Üniversite Öğrencilerinde Mobil Bağımlılık Düzeyi ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi

Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin mobil bağımlılık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırma Mart- Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul ilindeki bir üniversitenin hemşirelik öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 230 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Mobil Bağımlılık Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20.19±1.42, %80’i kadın, %34,3’ü ikinci sınıf öğrencisi ve %75,7’sinin gelir düzeyi gider düzeyine denktir. Mobil bağımlılık ölçeği toplam puan ortalaması ile tanımlayıcı özellikler karşılaştırıldığında cinsiyet, gelir durumu, telefon olmadan bir gün geçirme durumu, internet olmadan telefon kullanma durumu, telefon kullanmanın sorumluluklarına engel olduğunu düşünme, internet ve telefon çekmediği yerde kalma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Problem çözme becerileri ölçeği toplam puan ortalaması ile tanımlayıcı özellikler karşılaştırıldığında; internet ve telefonun olmadığı yerde 4 saatten fazla kalanların, 4 saatten az kalanlara kıyasla problem çözme becerileri ölçeğinden yüksek puan aldıkları aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Problem çözme becerilerinin mobil bağımlılık düzeyini ne şekilde yordadığını ortaya koymak için yapılan basit regresyon analizinde, problem çözme becerisi ile mobil bağımlılık düzeyi arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğu gözlenmiştir (R=0,075, R2=0,006, F=12,99, P<,05). Bu çalışmada cinsiyeti kadın olan, gelir durumu düşük, telefon ve interneti daha fazla kullanan öğrencilerin mobil bağımlılık düzeyinin daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Investigation of Mobile Addiction Level and Problem Solving Skills of University Students

This study aimed to evaluate the mobile addiction levels and problem-solving skills of nursing students. This descriptive study was conducted with nursing students of a university in Istanbul between March and June 2019. The sample of the study consisted of 230 students. The data were collected by the researchers using the Introductory Information Form, the Mobile Addiction Scale and the Problem Solving Inventory, using face-to-face interview method. The mean age of the participants was 20.19±1.42, 80% were female, 34.3% were second-year students, and 75.7% of them had an income level equal to their expenditure level. When the total mean score of the mobile addiction scale was compared with the descriptive characteristics, it was found that there was a statistically significant difference between sex, income status, spending a day without a phone, using a phone without internet, thinking that using a phone was an obstacle to one's responsibilities, staying on the internet and without using a phone (p<0.05). When the total mean score of the problem-solving skills scale was compared with the descriptive features; It was seen that those who stayed longer than 4 hours in a place without internet and phone got higher scores from the problem-solving skills scale compared to those who stayed less than 4 hours (p<0.05). In the simple regression analysis carried out to reveal how problem-solving skills predict mobile addiction level, it was observed that there was a significant but weak relationship between problem-solving skills and mobile addiction level (R=0.075, R2=0.006, F=12.99, P<,05). In this study, it was concluded that students who are female, have a low income, and use the phone and internet more often have a higher level of mobile addiction.

