Yozgat Yöresi Yemek ve Tatlı Kültürünün Sürdürülebilirliği

Öz Yozgat hem çok fazla göç alan hem de çok göç veren bir ildir. Bundan dolayı Yozgat halkının kültürel değerlerini devam ettirip ettirmediği merak konusudur. Bu çalışmanın amacı güncel koşullarda Yozgat halkının yemek ve tatlı kültürünü bilip bilmediklerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma grubu, aslen Yozgatlı olup da gerek Yozgat’ta gerekse Türkiye’nin çeşitli illerinde ve yurtdışında yaşayan 50 kadından oluşmaktadır. Veri toplama aracının oluşturulması esnasında 3 halk eğitimcisinin görüşüne başvurularak 5 ana, 3 de alt sorudan meydana gelen toplam 8 soru tercih edilmiştir. Böylece verilerin toplanmasında 8sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşme formu aracılığıyla, Yozgatlı kadınların, yaş ve çalışma durumu değişkenleri göz önünde bulundurularak Yozgat yemek ve tatlı kültürünü ne kadar bildikleri ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizinden yararlanılmış; veriler belli kategorilerle temalara ayrılarak frekans ve yüzdeliklerle gösterilmiş, çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde 46-70 yaş arasındakilerin 20-45 yaş aralığındakilere, çalışmayanların da çalışanlara nazaran Yozgat yöresi yemek ve tatlı kültürünü çok daha iyi bildikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akkuş, Ç. (2019). Yemek kültürünün sürdürülebilirliğini kadınların demografik özellikleri etkiliyor mu? Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 731-750.

Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Yılmaz, G. (2016). Yöresel yemeklerin turizm işletmelerinde kullanılma durumu: Konya örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 165-181.

Çağlayan, S. (2011). Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17, 67-91.

Çelik, M., Aksoy, M. ve Özkaya, F.(2017). Bozok Üniversitesi öğrencilerinin Yozgat yemeklerini tanıma düzeyi. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s.56-69). Yozgat: Bozok Üniversitesi.

Düzgün, E. ve Durlu Özkaya, F. (2015). Mezopotamya’dan günümüze mutfak kültürü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 41-47.

Erdem, Ö., Mızrak, M. ve Kemer, A. K. (2018). Yöresel yemeklerin bölge restoranlarında kullanılma durumu: Mengen örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-61.

Serçeoğlu, N. (2014). Yöre halkının mutfak kültürünü tanıma durumunun tespit edilmesi: Erzurum ili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 36-46.

Sered, S. S. (1988). Food and holiness: Cooking as a sacred act among middle-eastern jewish women. Anthropological Quarterly, 61(3), 129-139.

T.C. Yozgat Valiliği (1991). Yozgat 1991 il yıllığı. Ankara: Yozgat Valiliği.

Yurt, R. (2016). Nüfus yaş ve cinsiyet gruplarının göçe etkisi (Yozgat örneği). I. Uluslararası Bozok Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s. 467-484). Yozgat: Bozok Üniversitesi.

Elektronik kaynaklar: T.C. Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Yozgat mutfağı ve yöresel yemekleri. https:// yozgat.ktb.gov.tr/Eklenti/52544,yozgat-mutfagi-ve--yoresel-yemekleripdf.pdf?0 adresinden edinilmiştir.

Kaynak Göster

APA Korkmaz, S , Tekman, T . (2021). Yozgat Yöresi Yemek ve Tatlı Kültürünün Sürdürülebilirliği . Folklor/Edebiyat , 27 (105) , 299-319 . DOI: 10.22559/folklor.1548