Evaluation of Morphological Diversity of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) Genotypes

Bu çalışma Afyonkarahisar İli Dinar İlçesinde sınır ağacı olan ya da hobi amaçlı yetiştirilen 18 farklı hünnap genotipinin morfolojik ve pomolojik çeşitliliğinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Pomolojik ölçümler için hünnap meyveleri meyve kabuk renginin % 50’den daha az kahverengi-kırmızı renkli olduğu dönemde hasat edilmiş ve aynı dönemde morfolojik ölçüm için sağlıklı yaprak numuneleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışılan genotiplerin yaprak boyu değerleri 29,47-50,66 mm, yaprak eni 13,35-28,70 mm, meyve boyu 14,72-38,93 mm, meyve eni 14,79-35,72 mm, meyve ağırlığı 1,51-17,54 g, endokarp boyu 7,42-23,87 mm, endokarp eni 5,12-11,00 mm ve endokarp ağırlığı 0,20-1,55 g aralığında bulunmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü bölgedeki hünnap genetik kaynaklarının morfolojik ve pomolojik çeşitliliğin çok yüksek çıkmış olması, çeşit ıslahı için kıymetli bir hazinenin zenginliğini göstermektedir.

Evaluation of Morphological Diversity of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) Genotypes

This study was carried out to evaluate the morphological and pomological diversity of 18 different jujube genotypes that are border trees or grown for hobby purposes in Dinar District of Afyonkarahisar Province. For pomological measurements, jujube fruits were harvested when the peel color was less than 50% brown-red and healthy leaf samples were taken for morphological measurement in the same period. According to the results of the research, leaf length, leaf width, fruit length, fruit width, fruit weight, endocarp length, endocarp width and endocarp weight values of the studied genotypes are found to be 29.47-50.66 mm, 13.35-28.70 mm, 14.72-38.93 mm, 14.79-35.72 mm, 1.51-17.54 g, 7.42-23.87 mm, 5.12-11.00 mm, 0.20-1.55 g, respectively. The fact that the morphological and pomological diversity of the jujube genetic resources in the region was carried out was very high, indicates the richness of a valuable treasure for jujube variety breeding.

