Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi

Bu çalışmanın amacı karşılaştırmalı çözümleme yöntemiyle Kazak öğrencilerin Türkçe dilbilimsel yeterliliklerini temel düzeyde geliştirmeye yönelik bütüncül ve uygulamalı bir pedagojik modeli ortaya koymaktır. Bu doğrultuda öncelikle Türk soylulara Türkçe öğretiminde ortaya çıkan sorunlar, öğrenmeyi etkileyen unsurlar, Kazak öğrencilerin Türkçe dilbilgisi yapılarını öğrenmedeki psikodilbilimsel özellikleri, zorluk hiyerarşi düzeyleri ve buna yönelik dilbilimsel yeterlilikleri incelenmiştir. İnceleme sonrasında elde edilen verilerden faydalanılarak karşılaştırmalı çözümleme yöntemine dayalı pedagojik bir model sunulmuştur. Bu pedagojik model üç aşamadan oluşmaktadır. İlgili modelde karşılaştırmalı çözümleme yöntemiyle etkili bir öğretimi gerçekleştirebilmek için kullanılması gereken öğretim ilke ve stratejileri, öğretim etkinlikleri, öğretmen ve öğrencinin rolleri tanımlanmıştır. Bu model, Türk soylulara Türkçe öğretimi çerçevesinde ilgili öğrencilerin dilbilimsel yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılabileceği gibi hedef kitleye yönelik ders materyallerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarda da kullanılabilir.

The Use of Contrastive Analysis Method in Teaching Turkish to Kazakhs: A Pedagogical Model Proposal

This study aims to present a holistic and applied pedagogical model for improving Kazakh learners' Turkish linguistic competence at a basic level with a contrastive analysis method. In this respect, firstly, the issues that arise in teaching Turkish to Turkic speakers, the factors affecting learning, the psycholinguistic features of learning Turkish grammar structures of Kazakh learners, hierarchy of difficulty, and linguistic competencies were examined. The pedagogical model based on the contrastive analysis method was presented by using the data obtained after the examination. The pedagogical model consists of three stages. Teaching principles and strategies, teaching activities, and the roles of the teacher and the learner, which could be used to carry out effective teaching with the contrastive analysis method, were defined in the relevant model. This model can be used in studies aiming to develop the linguistic competence of related learners within the framework of teaching Turkish to Turkic speakers, as well as in studies aimed at preparing course materials for the target audience.