___

 • Adnan, M., & Gezgin, D. M. (2016). Modern çağın yeni fobisi: üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1),141-158.
 • Alan, R., & Güzek H. Ş. (2020). The investigation of the relationship between smartphone addiction, and problem-solving skills and ways of coping with stress. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 33(3), 244-253 https://doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.2.61
 • Alhajjar, B. I. (2014). Internet addiction and psychological morbidity among nursing students in Gaza-Palestine. American Journal of Applied Psychology, 3(4), 99–103. doi:10.11648/j.ajap.20140304.13
 • Balcıoğlu İ, Türk B. (2021). Teknoloji bağımlılığı: Sosyal ve adli sorunlar. Adnan Özçetin (Ed.), Teknoloji Bağımlılığı içinde (s.33-40). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Celikkalp, U., Bilgic, S., Temel, M., & Varol, G. (2020). The smartphone addiction levels and the association with communication skills in nursing and medical school students. Journal of Nursing Research, 28(3), e93. doi: 10.1097/jnr.0000000000000370
 • Cocoradă, E., Maican, C. I., Cazan, A. M., & Maican, M. A. (2018). Assessing the smartphone addiction risk and its associations with personality traits among adolescents. Children and Youth Services Review, 93, 345-354. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.08.006
 • Çelenk, O., & Topoyan, M. (2017). Bir üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin problem çözme beceri düzeylerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 251-259.
 • Çelik İnce, S. (2021). Relationship between nomophobia of nursing students and their obesity and self‐esteem. Perspectives in Psychiatric Care, 57(2), 753-760. doi: 10.1111/ppc.12610
 • Demir Barutcu, C. (2019). Hemşirelik öğrencilerinde problem çözme becerisinin klinik karar verme düzeylerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1), 22-29. https://doi.org/10.17343/sdutfd.422401
 • Dikeç, G., & Kebapçı, A. (2018). Bir grup üniversite öğrencisinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri. Bağımlılık Dergisi, 19(1), 1-9.
 • Durmuş, H., Günay, O., Yıldız, S., Timur, A., Balcı, E., & Karaca, S. (2018). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve üniversite yaşamı boyunca değişimi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(4), 383-389. doi: 10.5455/apd.285466
 • Elkin, N., & Karadağlı, F. (2015). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 11-18.
 • Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U., & Deniz, M. (2016). The effects of no mobile phone phobia (nomofobi) on academic performance among undergraduate students. Süleyman Demirel Univ J Fac Econ Admin Sci, 21(3):923–936.
 • Fidan, H. (2016). Mobil bağımlılık ölçeği'nin geliştirilmesi ve geçerliliği: bileşenler modeli yaklaşımı. Addıcta: The Turkısh Journal On Addıctıons, 3(3):433-469. doi: 10.15805/addicta.2016.3.0118
 • Gezgin, D. M., Ümmet, D., & Hamutoğlu, N. B. (2020). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı: çok boyutlu yalnızlığın yordayıcı rolü. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 317-329. https://doi.org/10.24315/tred.553035
 • Günay, O., Öztürk, A., Arslantaş, E. E., & Sevinç, N. (2018). Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyon düzeyleri. Neurological Sciences, 31, 79-88. doi: 10.5350/DAJPN2018310108
 • Heppner, P. P., Baumgardner, A. H., & Jakson, J. (1985). Depression and attributional style: are they related?. Cognitive Therapy and Research, 9(1):105-113.
 • Jackson, L. A., Alexander, E., Biocca, F. A., Barbatsis, G., Fitzgerald, H. E., & Zhao, Y. (2003). Personality, conitive style, demographic characteristics and internet use-Findings from the HomeNetToo project. Swiss J Psychol, 62(2),79-90. https://doi.org/10.1024/1421-0185.62.2.79
 • Jeong, H. S., & Lee, Y. S. (2015). Factors influencing smartphone addiction in nursing students: focused on empathy. Information, 18(6), 2885–2890.
 • Kahyaoğlu Süt, H., Kurt, S., Uzal, Ö., & Özdilek, S. (2016). Effects of smartphone addiction level on social and educational life in health sciences students. Eurasian Journal of Family Medicine,5(1), 13-19.
 • Khalil, A. I., Alharbi, N. B., Alhawasawi, H. Y., & Albander, A. B. (2016). Prevalence of Internet addiction among nursing students and the association with their academic performance and mental health. Athens Journal of Health, 3(4), 291–306. https://doi.org/10.30958/ajh.3-4-2
 • Kim, K. S., & Choi, J.H. (2014). The relationship between problem solving ability, professional self concept, and critical thinking disposition of nursing students. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 6(5):131-142. http://dx.doi.org/10.14257/ijbsbt.2014.6.5.13
 • Koç, Z., Koyuncu, S., & Sağlam, Z. (2015). Sağlık yüksekokulu hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1), 41-50. doi:10.5222/HEAD.2015.041
 • Kumcağız, H., Terzi, Ö., Koç, B., & Terzi, M. (2020). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 9(1), 14-39.
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14),328-359.