___

 • [1] Polat, N. (2017). Terme’nin biyoçeşitlilik ve doğal ortam özellikleri, Biyoçeşitlilik ve önemi. Cevdet Yılmaz & Hasan Korkmaz (Ed.), Chapter 1, 3-14, Türkiye.
 • [2] Anonymous (2021). Ministry of Agriculture and Forestry Noah's Ark National Biodiversity Database. https://nuhungemisi.tarimorman.gov.tr/public/istatistik
 • [3] Kurt, O., Celik, N., Gore, M., Kurt, H., (2019) Threats to biodiversity bio-trafficking in Turkey, Turkish journal of agriculture-food science and technology, 7.sp2, 46-51.
 • [4] Liu, M. J., Zhou, J. Y., Zhao, J., (2003) Screening of chinese jujube germplasm with high resistance to witches'broom disease, In XI Eucarpia symposium on fruit breeding and genetics 663 (pp. 575-580).
 • [5] Tatari, M., Ghasemi, A., Mousavi, A., (2016) Genetic diversity in Jujube germplasm (Ziziphus jujuba Mill.) based on morphological and pomological traits in Isfahan province, Crop breeding journal, 6(2), 79-85.
 • [6] Sunar, Y., (2022) Hünnap meyvesi üretim ve pazarlama yapısı: Amasya ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.
 • [7] Xue, Z., Feng, W., Cao, J., Cao, D., Jiang, W., (2009) Antioxidant activity and total phenolic contents in peel and pulp of Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill) fruits. Journal of food biochemistry, 33(5), 613-629.
 • [8] Choi, S. H., Ahn, J. B., Kozukue, N., Levin, C. E., Friedman, M., (2011). Distribution of free amino acids, flavonoids, total phenolics, and antioxidative activities of jujube (Ziziphus jujuba) fruits and seeds harvested from plants grown in Korea, Journal of agricultural and food chemistry, 59(12), 6594-6604.
 • [9] Kavas, I., (2014) Bazı hünnap genotiplerinin morfolojik, fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ve melezleme olanaklarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
 • [10] Kavas, I., Dalkilic, Z., (2015) Bazı hünnap genotiplerinin morfolojik, fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ve melezleme olanaklarının araştırılması, Adnan menderes üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, 12(1), 57-72.
 • [11] Anonymous (2023). Turkish Statistical Institute Crop Production Statistics. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr
 • [12] Gundogmus, M. E., Tasci, M., (2017) Hünnap (Zizyphus jujube mill.) bahçelerinde gelir yöntemine göre değerleme: Denizli ili Çivril ilçesi örneği. Tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, 14(2).
 • [13] Yao, S., (2012) Jujube: Chinese date in New Mexico. NM State University, Cooperative Extension Service. Erişim Adresi: https://pubs.nmsu.edu/_h/H330.pdf.
 • [14] Ikinci, A., Ak, B. E., Dikmetas, B., Hatipoglu, I. H., (2022) Şanlıurfa koşullarında yetişen kültür ve yabani hünnap (ziziphus jujuba mill.) genotiplerinin meyve, yaprak ve stoma özelliklerinin belirlenmesi, Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi tarım ve doğa dergisi, 25(Ek Sayı 2), 441-451.
 • [15] Liu, F., Zhang, Y. Wang, F., (2021) Effect of jujube (Ziziphus jujuba) extract on intestinal flora, digestion, and immunity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture Reports, 21, 100890.
 • [16] Abu-Irmaileh, B. E., Afifi, F. U., (2003) Herbal medicine in Jordan with special emphasis commonly used herbs. Journal of ethnopharmacology, 89(2-3), 193-197.
 • [17] Hassan, A., Rahman, S., Deeba, F., Mahmud, S., (2009) Antimicrobial activity of some plant extracts having hepatoprotective effects. Journal of medicinal plants research, 3(1), 020-023.
 • [18] Koc, G., (2022) Ziziphus jujuba Mill. (Hünnap) bitkisinin sanayinin değişik alanlarda kullanım potansiyelinin araştırılması (Master's thesis, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • [19] Demir, O. Unlu, H., (2023) Bazı beef tipi domates hatlarının morfolojik özelliklerinin belirlenmesi, Ziraat fakültesi dergisi, 18 (1), 59-65.
 • [20] Ersoy, N., Ercisli, S., Gundogdu, M., (2017) Evaluation of european cranberrybush (Viburnum opulus L.) genotypes for agro-morphological, biochemical and bioactive characteristics in Turkey. Folia Horticulturae.
 • [21] Gundogdu, M., Canan, I., Okatan, V., (2018) Bioactive contents and some horticultural characteristics of local apple genotypes from Turkey. JAPS: Journal of animal and plant sciences, 28(3).
 • [22] Panfilova, O., Kahramanoglu, I., Ondrasek, G., Ryago, N., Tsoy, M., Seguel, A., Meier, S., Okatan, V., Usanmaz, S., Helvacı, M., (2023) Identification of technological effectiveness for mechanized harvesting of red currant cultivars based on bush morphology and mechanical fruit parameters . Preprints.org ,2023020087.
 • [23] Karadeniz, T., Kalkisim, O., (1996) Edremit ve Gevaş ilçelerinde yetişen alıç (Crataegus azarolus L.) tiplerinin meyve özellikleri ve ümitvar tiplerin seçimi. Yüzüncü yıl üniversitesi tarım bilimleri dergisi, 6(1), 27-33.
 • [24] Blunch, N., (2012) Introduction to structural equation modeling using IBM SPSS statistics and AMOS. Sage.
 • [25] Khadivi, A., Mirheidari, F., Moradi, Y., Paryan, S., (2021) Identification of superior jujube (Ziziphus jujuba Mill.) genotypes based on morphological and fruit characterizations. Food science and nutrition, 9(6), 3165-3176.
 • [26] Riaz, M. U., Raza, M. A., Saeed, A., Ahmed, M., Hussain, T., (2021) Variations in morphological characters and antioxidant potential of different plant parts of four Ziziphus Mill. species from the Cholistan, Plants, 10(12), 2734.
 • [27] Markovski, A., Velkoska-Markovska, L., (2015) Investigation of the morphometric characteristics of jujube types (Zizyphus jujuba Mill.) fruits in Republic of Macedonia. Genetika, 47(1), 33-43.
 • [28] Ghazaeian, M., (2015) Genetic diversity of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) germplasm based on vegetative and fruits physicochemical characteristics from Golestan province of Iran. Comunicata scientiae, 6(1), 10-16.
 • [29] Kostic, D. A., Dimitrijevic, D. S., Mitic, S. S., Mitic, M. N., Stojanovic, G. S., Zivanovic, A. V., (2013) A survey on macro-and micro-elements, phenolic compounds, biological activity and use of Morus spp.(Moraceae). Fruits, 68(4), 333-347.

___

APA Sağbaş, H. İ. (2023). Evaluation of Morphological Diversity of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) Genotypes . Erzincan University Journal of Science and Technology , 16 (2) , 482-490 . DOI: 10.18185/erzifbed.1285149
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • ISSN: 1307-9085
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2008
 • Yayıncı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü