TÜRKİYE’DE İMALAT SEKTÖRLERİNE KULLANDIRILAN TİCARİ KREDİLER İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, 2010-2019 yılları arası Türkiye'de ticari bankalar tarafından imalat sanayi alt sektörlerine kullandırılan ticari krediler ile ekonomik büyüme ilişkisini incelemektir. Türkiye'de 13 imalat alt sektörleri ile sanayi üretim endeksi arasındaki nedensellik yönlerini belirlemek için Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye'de ağaç ve ağaç ürünleri, deri ve deri ürünleri, diğer metal dışı madenler, elektrikli ve optik aletler, kauçuk ve plastik ürünler, metal ana sanayi ve işlenmiş maden üretimi ve nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretimi sektörlerine kullandırılan ticari kredilerden sanayi üretim endeksine doğru tek yönlü nedenselliğin varlığı saptanmıştır. Ayrıca Türkiye'de sanayi üretim endeksinden tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne kullandırılan ticari kredilere doğru tek yönlü nedensellik söz konusudur. Diğer 5 sektörde ise herhangi bir nedensellik ilişkisi görülmemiştir.

INVESTIGATION OF THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN COMMERCIAL LOANS TO MANUFACTURING SECTORS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

This study aims to examine the relationship between commercial loans extended by commercial banks to manufacturing industry sub-sectors and economic growth in Turkey between the years 2010-2019. Granger causality analysis was conducted to determine the causality between the 13 manufacturing sub-sectors and the industrial production index in Turkey. According to the findings, it was determined that there is a one-way causality running from commercial loans extended to wood and wood products, leather and leather products, other non-metallic metals, electrical and optical instruments, rubber and plastic products, the main metal industry, and processed mine production, nuclear fuel, oil refinery and coke production sectors in Turkey to the industrial production index. In addition, there is a one-way causality from the industrial production index to the commercial loans extended to Turkey's textile and textile products sector.

___

 • ALZYADAT, J. A. (2021). Sectoral Banking Credit Facilities and Non-Oil Economic Growth in Saudi Arabia: Application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 809-820.
 • ANANZEH, I. E. (2016). Relationship between Bank Credit and Economic Growth: Evidence from Jordan . International Journal of Financial Research, 7(2), 53-63.
 • BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU. (2022). https://www.bddk.org.tr/BultenFinTurk adresinden alındı
 • DALGIÇ, A. (2015). Türkiye’de Sanayileşme Süreci ve Sanayileşmenin Geleceği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar(603), 91-105.
 • EL-DIN, S. I. (2020). Ekonominin Temelleri: Ahlaki Bir Yaklaşım. (O. Karasu, Çev.) İstanbul: İktisat Yayınları.
 • FAPETU, O., & OBALADE, A. A. (2015). Sectoral Allocation of Banks’ Credit and Economic Growth in Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(6), 161-169.
 • FEIJÓ, C. A., & LAMONICA, M. T. (2012). The Importance of the Manufacturing Sector for Brazilian Economic Development. Cepal Review 107 , 107-126.
 • GRANGER, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • HACIEVLIYAGIL, N., & EKSI, I. H. (2019). A Micro Based Study on Bank Credit and Economic Growth: Manufacturing Sub-Sectors Analysis. South East European Journal of Economics and Business, 14(1), 72-91.
 • HASANOV, F., & HUSEYNOV, F. (2013). Bank Credits and Non-Oil Economic Growth: Evidence from Azerbaijan. International Review of Economics and Finance(27), 597-610.
 • KALDOR, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the United: : An Inaugural Lecture. London: Cambridge University Press.
 • KANDEMİR, T., ARİFOĞLU, A., & CANBAZ, M. F. (2018). Sektörel Krediler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Katılım Bankaları Örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 19-30.
 • KESGİNGÖZ, H., DİLEK, S., & MATYAR , Y. (2021). Türkiye’de Sanayi Politikalari Ve İstihdam. N. Altuntepe içinde, Türkiye’de İktisat Politikalari Ve İstihdam (1990-2020) (s. 307-440). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • KOCATÜRK, O. N. (2009). Türkiye'nin Sanayi Stratejisi. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • MAJEED, S., & IFTIKHAR, S. F. (2020). Modeling the Relationship between Banking Sector Credit and Economic Growth: A Sectoral Analysis for Pakistan. Journal of Economic Cooperation and Development, 41(1), 145-178.
 • MERT, M., & ÇAĞLAR, A. E. (2019). Eviews ve Gauss Uygulamalı Zaman Serileri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • PATRICK, H. T. (1966). Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189.
 • POLAT, H. (2011). Türkiye Ekonomisinde İmalat Sanayi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 24-39.
 • ROBINSON, J. (1952). The Generalisation of the General Theory and other Essays. London: Macmillan.
 • SCHUMPETER, J. A. (1911). The Theory of Economic Development. Cambridge: MA: Harvard University Press.
 • SZIRMAI, A. (2011). Manufacturing and Economic Development. WIDER Working Paper, No. 2011/75.
 • SZIRMAI, A., & VERSPAGEN, B. (2015). Manufacturing and economic growth in developingcountries, 1950–2005. Structural Change and Economic Dynamics, 34, 46–59.
 • TAKIM, A. (2010). Türkiye’de GSYİH ile İhracat Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 315-330.
 • TEKELİ, İ. (2010). Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • TONUS, O. (2017). Openness and Industrialization in Turkey. MPRA Paper No. 7121.
 • UBESIE, C. M., ECHEKOBA, F. N., CHRIS-EJIOGU, U. G., & ANANWUDE, A. C. (2019). Sectoral Allocation of Deposit Money Banks’ Credit and the Growth of Nigerian Real Economy: A Disaggregated Analysis (2008Q1 – 2017Q4). Journal of Economics, Management and Trade, 22(1), 1-22.
 • YAVAŞ, H. K. (2019). Türkiye'de Uygulanan Sınai Strateji ve Politikaların Türkiye İmalat Sanayine Olan Etkileri. Akademikbakış Dergisi(74), 124-154.
 • YILMAZ, Z. (2019). Türkiye'de Sanayi Sektörü. Seçilmiş Göstergelerle Türkiye Ekonomisi Geçmişten Günümüze (s. 237-258). içinde Bursa: Ekin Yayınevi.