TURİZM DESTİNASYONU REKABETÇİLİK FAKTÖRLERİ VE ENTROPİ YÖNTEMİYLE AĞIRLIKLANDIRILMASI

Destinasyonların turizm rekabet gücünü ölçme ve değerlendirmeye yönelik geliştirilen modellerden birisi Dünya Ekonomik Forumu WEF tarafından ilk defa 2007 yılında geliştirilen ve son güncellemesi 2015 yılında yapılan Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi TCI Modelidir. Bu endeks çalışmasında dört ana grup, ondört alt grup ve bunlara bağlı seksendört indikatöre bağlı olarak 141 ülkenin turizm rekabet gücü analizi ve sıralaması yapılmıştır. TCI çalışmasında destinasyonların rekabetçilik ölçümü yapılırken, ilgili faktör değerlerinin ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak ana faktör değerleri ve TCI değeri hesaplanmıştır. Oysa destinasyon rekabetçilik modellerinde yer alan faktörlerin aldığı puanları kullanarak toplam puan hesaplanırken her bir faktörün ağırlıkları eşit olmayabilir. Bu çalışmada entropi adı verilen ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak TCI Modelinde yer alan turizm rekabetçilik faktörleri ağırlıklandırılmaktadır. Böylece destinasyonlar için rekabet avantajı oluşturabilecek ayırt edici faktörlerin ağırlık düzeyi belirlenmiş olacak ve öncelik sıralaması yapılabilecektir. Bu bağlamda TCI çalışmasına göre rekabet avantajı oluşturan faktörlerin ağırlıklandırma sonuçları; Doğal ve Kültürel Kaynaklar % 35 , Altyapı %29 , Çevresel Faktörler %21 ve Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi %15 şeklinde oluşmuştur.Anahtar Kelimeler: Destinasyon Rekabetçiliği, EntropiJEL Sınıflandırması: Z31

TOURISM DESTINATION COMPETITIVE FACTORS AND WEIGHTING BY ENTROPY METHOD

One of the models developed for the measurement and evaluation of tourism destinations competitiveness is Travel and Tourism Competitiveness Index Model TCI which was developed by World Economic Forum WEF for the first time in 2007 and last updated in 2015. In this index study, four main groups, fourteen sub-groups and eighty four indicators and correspondingly 141 country's tourism competitiveness analysis and sequencing was performed. While destinastions’ measurement of competitiveness was studied in TCI, the main factor values and TCI value are calculated by taking the unweighted average of the relevant factor values. Whereas weight of each factor may not be equal when calculating the total score using the scores of factors in destination competitiveness model. In the study, tourism competitiveness factors are weighted by using weighting method called entropy. Thus, weight level of distinguishing factors which can create a competitive advantage for destinations will be determined and prioritization can be done. In this context, the results of the weighting of factors creating competitive advantage according to TCI study are as follows; Natural and Cultural Resources %35 , Infrastructure %29 , Environmental Factors %21 , Enabling Tourism Policies and Conditions %15

___

  • Crouch,G.I. (2011). Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attributes, Journal of Travel Research, 50(1):27-45.
  • Çınar,Y.(2004). Çok Nitelikli Karar Verme ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anakara Üniversitesi S.B.E.Ankara. Dupeyras
  • A.,MacCallum,N. (2013). Indicators for Measuring
  • Compettiveness in Tourism: A Guidance Document, OECD
  • Tourism Papers,2013/02, OECD publishing.
  • Dwyer,L.,Kim,C. (2003). Destination Competitiveness: Deretminants and Indicators, Current Issues in Tourism,Vol.6,No:5:369-414.
  • Hwang, C.L.,Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin/Hiedelberg.
  • Savaş, E. ve Baykal A. (2011). Üniversitelerin Sıradüzeni ve Sıralama ölçütlerinin Ağırlıkları, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar,27-29 Mayıs, İstanbul, 2458-2464.
  • World Economic Forum (WEF), (2015), The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015, Geneva
  • Zhang,H.,Gu,C.,Gu,L. ve Zhang Y. (2011). The Evalutaion of Tourism Destination Competitiveness by TOPSIS and Information Entropy –A Case in the Yangtze River Delta of China, Tourism Management,32,443-451.