LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖZLENEN ŞİDDETİN NEDENLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ÖzOkullarda meydana gelen şiddet olaylarının önlenmesinde öncelikle şiddet davranışının nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinde görülen şiddetin nedenlerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Diyarbakır il merkezindeki ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Örnekleme farklı okul türlerinden (Genel Liseler, Meslek Liseleri ve Anadolu Liseleri) toplam 17 okul seçilmiş, bu okullarda görevli 63 yönetici ve 549 öğretmenden veri toplanmıştır. Anket yoluyla toplanan verilerin analizinde ve yorumunda yüzde, standart sapma, t- testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve Sheffe anlamlılık testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin, yönetici ve öğretmen görüşlerinde, anne ve babaların çocuklarıyla yeterince ilgilenmemesi ve çocukların aile içi şiddete tanık olması, okulda yaşanan şiddetin nedenleri olarak tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmen görüşleri arasında  “Okul Dışı Etkenler”  boyutunda fark anlamlı bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Şiddet, ortaöğretim, yönetici, öğretmen.

___

APA Lala, Ö. (2016). LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖZLENEN ŞİDDETİN NEDENLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (10) , 0-0 .