Sınıf Öğretmeni Adaylarının Velilerle İletişim Kurma Yöntemlerinin Kullanımının Gerçekleştirilmesi

Bu araştırmanın amacı; İlköğretim okullarında görev yapan branş öğretmenlerinin velileri ile iletişim araçlarının kullanım düzeyinin ve bakım düzeyinin belirlenmesidir. Çalışmanın evreni, 2018 öğretim yılında Lefkoşa'daki 6 ilkokul ve bu okullarda çalışan 68 şube (kalıcı ve sözleşmeli) oluşturmaktadır. Çalışmadaki tüm çalışma evrenine ulaşılmıştır.Toplamda 67 kişi değerlendirilmiştir. Yapılan bu araştırmada anket modeli kullanılmıştır. "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Ebeveynler ile İletişim Kurma Yolları" ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır ve ölçek 5’li Likert tipi olup 2010 yılında Coşkun tarafından geliştirilmişitr.. Bu çalışmada ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, "yaş, cinsiyet, branş, görev türü, eğitim durumu, mesleki kıdem ve iletişim kursu" değişkenlerinden oluşan kişisel bilgi formu ve ikinci bölümde önem derecesini ve gerçekleşmeyi ölçmeyi amaçlayan 47 davranış bulunmaktadır. 

Realization of The Use of Primary School Branch Teachers' Ways of Communicating With Parents

The purpose of this research; to determine the level of care and realization of the use of the means of communication with the parents of the branch teachers working in primary schools. The universe of work consists of 6 primary schools in Nicosia in 2018 academic year and 68 branches (permanent and contracted) working in these schools. Since all of the study universe in the study has been reached, no sample has been taken. 67 people were evaluated. The survey model was used in the study. "Elementary School Teachers’ Ways to Communicate with Parents Scale Form" which is five point likert scale and developed by Coşkun in 2010 was used as data collection tool. In this study, the scale consists of two parts. In the first part, personal information form consisting of variables of "age, gender, branch, type of duty, education status, vocational seniority and communication course" and in the second part there are 47 behaviors aiming to measure the degree of importance and realization of the way teachers use to communicate with the parents.

Kaynakça

Aydın, A. (2010), “ Sınıf Yönetimi”. Ankara: PegemA yayıncılık, 2010.

Bayındır, Berkan.“ Okul-Aile İletişimde Ev Ziyareti”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Başar, H. (2006), Sınıf Yönetimi.Ankara: Anı Yayıncılık:Ankara.

Can, B. (2009), “İlköğretim Programının Uygulanması Sürecine Velilerin Katılımları ve Okula ilişkin Tutumları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Coşkun, S. (2010), “İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Velilerle iletişim Kurma Yolları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Doğan, İ. (2004), Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerinde Felsefi ve Sosyolojik Tahliller. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Doğru, Ç.T. (2005), “Okul Öğretmen Aile İşbirliğinin Sınıf Yönetimine Etkisi”.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Engin, A. (2008), Eğitimde İletişim. Anakara: Anı Yayıncılık.

Eroğlu, E. (2008), Eğitim Ortamlarında Etkili iletişim ve Boyutları, (Edit: Uğur Demiray) Etkili İletişim. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Gümüşeli, A.İ. (2004), Ailenin Katılım Ve Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni, Yıl: 2, Sayı: 6, ss. 14-17.

Işık, H. (2007), “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Okul Aile İşbirliği Çalışmalarının Anne Baba Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Karaman, F. (2007), “2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Okul Aile İşbirliği Düzeyi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Karasar, N. (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kıranşal, N. (2007), “İlköğretim Okullarında Okul ve Aile Arasındaki Etkileşim Hangi Düzeyde Gerçekleşmektedir”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Kolay, Y. (2004), Okul- Aile- Çevre İşbirliğinin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 164, ss. 94-104.

Ögetürk, B., Koç, E. “1998-1999 Öğretim Yılı Türkiye’de İlk Model Uygulaması: Aile Katılım Programı (Ecis Sonbahar Öğretmenler Toplantısı)

Oğuz, O. (2008), “Öğretmen Aile İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okkalı, M. (2008), “İlköğretim Okullarında Örgütsel İletişim Becerilerinin Örgütsel Öğrenmeye Etkisinin Öğretmenler Tarafından Algılanması”. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Yi̇nal, A , Yaman Lesi̇nger, F , Peler Şahoğlu, G . (2019). Realization of The Use of Primary School Branch Teachers' Ways of Communicating With Parents . Folklor/Edebiyat , 25 (97) , 230-262 . DOI: 10.22559/folklor.940