SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Kamu harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturan veharcama kalemleri içinde önemli yeri olan savunma, eğitim ve sağlık harcamalarıekonomik gelişmeye ve sosyal politikalara yön vermektedir. Bu durumdanhareketlegelişmekte olan D-8 ülkelerinde (Türkiye, İran, Pakistan, Endonezya,Nijerya, Bangladeş, Mısır ve Malezya) savunma, sağlık ve eğitim harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisivektör otoregresif modeli (VAR) ile araştırılmak istenilmiştir. Analizsonuçlarına bakıldığında savunma harcamaları ve sağlık harcamalarının ekonomikbüyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkileri mevcuttur. 

CAUSAL ANALYSIS BETWEEN DEFENSE, TRAINING AND HEALTH PAYMENTS: D-8 COUNTRIES EXAMPLES

Defense, education and health expenditures, which constitute a largepart of puplic expenditures andhave an importantplace in expenditureitems, direct to economic developmentand socialpolicy. Inthisrespect, the causal relationship between defense, health and educationexpenditures in thedevoloing D-8 countries(Turkey, Iran, Pakistan, Indonesia,Nigeria, Bangladesh, Egyp tand Malaysia) is being investigated withth evectorautoregressivemodel(VAR). According to the analysis results, defenses pending and helath expenditureshave positiveeffects on economicgrowth. 

Kaynakça

Aksoğan, G.,& Elveren, A. Y. (2012). Türkiye'de Savunma, Sağlık ve Eğitim Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği (1970-2008): Ekonometrik Bir İnceleme. Sosyoekonomi, 17(17). Aytaç, D. (2017). Türkiye’de Savunma Eğitim ve Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki Hakkında Ampirik Bir İnceleme. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1).

Bekmez, S,,& Destek, M. A. (2015). Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2).

Cebeci, E,,& Ay, A. (2016). TheEffects Of HealthExpendıtures On EconomıcGrowth: A Panel RegressıonAnalysıs On BRICS CountrıesAndTurkey. DumlupinarUniversityJournal of Social Science/Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Çalışkan, Ş,, Karabacak, M., &Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21).

Çetin, M,,& Ecevit, E. (2010). Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir panel regresyon analizi.

Enders, M. (2004). Social Training in theopenVoilzugthe JVA Frankenthal–A report. ZfStrVo, 53, 280.

Erdoğan, S.,& Yıldırım, A. G. D. Ç. (2009). Türkiye’de eğitim–iktisadi büyüme ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(2).

Eryigit, S. B.,Eryigit, K. Y., & Selen, U. (2012). Thelong-runlinkagesbetweeneducation, healthanddefenceexpendituresandeconomicgrowth: evidencefromTurkey. DefenceandPeaceEconomics, 23(6), 559-574.

Giray, F. (2004). Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199.

Gökhunar, R. (2004). Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(01).

Hirnissa, M. T.,Habibullah, M. S., &Baharom, A. H. (2009). Therelationshipbetweendefense, educationandhealthexpenditures in selectedAsiancountries. International Journal of Economicsand Finance, 1(2), 149.

Kollias, C.,&Paleologou, S. M. (2011). Budgetarytrade-offsbetweendefence, educationandsocialspending in Greece. AppliedEconomicsLetters, 18(11), 1071-1075.

Kurşun, A,,& Rakıcı, C. (2014). ‘Türkiye ve Sosyal Refah Devletlerindeki Sağlık Harcamalarının Analizi. İnsan Hakları Yıllığı, 32, 77-105.

Lin, E. S., Ali, H. E., & Lu, Y. L. (2015). Doesmilitaryspendingcrowdoutsocialwelfareexpenditures? Evidencefrom a panel of OECD countries. DefenceandPeaceEconomics, 26(1), 33-48.Muhsin, K. (2003). Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(03).

Okyay, Uçan,,& Seda, Atay. (2016). Türkiye’de Sağlık Harcamaları Ve Büyüme Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 215-222.

Ozsoy, O. (2002). Budgetarytrade-offsbetweendefense, educationandhealthexpenditures: Thecase of Turkey. DefenceandPeaceEconomics, 13(2), 129-136.

Özçelik, Ö,,& Önder, H. (2016). Savunma Harcamalarına Terör Riskinin Etkisi: Ampirik Bir Uygulama. DumlupinarUniversityJournal of Social Science/Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47).

Özsoy, C. (2009). Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin VAR modeli ile analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 71-83.

Peroff, K.,&Podolak-Warren, M. (1979). DoesSpending on DefenceCutSpending on Health?: A Time-Series Analysis of the US Economy 1929–74. British Journal of PoliticalScience, 9(1), 21-39.

Şimşek, M,,& Kadılar, C. (2010). Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 115-140.

Verner, J. G. (1983). Budgetarytrade-offsbetweeneducationanddefense in Latin America: a researchnote. TheJournal of DevelopingAreas, 18(1), 77-92.

Yildirim, J.,& Sezgin, S. (2002). Defence, educationandhealthexpenditures in Turkey, 1924-96. Journal of peaceresearch, 39(5), 569-580.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun370988, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {28 - 43}, doi = {}, title = {SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DESTEBAŞI, Emine} }
APA DESTEBAŞI, E . (2017). SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Enderun , 1 (1) , 28-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/33281/370988
MLA DESTEBAŞI, E . "SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Enderun 1 (2017 ): 28-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/33281/370988>
Chicago DESTEBAŞI, E . "SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Enderun 1 (2017 ): 28-43
RIS TY - JOUR T1 - SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ AU - Emine DESTEBAŞI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 43 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Enderun SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ %A Emine DESTEBAŞI %T SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD DESTEBAŞI, Emine . "SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Enderun 1 / 1 (Mart 2017): 28-43 .
AMA DESTEBAŞI E . SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Enderun. 2017; 1(1): 28-43.
Vancouver DESTEBAŞI E . SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Enderun. 2017; 1(1): 43-28.