Sermaye Piyasası Kanunu: Manipülasyondan Piyasa Dolandırıcılığına

Eski Sermaye Piyasası Kanunu 1990’lı yılların başında ve sonunda önemli de- ğişikliklere uğramış ve 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piya- sası Kanunu’yla yenilenmiştir. Eski kanunda ismen belirtilmeyen manipülasyon suçu yeni Sermaye Piyasası Kanunu’yla birlikte “Piyasa Dolandırıcılığı” olarak başlıklandırılmıştır. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’yla birlikte bilgi bazlı mani- pülasyon maddi unsurlar açısından genişletilmiş ve manevi unsur açısından da- raltılmıştır. Eski kanunda açıklanması gereken bilgilerin açıklanmaması suretiy- le yapılan bilgi bazlı manipülasyon suç olmaktan çıkarılmış ve idari para cezası- na konu edilmiştir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’yla işlem bazlı manipülasyon- da manipülatif sayılabilecek fiiller artırılmış, maddi unsurlar genişletilmiş, suçun ispatı kolaylaştırılmış ve Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin yönergelerine istisna tu- tulan işlemler de düzenlemelere dahil edilerek uyum artırılmıştır. Ayrıca yeni ka- nunla birlikte işlem bazlı manipülasyonda pişmanlık hükümleri getirilerek hapis cezasının para cezasına dönüştürülmesine ve hapis cezasında indirim sağlan- masına imkan sağlanmıştır.

Capital Market Law: From Manipulation to Market Abuse

The previous Capital Market Law has been modified significantly at the begin- ning and end of 1990’s and replaced with the new Capital Market Law on De- cember 30th, 2012. New law has referred to manipulation as market abuse whe- reas the manipulation was never mentioned in the previous law, there was only definition of offence. New Capital Market Law has broaden actus reus, constric- ted mens rea of information based manipulation. According to the previous law “not disclose the information which should be disclosed” was prohibited and re- ferred to as information based manipulation. With the New Law, this has been removed, this act is not considered as manipulation anymore and it is now an act punished by an administrative fine. New Capital Market Law Law has iden- tified additional acts and actions that can constitute market abuse, broaden ac- tus reus, eased proofing of offence and increased compliance with EU’s relevant directives including exemptions. Furthermore, the new Capital Market Law has brought remorse conditions for revoking or reducing penalty punishment in tra- de based manipulation.

Kaynakça

ALLEN, Franklin ve GALE, Douglas; (1992), “Stock Price Ma- nipulation”, Review of Financial Studies, 5:503-529.

ALLEN, Franklin ve GORTON, Gary; (1992), “Stock Price Ma- nipulation, Market Microstructure And Asymmetric Informa- tion”, European Economic Review, 36:624-630.

AVGOULEAS, Emilos; (2005), The Mechanics and Regulation of Market Abuse: A Legal and Economic Analysis, New York, Oxford University Press. BİST. (2011), Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu. 17. Baskı, BİST Yayınları, İstanbul BOSTANCI, Faruk ve KADIOĞLU, Eyüp; (2011), “Sermaye Piyasası Suçları”, Standart Ekonomi ve Teknikler Dergisi, An- kara, 564, 98-101

CHAMBERS, Nurgül; (2004), “Sermaye Piyasalarında Ma- nipülasyon ve İMKB Örnekleri”, Muhasebe ve Finansman Der- gisi, Sayı 24.

EASLEY, David ve O’HARA, Mauren; (1987), “Price, Trade Size and Information in Securities Markets”, Journal of Finan- cial Economics, 19:69-99.

EASTERBROOK, Frank; (1986), “Monopoly, Manipulation and Regulation of Futures Markets”, Journal of Business, 59:103- 127.

EVİK, Hakan; (2004) Türk Sermaye Piyasası Kanunda Yer Alan Suç Tipleri. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2(19-5):144.

FISCHEL, Daniel ve Ross, David; (1991), “Should the law pro- hibit manipulation in financial markets”, Harvard Law Review, 105: 503-553.

GLOSTEN, Lawremce ve MILGROM, Paul; (1985), “Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heteroge- neously Informed Traders”, Journal of Financial Economics, 4: 71-100.

HILLION, Pierre ve SUOMINEN, Matti; (1998), “Broker Manip- ulation”, Yayınlanmamış Çalışma, INSEAD, JARROW, Robert; (1992), “Market Manipulation, Bubles, Cor- ners, and Short Squeezes”, Journal of Financial and Quantita- tive Analysis, 27: 311-336.

KYLE, Albert; (1984), A Theory of Futures Market Manipula- tions, Anderson, Lexington, Mass.: Lexington Books.

KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray. (2005), Borsa İstanbul’da Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 180, Ankara.

MAHONEY, Paul; (1999), “The Stock Pools and the Securities Exchange Act”, Journal of Financial Economics. 51: 343-369.

TERCAN, Ercan. (2010), “İşleme Dayalı Yapay Piyasa Oluşturma (Manipülasyon) Suçu ve Bu Suçla İlgili Hareke- tin Elverişliliği Tartışması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 26(3).

ÜNAL, Oğuz; (1999), Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Nobel Yayınları, Ankara.

YILMAZ, Ejder; (2011), Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster