Türkiye'de Sanayileşme Süreci ve Sanayileşmenin Geleceği

Sanayi devrimiyle birlikte dünya değişim sürecine girmiştir. Teknoloji ve bilgiyi kullanabilen toplumlar bu sürece uyum sağlamıştır. Türkiye sürece geç dahil olmuş ve istenilen noktaya henüz ulaşamamıştır. Çalışmada Cumhuriyetin kurulu- şundan itibaren sanayileşme için yapılan uygulamalar incelenecek ve günümüzde küreselleşmeyle birlikte değişen koşullarla sanayileşme adına uygulanabilecek değişimler, yöntem ve politikalar tartışılacaktır.

Kaynakça

DOĞAN, Mesut; “Türkiye Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış” Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 28, ss. 229-230

ERKAN, Hüsnü; “Türkiye için Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Sanayileşme Stratejisi” http://kisi.deu.edu.tr/husnu.erkan/TURKIYE_ICIN_BILGI_BAZLI_SANAYILESME_STRATEJISI.html, 19.05.2014.

GÖLHAN, Mehmet; “Türkiye’de Sanayileşme ve İstihdam” http://journals.istanbul.edu.tr/iusskd/article/viewFile/1023013387/1023012610, 12.05.2014.

HOBSBAWN, J. Eric; (1969), Industry and Empire: From 1750 to the Present Day, Harmondsworth, England: Penguin.

İNANÇLI, Selim ve Ali KONAK; “Türkiye’de İhracatın İthalata Bağımlılığı: Otomotiv Sektörü” http://iibfdergi.ogu.edu.tr/ makaleler/11302729_6_6-2_Makale_0.pdf, 15.05.2014

KARAFIKIOĞLU, Mehmet; (2012), Uluslararası Pazarlama Yöntemi, Beta Basın Yayın, İstanbul.

KEPENEK, Yakup; “Sanayileşme Politikaları ve Türkiye’nin Sanayileşmesi” http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10653.pdf ,12.05.2014.

KÖSE, A. Haşim ve Ahmet ÖNCÜ; “İş Bölümünde Uzmanlaşmanın Mekansal Boyutları: 1980 Sonrası Dönemde Türkiye İmalat Sanayi” http://www.birikimdergisi.com/birikim/ toplumbilim.aspx?did=3&dsid=190, 17.05.2014.

SEKMEN, Faruk; “İmalat Sanayi Dış Ticaret Analizi” Kalkınma Bankası Yayını, ss.3

ŞAHİNKAYA, Serdar; “Türkiye Sanayileşme Tarihinden İki Kesit: Birinci Sanayi Planı 1933 ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014)” 3. Ulusal İktisat Kongresi, ss.9

TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası); (2007), “Türkiye İmalat Sanayin İthalat Yapısı” TCMB, Ankara, ss.5-17.

TCSSB (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Strateji Belgesi) “2011- 2014 AB Üyeliğine Doğru” http://www.sanayi.gov.tr/Files/Docu -ments/sanayi_stratejisi_belgesi_2011_2014.pdf, 15.05.2014

TMMOB Sanayi Kongresi 2007 Oda Raporu; Ülke Örnekleri ile Kalkınma ve Sanayileşme Modelleri, http://www.mmo.org. tr/resimler/dosya_ekler/403675579f61145_ek.pdf, 19.05.2014.

TEKELLİ, İlhan; (2010), Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları, Tarih vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

UYSAL, Yaşar; “Son 10 Yılda Döviz Kurları ve Sanayi Sektörü: Değerli TL, Re-exportçu Sanayi” http://kisi.deu.edu.tr/yasar. uysal/site/raporlar/son10YildaDovizSanayi.html, 19.05.2014

YAŞAR, Musa; “Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikasına İlişkin Öneriler 1”, http://www.aydinlanma1923.com/ojs/index. php/AYD23/article/viewFile/116/116, 20.05.2014

Kaynak Göster