Banka Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hedef Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri

Türk bankacılık sektörünün son on yılı, mali yapısı bozulan bankalara yönelik olarak kamu otoritelerince gerçekleştirilen yasal birleşme ve satın almaların azal- dığı, etkinlik, verimlilik artışı gibi diğer nedenlerle stratejik birleşme ve satın alma- ların yaşandığı, sektöre yabancı ilgisinin arttığı bir dönem olmuştur. Bu çalışma- da Türk bankacılık sektöründe 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen banka bir- leşme ve satın alma olaylarının kısa süreli performans etkisi hedef bankalar açı- sından incelenmiştir. Uygulamalı çalışmanın örneklemini oluşturan 13 banka bir- leşme ve satın almasının hisse senedi fiyatları olay çalışması yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları, duyuru tarihinden önce hisse senedi fiyatlarının arttı- ğını, duyuru tarihinden sonra ise getirilerin negatife dönüştüğünü göstermekte- dir. Bulgular ayrıca, birleşme ve satın alma beklentilerinin, hedef bankanın satın alan taraf ile görüşmelere başlama tarihinde fiyatlanma eğiliminde olduğunu or- taya koymaktadır.

The Effect of Bank Merger and Announcement on Stock Prices of Target Banks

The last ten years of Turkish banking sector are characterized by the decrease in legal merger and acquisition of banks in financial distress and the increase of strategic partnership of banks because of reasons like acquiring greater effici- ency and effectiveness. Besides, foreign investors were heavily interested during this period. In this study, short term effects on performance, of mergers and ac- quisitions on target banks in Turkish Banking Sector from 2002 to 2012 are exa- mined. The prices of the stocks of a sample consisting of 13 mergers and acqu- isitions in the banking sector are analysed using event study method. Findings suggest that stock prices prior to announcement are likely to increase. However this positive effects are followed by negative ones following the announcements. Furthermore findings reveal that expectations about mergers and acquisitions tend to be priced on the initial discussion date for the target and bidder bank.

Kaynakça

ALTAY, N.O. (2002). Türk bankacılık sektöründe füzyon [Öz]. İktisat İşletme ve Finans, 17 (195), 71-79.

BECHER, D. A. (2000). The valuation effects of bank mergers. Journal of Corporate Finance,6. 189-214.

BERNAD. C., L.FUENTELSAZ ve J.GOMEZ (2010). The effect of mergers and acquisitions on pruductivity : An emprical ap- plication to Spanish banking. Omega, 38, 283-293.

BESSLER W., J.P.ve MURTAGH (2002). The stock market re- action to cross-border acquisitions of financial services firms: an analysis of Canadian banks. Internatiomal Financial Mar- kets, Institutions & Money, 12, 419-440.

BUMİN, M. ve CENGİZ, A. (2009). Banka birleşme ve devralmalarının etkinlik üzerine etkisi: Pamukbank’ın Halkbank’a devredilmesi [Öz]. İktisat İşletme ve Finans, 24 (279), 68-96.

CHEN Z. ve J. TAN (2011). Does bancassurance add value for bank? Evidence from mergers and acquisitions between European banks and insurance companies. Research in Inter- national Business and Finance, 25, 104-112.

CİHANGİR, M. (2004). Türkiye’de Banka Birleşmeleri ve Birleşen Bankaların Verimlilik Ve Etkinliğinin Ölçülmesi Üzerine Karşılaştırmalı-Uygulamalı Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

CYBO-OTTONE, A. ve M. MURGİA (2000). Mergers and shareholder wealth in European banking. Journal of Banking & Finance, 24, 831-859.

ÇUKUR S. ve R. ERYİĞİT (2006). Banka birleşmeleri ve devralma olaylarının borsadaki etkisi. İktisat İşletme ve Finans dergisi. 21(243), 96-107.

DAMAR, E. (2007). Does post-crisis restructuring decrease the availability of banking services? The case of Turkey, Journal of Banking and Finance, 31 (9), 2886-2905.

EGGER P. ve F.R. HAHN (2010). Endogenous bank mergers and their impact on banking performance –Some evidence from Austria. International Journal of Industrial Organization, 28, 155-166.

