Engeser, S. (2012). Advances in Flow Research. New York : Springer.
 • ERG. (2020). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – III | Uzaktan eğitimin ilk iki haftası nasıl geçti? https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-iii-uzaktan-egitimin-ilk-iki-haftasi-nasil-gecti/adresinden erişilmişitir.
 • ERG. (2021). Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri VIII | Seyreltilmiş yüz yüze eğitim nasıl geçiyor? Tarihinde https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-viii-seyreltilmis-yuz-yuze-egitim-nasil-geciyor/ adresinden erişilmişitir.
 • Erkuş, A. (2017). Ölçek geli̇şti̇rme ve uyarlama çalişmalarındaki̇ sorunlar i̇le yazim ve değerlendi̇ri̇lmesi̇. Içinde Ö. Demirel & S. Dinçer (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı (2. baskı, ss. 1212–1224). Ankara: Pegem A Yayıncılık. https://doi.org/9786053183563b02.074
 • Ertürk, S. (1991). Eğitimde program geliştirme (Altıncı Ba). Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39. https://doi.org/10.2307/3151312
 • George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference (16th baskı). London: Taylor & Francis.
 • Gezer, M., & Şahin, İ. F. (2017). Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 693–715.
 • Gnambs, T., & Hanfstingl, B. (2016). The decline of academic motivation during adolescence: an accelerated longitudinal cohort analysis on the effect of psychological need satisfaction. Educational Psychology, 36(9), 1698–1712. https://doi.org/10.1080/01443410.2015.1113236
 • Gold, J., & Ciorciari, J. (2020). A review on the role of the neuroscience of flow states in the modern world. Behavioral Sciences, 10(9). https://doi.org/10.3390/BS10090137
 • Haakma, I., Janssen, M., & Minnaert, A. (2017). The influence of need-supportive teacher behavior on the motivation of students with congenital deafblindness. Journal of Visual Impairment and Blindness, 111(3), 247–260. https://doi.org/10.1177/0145482x1711100305
 • Hornstra, L., Stroet, K., & Weijers, D. (2021). Profiles of teachers’ need-support: How do autonomy support, structure, and involvement cohere and predict motivation and learning outcomes? Teaching and Teacher Education, 99. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103257
 • Huang, C.-C., Wang, Y.-M., Wu, T.-W., & Wang, P.-A. (2013). An empirical analysis of the antecedents and performance consequences of using the moodle platform. International Journal of Information and Education Technology, 3(2), 217–221. https://doi.org/10.7763/ijiet.2013.v3.267
 • IBM Corp. (2017). IBM SPSS statistics for windows, version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (2015). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language (5th baskı). Lincolnwood: Scientific Software International. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.01.005
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (3. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kanadlı, S., & Bağçeci, B. (2016). The Teachers’ Interpersonal Motivating Styles: The Turkish Version of the Learning Climate Questionnaire. Anadolu UniversityJournal of Social Sciences, 16(1), 1–12.
 • Kandemirci, D. (2018). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Özerklik Desteği Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kauper, T., Retelsdorf, J., Bauer, J., Rösler, L., Möller, J., Prenzel, M., & Drechsel, B. (2010). PaLea – Panel zum Lehramtsstudium. Ein Forschungsprojekt zur professionsbezogenen Entwicklung Lehramtsstudierender im Studienverlauf. Vortrag gehalten auf dem. 22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), 65. Mainz.
 • Keller, J., & Landhäußer, A. (2012). The Flow Model Revisited. Içinde S. Engeser (Ed.), Advances in Flow Research (ss. 51–64). New York: Springer.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2014). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Içinde Igarss 2014 (2nd baskı). New Jersey, London. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
 • Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97(2), 184–196. https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.2.184
 • Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The Concept of Flow. Içinde C. Snyder & S. J. Lopez (Ed.), Handbook of Positive Psychology (ss. 89–105). New York: Oxford University Press.
 • Nalbantoğlu Yazıcılar, Ü. (2021). Öğretim Programını Sınıfa Uyarlama Becerilerine Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Öğretmenlere Katkılarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi , İzmir.
 • Otundo, J. O., & Garn, A. C. (2019). Student interest and engagement in middle school physical education: Examining the role of needs supportive teaching. International Journal of Educational Psychology, 8(2), 137–161. https://doi.org/10.17583/ijep.2019.3356