___

 • Açık, F. (1995). Özbekistan’dan eğitim-öğretim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin dil-kültür-uyum problemleri ve çözüm teklifleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Açık, F. (2008, Mart). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumunda sunulmuştur, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Lefkoşa.
 • Açık, F. (2018). Karşılaştırmalı çözümleme yaklaşımı ile Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler (s. 309-332) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Allaniyazova, M. (2014). Özbekistan’da Türkiye Türkçesi eğitimin yeni yaklaşım ve yöntemler açısından değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728-749. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1629
 • Alyılmaz, S., Biçer, N. ve Çoban, İ. (2015). Atatürk üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye yönelik görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4 (1) , 328-338. https://doi.org/10.7884/teke.439
 • Arabski, J. (2006). Language transfer in language learning and language contact. In Arabski, J. (Ed.) Cross-linguistic influences in the second language lexicon (pp. 12-21). Multilingual Matters.
 • Atilla, J. (2001). Ural dilleri konuşanların Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Konseyi 2001 Avrupa Dilleri Yılı: Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumunda sunulmuştur.
 • Aydoğmuş, E. (2018a). Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde yaptıkları yanlışlar ve yapılan yanlışlar üzerine öneriler (Manas üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler örneğinde). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 51-64. https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/396822 adresinden erişilmiştir.
 • Aydoğmuş, E. (2018b). Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler üzerine. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, (23), 109-135. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturkiyat/issue/67898/1053060 adresinden erişilmiştir.
 • Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.
 • Bachman, L., & Palmer, A. (1996). Language testing in practice: designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press.
 • Banathy, B., Trager, E., & Waddle, C. (1966). The use of contrastive data in foreign language course development. In A. Valdman (ed.), Trends in Language Teaching (pp. 27-56). New York: McGraw Hill.
 • Barın, E. (2002). Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere Türkiye Türkçesinin öğretimi. Prof. Dr. Sadık TURAL Armağanı (s. 77-80) içinde. Ankara: Can.
 • Bermaganbetova, S. (2016). Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Berber, N. C. ve Güzel, H. (2009). Fen ve matematik öğretmen adaylarının modellerin bilim ve fendeki rolüne ve amacına ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 87-97. https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed/issue/61797/924371 adresinden erişilmiştir.
 • Biçer, N. ve Alan, Y. (2019). Türk soylulara Türkçe öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (1), 143-157. https://doi.org/10.18069/firatsbed.538665
 • Boylu, E. ve Başar, U. (2015). Yurt dışında Türkiye Türkçesi öğrenen Türk dillilerin yazılı anlatım hataları: İran örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 324-338. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/issue/40015/475769 adresinden erişilmiştir.
 • Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. New York: Longman.
 • Byung-gon Y. (1992). A review of the contrastive analysis hypothesis. Dongeui, 19, 133-149. Retrieved from http://fonetiks.info › bgyang
 • Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics,1(1), 1-48. Retrieved from https://www.researchgate.net/
 • CEFR. (2020). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe.
 • Celce-Murcia, M., Dörnyei, Z., & Thurrell, S. (1995). A pedagogical framework for communicative competence: A pedagogically motivated model with content specifications. Issues in Applied Linguistics, 6(2), 5–35. https://doi.org/10.5070/L46200521
 • Celce-Murcia., M. (2007). Rethinking the role of communicative competence in language teaching. In E. A. Soler & M.P.S. Jordà (Ed) Intercultural Language Use and Language Learning (pp. 41-57). Springer.
 • Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49(2), 222-251. https://doi.org/10.3102/003465430490022
 • Çağlar, A. (1999). Türk üniversitelerinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerinin sorunları. Amme İdaresi Dergisi, 32(4), 132-169. https://avesis.hacettepe.edu.tr adresinden erişilmiştir.
 • Çelik, M. E. (2011, Ekim). Samsun’da öğrenim gören Türk Soylu öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin söz dizimi ve anlatım bozuklukları açısından incelenmesi. Uluslararası Samsun Sempozyumunda sunulmuştur, Samsun.
 • Çetinkaya, G., Yertayeva, P. ve Kaliyeva, N. (2016, Mayıs). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Kazak öğrencilerin yaptıkları diliçi ve diller arası yanlışlar. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda sunulmuştur, Bakü.
 • Dağaşan, D. (1995). TÖMER'de Türk soylulara Türkçe öğretimi ve "Türkçe öğreniyoruz" adlı kitaplar üzerine bir inceleme. Bilge Yayınları, 3, 14-17.
 • Daurenbek, S. ve Açık, F. (2019, Temmuz). Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki sorunlar. VI. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunda sunulmuştur, Baku, Azerbaycan.
 • Daurenbek, S. (2019, Ekim). Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak öğrencilerin sözlü anlatımlarında dillerarası etkileşim. XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulmuştur, Samsun.
 • De Graaff, R., & Housen, A. (2009). Investigating the effects and effectiveness of L2 instruction. In Long, M.H. &
 • Doughty, C.J. (Eds.) The Handbook Of Language Teaching (pp. 726-755). Wiley-Blackwell.
 • Durmuş, M. ve Kılınç, A. K. (2021). Kazaklara Türkçe öğretimi ve söz edimsel bir karşılaştırma. Bilig, (97) , 1-28 . https://doi.org/10.12995/bilig.9701
