"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri

Bursalı Mehmet Tahir'in Osmanlı Muellifleri isimli eseri araştırmacılar için mutlaka görülmesi gereken kaynaklardandır. Bu biyografik eserinde Bursalı, müellifleri Osmanlı Devleti'nde her hangi bir konuda eser vermiş yazarları mesleklerine göre tasnif ederek yazarı ve eserleri hakkında bilgi vermektedir. Üç ciltlik eserin ikinci cildinde Osmanlı şairlerinden bahsettiği bölümde şairlerin hayatı hakkında bilgi vermenin yanı sıra şairlikleri ve şiirleri hakkında da değerlendirmelerde bulunmaktadır. Bu yazıda Bursalı Mehmet Tahir'in bu değerlendirmelerinin nesnel/eleştirel olup olmadığı tartışılmış ve Bursalı'nın şair ve şiir anlayışının ortaya konulmasına çalışılmıştır.

"He can recite a poem every form" The Evaluation of Poem and Poem in Osmanli Muellifleri

The work Osmanlı Muellifleri written by Bursalı Mehmet Tahir is significant for all researchers. Bursalı's biographical work categorises all authors who wrote about any subject within the Ottoman State according to their profession and provides information regarding their works. The second volume of the 3-volume output not only gives information regarding the authors' lives but also mentions their poetic qualities and the poems they wrote. The study discusses if Bursalı Mehmet Tahir's examinations are of an objective/critical nature and attempts to reveal Bursalı's understanding of poets and poetry.

___

  • Aktaş, Şerif: Edebiyaııa Üslup ve Problemieri Üzerine, Ankara: Akçağ, 1986.
  • Akün, Ömer Faruk: “Bursalı Mehmet Tahir”, TD VIA 6, İStanbul: TDV, 1992, s.452-461.
  • Bilgegil, Kaya: Hai-aba Karşısında Namık Kemal: Nanak Kemal 'in Eski Edebiyata Iri— raglan, İstanbul: İrfan Yayınları, 1972.
  • Çapan. Pervin: XVIII. Yüzyıl Tezkirelerinde Edebiyat Araştırma ve Tenkidi, Fırat Üni— versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Elazığ 1993.
  • Doğan, Muhammed Nur: Fazm'i’m'rı Paefikası, İstanbul: Kitabevi, 1997.
  • Kılıç, Filiz: XVII. Yüzyıl Tezkirel'erinde Şair ve Eser Uzerine Değerieaa'irıneler, Ankara: Akçağ, I998.
  • Latîfî: Tezkire-i Laıı'ji: Asar—ı Eslafdan, İstanbul: Kütüphane—i İkdam B 14.
  • Tolasa, Harun: “Divan şairlerinin kendi şiirleri üzerine düşünca ve değerlendirmeleri“ Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi . s. 15—40.
  • Tolasa, Hanın: Seki. Latin, Aşık Çelebi Tesla-elerine Göre 16. xy. ’da Edebiyat Araştir- ma ve Eleştirisi, İzmir: Ege Üniversitesi, 1983.