YOGANIN BEDEN, NEFES, ZİHİN VE MUTLULUK ÜZERİNE ETKİSİ: 12 HAFTALIK ÇALIŞMA

Bu Araştırmada 12 hafta ve haftada bir gün olarak uygulanmış yoga egzersizlerinin üniversite öğrencilerinin beden, nefes ve zihin ile bileşenleri ile mutluluk seviyelerinde nasıl bir etkiye sahip olduklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya spor bilimleri fakültesi’nde öğrenim gören ve yoga dersine katılım sağlayan 23 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yoga dönüşüm ölçeği ve mutluluk ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilen öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve verilerin dağılımının normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. Daha sonra veriler değerlendirilirken betimsel istatistikler olarak ortalama, standart sapma değerleri alınırken fark analizleri için Paired Sample t testleri istatistiksel yöntem olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda ise yoga dönüşüm ölçeği alt boyutlarında ve mutluluk ölçeği ön test ve son test verilerinde anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Ayrıca cinsiyete göre yoga dönüşüm ölçeği alt boyutlarında ve mutluluk ölçeği ön test ve son test verilerinde anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Sonuç olarak spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilere 12 hafta boyunca haftada bir gün ve 2 saat verilen yoga eğitiminin aktif olarak spor yapan öğrencilerin mutlulukları üzerinde fark yaratmadığı belirlenmiştir.

___

  • Baş, Ü. (2000). Hatha Yoga ve Klasik Egzersiz Yaklaşımının Sağlıklı Gençlerde Postür ve Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • Birdee, G. S., Sohl, S. J., & Wallston, K. (2015). Development and psychometric properties of the Yoga Self-Efficacy Scale (YSES). BMC complementary and alternative medicine, 16(1), 1- 9.
  • Centers for Disease Control and Prevention. (2018,10,31). Well-Being Concepts. https://www.cdc.gov/. URL: https://www.cdc.gov/hrqol/wellbeing.htm. Erişim Tarihi: Aralık, 2022.
  • Cowen, V. S., & Adams, T. B. (2005). Physical and perceptual benefits of yoga asana practice: results of a pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9(3), 211-219.