 • Lepp, A., Barkley, J. E. & Karpinski, A. C. (2015). The relationship between cell phone use and academic performance in a sample of US college students. SAGE Open, 5(1):1-9. https://doi.org/10.1177/2158244015573169
 • Lepp, A., Li, J., & Barkley, J. (2015). Exploring the relationships between college students’ cell phone use, personality and leisure. Computers in Human Behavior, 43, 210–219. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.006
 • Levent, A. (2020). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Li, L., Griffiths, M. D., Mei, S., & Niu, Z. (2020). Fear of missing out and smartphone addiction mediates the relationship between positive and negative affect and sleep quality among Chinese university students. Frontiers in Psychiatry, 11, 877. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00877
 • Liu, Q., Zhou, Z., Niu, G., & Fan, C. (2017), Mobile phone addiction and sleep quality in adolescents: Mediation and moderation analyses. Acta Psychologica Sinica, 49(12), 1524-1536. doi: 10.3724/SP.J.1041.2017.01524
 • Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J., Romo, L., Morvan, Y., Kern, L., Graziani, P., ... Billieux, J. (2017). Self-reported dependence on mobile phones in young adults: A European cross-cultural empirical survey. Journal of Behavioral Addictions, 6(2), 168–177. https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.020.
 • Osorio-Molina, C., Martos-Cabrera, M. B., Membrive-Jiménez, M. J., Vargas-Roman, K., Suleiman-Martos, N., Ortega-Campos, E., & Gómez-Urquiza, J. L. (2021). Smartphone addiction, risk factors and its adverse effects in nursing students: A systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today, 98, 104741. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104741
 • Özçelik Demir, A. (2021). Altıncı ve yedinci sınıf ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile teknoloji bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdemir, A., Çiftçi, H., Dağılgan, S., & Ünal, Eda. (2019). Bursa uludağ üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon kullanım durumu ve bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 45(3), 281-290. https://doi.org/10.32708/uutfd.600147
 • Park, M. J., & Jo, M. H. (2019). The convergent effect of sleep quality among stress, smartphone addiction, social support, and physiological ındex of adolescents. Journal of Digital Convergence, 17(4), 335-344. https://doi.org/10.14400/JDC.2019.17.4.335
 • Sahu, M., Gandhi, S., & Sharma, M. K. (2019). Mobile phone addiction among children and adolescents: a systematic review. Journal of Addictions Nursing, 30(4), 261-268. doi: 10.1097/JAN.0000000000000309
 • Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57, 321–325. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.045
 • Savaşır, I., Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Seong, M. H., & Nam, H. R. (2017). Influence of stress coping style, relationship ability and self-esteem on smartphone addiction in nuring student. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 18(2), 61-70. https://doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.2.61
 • Sok, S. R., Seong, M. H., & Ryu, M. H. (2019). Differences of self-control, daily life stress, and communication skills between smartphone addiction risk group and general group in Korean nursing students. Psychiatric Quarterly, 90(1), 1-9. https://doi.org/10.1007/s11126-018-9596-1
 • Talan, T., Korkmaz, A., & Gezer, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin mobil telefon bağımlılık düzeylerinin incelenmesi üzerine bir çalışma: Kilis 7 aralık üniversitesi örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.403-413.
 • Uysal, N., & Manavoğlu, B. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911115
 • Üstündağ, H., Bayar, N., Yılmaz, E., & Türel, G. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri ve problem çözme becerileri. HSP, 5 (2):227-235. https://doi.org/10.17681/hsp.380847
 • Yayan, E. H., Düken, M. E., Dağ, Y. S., & Ulutaş, A. (2018). Examination of the relationship between nursing student’s internet and smartphone addictions. Journal of Human Sciences, 15(2), 1161-1171. doi:10.14687/jhs.v15i2.5247
 • Yıldırım, B., & Özkahraman, Ş. (2011). Hemşirelikte problem çözme. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3):155-159.
 • Yılmaz, G., Şar, A. H., & Civan, S. (2015). Ergenlerde mobil telefon bağımlığı ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2),20-37.
 • Yüksel, A. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme öz değerlendirme sonuçları ve etkileyen faktörler araştırma. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(1),37-49.
 • Yüksel, A., & Öz, F. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin üniversiteye uyumunda problem çözmeye dayalı psikoeğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2):242-262.

___

APA Aktaş, E. , Donmez, E. , Canıbeyaz, R. & Gedik, M. (2023). Üniversite Öğrencilerinde Mobil Bağımlılık Düzeyi ve Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi . Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 188-204 . DOI: 10.56061/fbujohs.1183929
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Fenerbahçe Üniversitesi

13.2b194