Toplumsal İnşa Alanı Olarak Mensturasyon: Kadınların Deneyimlerindeki Baskı ve Mücadelenin Çözümlenmesi

Bu çalışma kadınların mensturasyon dönemlerindeki deneyimlerinin ataerkil kapitalizmle ilişkisi ele almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kadınların toplumsal bir inşa alanı olan mensturasyonu nasıl deneyimlediklerini, bu deneyimlerdeki baskı ögelerini ve kadınların bu baskıyla mücadele edip edemediklerini sorgulamaktadır. Feminist metodolojiye dayanan bu çalışmada yirmi bir kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Biyolojik bir süreç olan mensturasyonun kadınlar için nasıl toplumsal ve kültürel bir inşa haline geldiği ve hangi güç ilişkilerini içerdiği feminist metodolojinin ilkelerine dayanarak çözümlenmiştir. Mensturasyon tıp alanının dışında sosyolojik ve feminist bir bakış açısıyla değerlendirilirken kadın bilgisi odak noktası olmuştur. Çalışma boyunca mensturasyonu kadınların anlamlandırmasının, deneyimlemesinin ataerkil ideoloji ve kapitalist sistemle ilişkisi kurulmuştur.

Menstruation As a Social Construction Field: Analysis of Oppression and Struggle in Women’s Experiences

This study aims to examine the relationship between women's experiences during menstruation and patriarchal capitalism. In this direction, it questions how women experience menstruation, which is a social construction area, the elements of pressure in these experiences, and whether women can (or cannot) struggle with this pressure. In this study, based on feminist methodology, in-depth interviews were conducted with twenty-one women. How menstruation, which is a biological process, has become a social and cultural construction for women, and what power relations it contains are analyzed based on the principles of feminist methodology. While menstruation was evaluated from a sociological and feminist perspective outside the field of medicine, women's knowledge became the focus. Throughout the study, the relationship between women's understanding and experience of menstruation and the patriarchal ideology and the capitalist system was established. 

___

 • Bhasin, Kamla. Ataerkil Sistem: Erkeklerin Dünyasında Yaşamak, Çev: Ayşe Coşkun, (İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı, 2003).
 • Bobel, Chris. New Blood: Third Wave Feminism and the Politics of Menstruation. (London: Rutgers University Press, 2010).
 • Bordo, Susan. Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body. (Oakland: University of the California Press, 1993).
 • Bryson, Valerie. Gender and The Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates. (Bristol: Policy Press, 2007)
 • Brownmiller, Susan. Against Our Will: Men, Women and Rape. (London: Secker&Warburg, 1975)
 • Chrisler, Joan., et all. “Body appreciation and attiudes toward menstruation”. Body Image, 12, 2015: 78-81.
 • Cook, Judith and Fonow, Mary. “Knowledge and women’s interests: Issues of epistemology and methodology in feminist sociological research”. Sociological Inquiry, 56, 1986: 2-29.
 • Çabuklu, Yaşar. Toplumsal Kurgular ve Cinsiyetçilik. (İstanbul: Everest, 2007).
 • Delphy, Christine. “Baş Düşman”. Çev: Şadi. Ozansü, Kadının Görünmeyen Emeği Maddeci Bir Feminizm Üzerine içinde. Der. Gülnur Savran ve Nesrin Tura. İstanbul: Kardelen, 2012). 71-91.
 • Dolay, Leslie. What Makes Women Sick: Gender and the Political Economy of Health. (UK: Macmillan, 1995).
 • Douglas, Mary. Saflık ve Tehlike. Çev: Emine Ayhan. (İstanbul: Metis, 2007).
 • Figert, Anne. Women and the Ownership of PMS: The Structuring of a Psychiatric Disorder. (New York: Aldine De Gruyter, 1996).
 • Firestone, Shulamith. Cinselliğin Diyalektiği. Çev: Yurdanur Salman. (İstanbul: Payel, 1993).
 • Gordon, Linda. Woman’s Body, Woman’s Right. (Harmondsworth: Penguin, 1977)
 • Gottlieb, Alma. “American premenstrual syndrome”. Antropology Today. 4(6), 1988: 10-13.
 • Harding, Sandra. Is there a feminist method?. Feminism and Methodology içinde. Ed. Sandra Harding. (1-14). ( Bloomington: Indiana University Press, 1987).
 • Hartmann, Heidi. Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği. Çev: Gülşad Aygen. (İstanbul: Agora, 2006).
 • Houppert, Karen. Lanet: Son Tabuyla Yüzleşme: Adet Kanaması. Çev: Esen Metin. (İstanbul: Ayrıntı, 2004).
 • Kissling, E. (2006). Capitalizing on the Curse: The Business of Menstruation. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
 • Kreyenbuhl Gardner, Kathrynn. A sociological analysis of premenstrual syndrome. Electronic Theses and Dissertations. (Johnson City: East Tennessee State University, 2003).
 • Kristeva, Julia. Power of Horror. (New York: Columbia University Press, 1982).
 • Laws, Sophi. Issues of Blood: The Politics of Menstruation. (London: Macmillan, 1990)
 • Lykke, Nina. Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology, and Writing. (New York: Routledge, 2010).
 • Lee, Janet. and Coen, Jennifer. Blood Stories. (New York. Routledge, 1996)
 • Martin, Emily. The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction. (Boston: Beacon Press, 1987)
 • Meyer, Melissa. Thicker Than Water. (New York: Rostledge, 2005).
 • Millett, Kate. Cinsel Politika. Çev: Seçkin Selvi. (İstanbul: Payel, 1987)
 • Mitchell, Juliet. “Women: The longest revolution”. New Left Review, 40, 1966: 11-37.
 • Mitchell, Juliet. Psychoanalysis and Feminism. (London: Penguin Books, 1975).
 • Moloney, Sharon.” How menstrual shame affects birth”. Women and Birth, 23, 2010: 153-159.
 • Ramazanoğlu, Caroline. and Holland, Janet. Feminist Methodology: Challenges and Choices. (London: Sage, 2002)
 • Savran, Gülnur. “Modern tıp ve bilimin kadın bedenini denetleme biçimi”. II. Kadın, Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi: Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları Kongre Kitabı. (Ankara: Başak Matbaacılık, 2010 23-30).
 • Smith, Dorothy. “Sociology from women’s experience: A reaffirmation”. Sociological Theory, 10(1),1992: 88-98
 • Spender, Dale. Man Made Language. (London: Routledge, 1980).
 • Stanley, Liz. and Wise, Sue. (2013). “Method, methodology, and epistemology in feminist research processes”. Feminist Praxis: Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology içinde Ed. Liz Staneley. (20- 62). London: Routledge, 2013).
 • Tillion, Germaine. Harem ve Kuzenler. Çev: Şirin Tekeli ve Nükhet Sirman. (İstanbul: Metis, 2006).
 • Walby, Sylvia. Patriyarka Kuramı. Çev: Hülya Osmanağaoğlu. (Ankara: Dipnot, 2016).
 • Young,M, Iris On Female Body Experience: Throwing Like A Girl and Other Essays. London: Oxford University Press, 2005).