 • Ellis, R. (2012). Language teaching research and language pedagogy. John Wiley & Sons.
 • Ellis, R. (2015). Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Emek, M. (2020, Eylül). 2010-2020 yılları arasında Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi alanında Türkiye’de yapılan tez ve makale türü akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresinde sunulmuştur, Sakarya.
 • Er, O. (2016). Türk soylulara Türkçe öğretimi. Yıldırım, F ve Tüfekçioğlu, B. (Ed.). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitabı (s. 403-422) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdoğan, E. (2015, Ekim). Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumunda sunulmuştur, Erzurum.
 • Ergin, G. ve Türk, F. (2010). Türkiye’de öğrenim gören Orta Asyalı öğrenciler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 35-41. https://dergipark.org.tr/tr adresinden erişilmiştir.
 • Fisiak, J. (1981). Some introductory notes concerning contrastive linguistics. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp.1-9). UK: Pergamon Press.
 • Fries, Ch. C. (1945). Teaching and learning English as a foreign language. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
 • Gass, S. M. & Selinker, L. (2008). Second language acquisition. An introductory course. New York: Routledge.
 • Güngör, A. (2018). Kazakistan’da Türkçe öğretiminin dünü, bugünü ve yarını. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1875-1883. https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/39454/465264 adresinden erişilmiştir.
 • Jackson, H. (1981). Contrastive Analysis as a predictor of errors, with reference to Punjabi learners of English. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 195-205). UK: Pergamon Press.
 • Jakobovits, Leon A. (1969). Second language learning and transfer theory: theoretical assessment. Language Learning, 19(1-2), 55-56. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com
 • James, C. (1981). The transfer of communicative competence. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 57-69). UK: Pergamon Press.
 • Johansson, S. (2008). Contrastive analysis and learner language: a corpus-based approach. Oslo: University of Oslo.
 • Kara, M. (2013). Türk Soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi. M. Durmuş, A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı (s. 201-210) içinde. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Karataş, M. ve Çevik, A. İ. (2017). Dil öğretiminde “ana lehçe” ile “hedef lehçe” arasındaki ilişkinin (benzerlik) dil becerilerine etkisi (Azerbaycan Türkçesi-Türkiye Türkçesi örneği). International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5 (3), 579-608. https://doi.org/10.18298/ijlet.2058
 • Keshavarz, M. N. (2011). Contrastive analysis &error analysis (new edition). Tehran: Rahnama Press.
 • Khansir, A. A. & Pakdel, F. (2019). Contrastive analysis hypothesis and second language learning. Journal of ELT Research, 4(1), 35-43. https://doi.org/10.22236/JER_Vol4Issue1pp35-43
 • Kissová, M. O. (2020). Contrastive analysis in teaching English pronunciation. SWS Journal of Social Sciences and Art, 2(1), 39-65. Retrieved from https://www.researchgate.net/
 • Kornilov, O. A. (2003). Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye nacional'nyh mentalitetov. Moskva: CHeRo.
 • Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.
 • Krzeszowski, T. (1981). Contrastive analysis in a new dimension. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 71-85). UK: Pergamon Press.
 • Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding language teaching: From method to postmethod. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
 • Kumsar, E. ve Kaplankıran, İ. (2016). Kazakların Türkiye Türkçesi öğreniminde yaptıkları yanlışlıklar ve bu yanlışlıkların düzeltilmesine yönelik öneriler. Diyalektolog, 12, 81-103. http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.105
 • Kurt, M. (2018). Türkiye Türkçesinin Türk dillilere öğretiminde karşılaşılan olumlu ve olumsuz transferler. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler (s.302-308) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Küçükoğlu, A. ve Taşgın, A. (2021). Öğretimle ilgili temel kavramlar. Güven, S. ve Özerbaş, M.A. .(Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (s. 2-31) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
 • Lesh, R. & Doerr, H. M. (Eds.). (2003). Beyond constructivism: A models and modelling perspective on mathematics problem solving, learning and teaching. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Marton, W. (1981). Contrastive analysis in the classroom. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 147-155). UK: Pergamon Press.
 • Mehmet, G. (2019). Türk dilli gruplara Türkiye Türkçesinin öğretiminde dikkat edilecek noktalar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 273-284. https://doi.org/10.16916/aded.491286
 • Mikhalev, A.B. (2001). Sloi yazykovoj kartiny mira. “Yazyk i Kultura”, pp. 108-109. Retrieved from https://elibrary.ru
 • Muradova, Y. (2012). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Orta Asya’daki Türk Soylulara A1 seviyesinde Türkiye Türkçesi öğretim programı örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • NamazianDost, E. (2017). A review of contrastive analysis hypothesis with a phonological and syntactical view: A cross-linguistic study. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 4(6), 165-173. Retrieved from http://www.jallr.com
 • Ogur, E. ve Baştürk, Ş. (2022). Türkiye Türkçesi öğrenen Kazak Öğrencilerde ana dili etkisi. TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), 9 (33), 1-15. https://avesis.uludag.edu.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Oyarkılıçgil A. A. (2001). Kazak ve Kırgız öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının Türkçe öğrenim başarılarıyla ilişkisi (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öksüz, A. (2011). Türk soylulara Türkiye Türkçesinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1), 72-84. https://silo.tips/download adresinden erişilmiştir.
 • Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ringbom, H. (1987). The role of the first language in foreign language learning. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
 • Rivers, Wilga M. (1968). Contrastive linguistics in textbook and classroom. (Georgetown Monograph Series on Languages and Linguistics, No. 21, p. 151-154). Washington: Georgetown
 • Sajavaara, K. (1981). Psycholinguistic models, second-language acquisition and contrastive analysis. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 87-120). UK: Pergamon Press.
 • Sakallı, E. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk soylu öğrencilerle Türk soylu olmayan öğrencilere durum eklerinin öğretilmesi meselesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 101-108. https://doi.org/10.29065/usakead.232439
 • Sanders, C. (1981). Recent developments in contrastive analysis and their relevance to language teaching. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 21-32). UK: Pergamon Press.
 • Sarsenbekova, G. (2019). Kazaklara Türkçe öğretiminde yalancı eş değer sözcükler (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe University Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.
 • Solso, R. L., MacLin, M. K., & MacLin, O. H. (2018). Bilişsel psikoloji. (Çev. Ayçiçeği-Dinn). Bilge Kültür. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2005).
 • Sridhar, S.N. (1981). Contrastive analysis, error analysis and interlanguage. In J. Fisiak (Ed.) Contrastive Linguistics and the Language Teacher (pp. 207-241). UK: Pergamon Press.
 • Stern, H. H. (1992). Issues and options in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Stockwell, Robert P. (1968). Contrastive linguistics and lapsed time. (Georgetown Monograph Series on Languages and Linguistics, No. 21, p. 11-26). Washington: Georgetown
 • Stoff, V. A. (1966). Modeling and philosophy. Moscow: Nauka
 • Taştekin, A. (2015). Türk dillilere Türkiye Türkçesi öğretimi nasıl olmalıdır. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3 (3), 43-55.https://philpapers.org/rec/TATTDT adresinden erişilmiştir.
 • Temenova, G. (2020, Kasım). Kazak Türkçesindeki yalancı eşdeğerlerin Türkçe öğretiminde yaşattığı zorluklar. II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumunda sunulmuştur, Istanbul.
 • Temur, N. (2017, Nisan). Türk lehçeleri konuşurlarına Türkiye Türkçesinin öğretiminde hazırlanacak ders programları ve materyallerinde temel dil becerilerinin öncelik durumları ve uygulamaları. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumunda sunulmuştur. Gazi üniversitesi Matbaası, Ankara.
 • Terzioğlu, Y. (2023). Türk soylulara Türkçe öğretimi: Yesevi Türkçe öğretim seti örneği (Basılmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.
 • Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.) Organization of memory. New York: Academic Press.
 • Uğurlu, M. (2004). Türk lehçeleri arasında kelime eş değerliği. Bilig, (29), 29-40. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/25391/267944 adresinden erişilmiştir.
 • Ulfayanti, N., & Jelimun, M. O. (2018). Contrastive analysis of English and Indonesian vowel phoneme and its lesson plan in language teaching. Journal of Applied Studies in Language, 2(2), 116-123. Retrieved from http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JASL/article/view/1030
 • Ülper, H. ve Çetinkaya, G. (2017, Nisan). Türk soylu öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda sunulmuştur, Niğde.
 • Van Ek, J. A. (1986). Objectives for foreign language learning. Vol.1: Scope. Strasbourg: Council of Europe. Retrieved from https://www.scribd.com/
 • Weisgerber, J. L. (Ed.). (2004). Native language and the formation of the spirit. URSS. Moscow.
 • Yakar, Y. M. ve Yılmaz, O. (2016, Mayıs). Çizgi filmler aracılığıyla Türk soylulara Türkçe ve değer öğretimi. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresinde sunulmuştur, Munich, Almanya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6.Baskı. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, O. (2015). Türkiye Türkçesi öğrenen Kazakistanlıların karşılaştıkları sorunlar. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), 37, 257-275. https://search.trdizin.gov.tr/tr adresinden erişilmiştir.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı. (2021). Türk devletleri diaspora kurumları YTB ev sahipliğinde toplanıyor. https://dkp.ytb.gov.tr adresinden erişilmiştir.

___

Bibtex @derleme { gefad1270366, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {2}, pages = {1153 - 1189}, title = {Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi}, key = {cite}, author = {Daurenbek, Saule and Açık, Fatma} }
APA Daurenbek, S. & Açık, F. (2023). Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (2) , 1153-1189 .
MLA Daurenbek, S. , Açık, F. "Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 1153-1189 <
Chicago Daurenbek, S. , Açık, F. "Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 1153-1189
RIS TY - JOUR T1 - Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi AU - SauleDaurenbek, FatmaAçık Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1153 EP - 1189 VL - 43 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi %A Saule Daurenbek , Fatma Açık %T Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 2 %R %U
ISNAD Daurenbek, Saule , Açık, Fatma . "Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 2 (Ağustos 2023): 1153-1189 .
AMA Daurenbek S. , Açık F. Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi. GEFAD. 2023; 43(2): 1153-1189.
Vancouver Daurenbek S. , Açık F. Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(2): 1153-1189.
IEEE S. Daurenbek ve F. Açık , "Kazaklara Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Çözümleme Yönteminin Kullanılması: Pedagojik Model Önerisi", , c. 43, sayı. 2, ss. 1153-1189, Ağu. 2023