ERCAN, M.K., M.B. ÖZTÜRK, İ. Küçükkaplan, E.S.Balcı ve K. Demirgüreş (2006). Firma değerlemesi: Banka uygulaması. İstanbul: Literatür Yayınları

HAGENDORFF, J.M. COLLİNS ve K. KEASEY (2008). Investor protection and the value effects of bank merger announcement in Europe and the US. Journal of Banking and Finansce, 33, 1333-1348.

HİTCHNER, J. R (2003). Financial Valuation: Applications and Models, JohnWiley and Sons Hoboken, NJ. HOUSTON, J.F., RYNGAERT, M.D. (1997). Equity issuance and adverse selection: a direct test using conditional stock of- fers. Journal of Finance, 52, 197-219.

HOUSTON, J.F., C.M. JAMES ve M.D.RYNGAERT (2001). Where do mergers gains come from? Bank mergers from the perspective of insiders and outsiders. Jounal of Financial Eco- nomics, 60, 285-331. IŞIK, N. (2008). Banka birleşmeleri, Türkiye için bir değerlendirme. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler En- stitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, İktisat Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi. KILIÇ, M. ve AKIN, A. (2008). Banka Satın Almalarının Hedef Bankaların Performansına Olan Etkileri: Türk Bankacılık Sek- törü Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (3), 229-255.

LAPÇİN, H. (2007). Banka birleşme ve devralmalarında banka değer tespiti. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

MANDACI, P. (2004). Şirketlerin birleşme ve satın alma duyurularının hisse senedi fiyatları üzerine etkileri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 19 (225), 118-124.

MUMCU, A.ve ZENGİNOBUZ, Ü. (2005). An Analysis of Merg- ers and Acquisitions in the Turkish Banking Sector. N. Colton ve S. Neaime (Eds.). Money and Finance in the Middle East: Missed Opportunities or Future Prospects? Research in the Middle East Economics, Cilt 6, Elsevier Science, Amsterdam, 133-162.

ONGENA S. ve M.F. PENAS (2009). Bondholders’ wealth ef- fects in domestic and cross-border bank mergers. Journal of Financial Stability, 5, 256-271.

ÖZTUNALI A. (2008). Birleşme ve satın almalar yoluyla değer yaratımı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

SCHOLTENS, B. ve R. WİT (2004). Announcement effect of bank mergers in Europe and the US. Research in Interntional Business and Finance, 8, 217-228.

PENAS, M.F. ve H. UNAL (2004). Gains in bank mergers: Evi- dence from the bond markets. Journal of Financial Economics, 74, 149-179.

RAD A.T. ve L.V. BEEK, (1999). Market Valuation of European Bank Mergers. European Management Journal, 17 (5), 532- 540.

REZİTİS, A.N. (2008). Efficiency and productivity efects of bank mergers: Evidence from the Greek banking industry. Eco- nomic Modelling, 25, 236-254.

SANTOMERO A.M.(1999). Bank Merger: What’s a policymak- er to do?. Journal of Banking & Finance, 23, 637-643.

SHERMAN, D., ve T.J. RUPERT (2006). Do bank mergers have hidden or forgone value? Realized and unrealized oper- ating synergies in one bank merger. European Journal of Op- erational Research, 168, 253-268.

TANYERİ, A.B. ve SALİH-ALTAY, A. (2012). Banka birleşmelerinin paydaşlar üzerindeki etkileri. TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı.

TÜBİTAK SOBAG Proje 110K330. YAKOV A., G.L.DELONG, A.SAUNDERS (2002). The effects of cross-border bank mergers on bank risk and value. Journal of International Money and Finance, 21, 857-877. Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2002 Raporu”, Ocak 2003 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2003 Raporu”, Ocak 2004 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2004 Raporu”, Ocak 2005 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2005 Raporu”, Ocak 2006 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2006 Raporu”, Ocak 2007 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2007 Raporu”, Ocak 2008 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2008 Raporu”, Ocak 2009 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2009 Raporu”, Ocak 2010 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2010 Raporu”, Ocak 2011 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 20011 Raporu”, Ocak 2012 Ernst &Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 20012 Raporu”, Ocak 2013 http://www.bigpara.com http://www.bddk.org.tr http://www.borsaistanbul.com http://www.paragaranti.com http://www.kap.gov.tr http://www.tbb.org.tr

Kaynak Göster