 • Öztürk, N. B., Eroğlu, M. G., & Kelecioğlu, H. (2015). A review of articles concerning scale adaptation in the field of education. Egitim ve Bilim, 40(178), 123–137. https://doi.org/10.15390/EB.2015.4091
 • Reeve, John marshall. (2006). What Autonomy‐Supportive Teachers Do and Why Their Students Benefit. The Elementary School Journal, 106(3), 225–236.
 • Reeve, Johnmarshall, Bolt, E., & Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate students. Journal of Educational Psychology, 91(3), 537–548. https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.3.537
 • Reeve, Johnmarshall, & Jang, H. (2006, Şubat). What teachers say and do to support students’ autonomy during a learning activity. Journal of Educational Psychology, C. 98, ss. 209–218. https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.209
 • Reeve, Johnmarshall, & Tseng, C. M. (2011). Cortisol reactivity to a teacher’s motivating style: The biology of being controlled versus supporting autonomy. Motivation and Emotion, 35(1), 63–74. https://doi.org/10.1007/s11031-011-9204-2
 • Sağkal, A. S., Kabasakal, Z. T., & Türnüklü, A. (2015). Sınıf iklimi envanteri’nin (SİE) Türkçe’ye uyarlanması. Elementary Education Online, 14(4), 1179–1192. https://doi.org/10.17051/io.2015.30422
 • Savaş, G., & Demirkasımoğul, N. (2021). Okullarda Öğrenme İklimi Ölçeği’nin (OÖİÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale University Journal of Education, (52), 1–32. https://doi.org/10.9779/pauefd.781446
 • Sheldon, K. M., & Ryan, R. M. (2011). Positive Psychology and Self-Determination Theory: A Natural Interface. Içinde R. M. and S. K. M. Chirkov Valery I.and Ryan (Ed.), Human Autonomy in Cross-Cultural Context: Perspectives on the Psychology of Agency, Freedom, and Well-Being (ss. 33–44). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9667-8_2
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Skinner, E. A., & Chi, U. (2012). Intrinsic motivation and engagement as “active ingredients” in garden-based education: Examining models and measures derived from self-determination theory. Journal of Environmental Education, 43(1), 16–36. https://doi.org/10.1080/00958964.2011.596856
 • Stroet, K., Opdenakker, M. C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 64–87. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.11.003
 • Tekin, E. (2020). COVID- 19 kaygısının motivasyon üzerindeki etkisi : Z kuşağı üzerine bir araştırma / The effect of COVID-19 anxiety on motivation : An investigation on generation Z. Turkish Studies, 15(4), 1129–1145.
 • Theis, D., Sauerwein, M., & Fischer, N. (2020). Perceived quality of instruction: The relationship among indicators of students’ basic needs, mastery goals, and academic achievement. British Journal of Educational Psychology, 90(S1), 176–192. https://doi.org/10.1111/bjep.12313
 • Troyer, M. (2019). “And then my creativity took over”: Productivity of teacher adaptations to an adolescent literacy curriculum. The Elementary School Journal, 119(3), 351–385. https://doi.org/10.1086/701719
 • Tsai, Y. M., Kunter, M., Lüdtke, O., Trautwein, U., & Ryan, R. M. (2008). What Makes Lessons Interesting? The Role of Situational and Individual Factors in Three School Subjects. Journal of Educational Psychology, 100(2), 460–472. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.2.460
 • Williams, G. C., & Deci, E. L. (1996). Internalization of biopsychosocial values by medical students : A test of Self-Determination Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 70(4), 767–779.

___

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1174424, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {697 - 724}, title = {Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study}, key = {cite}, author = {Uslu, Öner} }
APA Uslu, Ö. (2023). Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 697-724 .
MLA Uslu, Ö. "Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 697-724 <
Chicago Uslu, Ö. "Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 697-724
RIS TY - JOUR T1 - Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - ÖnerUslu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 697 EP - 724 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study %A Öner Uslu %T Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R %U
ISNAD Uslu, Öner . "Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Ağustos 2023): 697-724 .
AMA Uslu Ö. Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study. GEFAD. 2023; 43(2): 697-724.
Vancouver Uslu Ö. Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 697-724.
IEEE Ö. Uslu , "Motivational Study Conditions Scale: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study", , c. 43, sayı. 2, ss. 697-724, Ağu. 2023
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-9058
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

69.8b332