Keçilerin Bulaşıcı Ciğer Ağrısı Hastalığına Karşı Tesirli Yeni Bir Antibiotik (Tylan) Taylosin Tartrate

Keçilerin bulaşıcı Ciğer ağrısı hastalığına karşı tedavi edici tesiridenenmiş olan Terramycin ile P.P.L.O. lara müessir olduğu bildirilenTylan'ı mukayese etmek amacıyla hastalık çıkan Ankara Yenimahalleilçesine bağlı Dutözü köyüne ı4;ı;' 1963 günü gidilmiştir. Fakatklinik araz gösteren ve termik reaksiyonları 40 dereceyi aşan ancak8 keçi bulunduğundan yalnız Tylan'ın tecrübeye alınmasına karar verilmiştir.Bu 8 keçiye intramüsküler ve dozu 250 miligram olma küzereTylan tatbik edilmiştir.8 keçiden 5 tanesinin bir enjeksiyonla ve diğer 3 keçinin de iki enjeksiyonlatermik reaksiyonları düşmüştür.Prospektüsüne göre Tylan tatbikatı esnasında dereceleri normaleavdet eden hayvanıara iki gün daha enjeksiyona devam edilmesi bildirildiğindendereceleri düşen keçilere ikişer enjeksiyon daha yapılmıştır.Dolayısıyla 8 keçiden 5 keçiye üçer enjeksiyon ve 3 keçiye dörderenjeksiyon Tylan tatbik edilerek hayvanlar tedavi edilmişlerdir.Son tedaviden 5 gün sonra köye tekrar gidilerek tedavi gören keçilerinklinik muayenelerinde tamamen şifa buldukları tesbit edilmiş olupTylan'ın Keçi Ciğer ağrısı etkeni olan P.P.L.O. lar üzerinde tedavi edici hassası olduğu tesbit edilmiştir.Bununla; beraber ilerde yapılacak geniş ölçüdeki denemelerin neticelerinden de ayrıca bahsedilecektir.

A new effective antibiotic against the Contagious Pleura- Pneumonia of Goats

On january 14, 1963, Dutözü, a village in the vicinity of the townYenimahalle, was visited for the purpose of comparing Terramycin,whose therapeutic effect on the Pleuro- Pneumonia- Contagiosa Capraeof goats has been tested with Tylan, reported as effective withP.P.L.O. However, it was decided that only Tylan would be put intoexperiment because of the fact that there were not more than eightgoats that showed elinical sysmptoms and whose temperatures wereover 40 degrees.A dose of 250 milligrams of Tylan was applied to each of thesegoats intramusculary.The temperatures of five goats out of the eight decreased withone injection, and those of the other three decreased with two.The goats whose temperatures returned to normal after the applicationof Tylan were subject to injection for two more days in accordancewith the instructions for the Tylan application. Therefore,out of eight goats, five were given a treatment of three goats shotseach and three were given a treatment of four goats each. Five daysafter the last shot, the village was visited again. As the goats undertreatment were found to have recovered, it was determined that Tylanhas therapeutic effect on P.P.L.O. which causes Pleuro - Pneumonia -Contagiosa Caprae in goats.Nevertheless, the results of the experiments which will take placeona largeln the future will be explained separately.

Kaynakça

1 - Prof. Wittorio Zawagli : Off. Int. Des. Epizo. Rapport. XIX section. 1952 L. No. 201.

2 - C. V. Tarlatzis, A. Spais etA. Panstsos: Ext. Des. Annales de Med. Vet. 1954,7, 432. 440.

3 - Prof. F. Gerlach: Passages du virus de la peripneumonie contagieuse des Bovins, Chez la souris Blanches.

4 - 1. Manso Riberio : Lo vaccin de la pripneumonie contagieuse des bovides a partir de l'embryon de poulet.

5 - S. E. Piercy et G. 1. Knight: Peripneumonie Bovirıe. Office int. Des Epizooties. Tome XLIX No. : 9- 10/1958.

6 - N. St. G. Hyslop : La Dure de l'Immunite Confere le vaccine Contre La peripneumonie bovine adapte L'oeuf.

7 - Ahmet Özsoy ( 1961) : Etlik Vet. Bakt. Enst. yayınlarından Cild 1 Sayı : 4.

Kaynak Göster

APA Özsoy, A , Özakşit, A , Akçora, A , Mayılmayıl, A . (2021). Keçilerin Bulaşıcı Ciğer Ağrısı Hastalığına Karşı Tesirli Yeni Bir Antibiotik (Tylan) Taylosin Tartrate . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 2 (1) , 43-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61156/648683