PAZAR KURTLARI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDAKİ ROLÜ

Günümüz dünyasında artan nüfus ve bununla birlikte artan insan ihtiyaçlarına bağlı olarakgenişleyen ürün ve hizmet çeşidi işletmeler arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşturmaktadır.Tüketicilerin birçoğu bir ürünü veya hizmeti alırken kalite, güven ve uygun fiyat karmasını birarada değerlendirmeye çalışarak doğru ürüne veya hizmete ulaşabilme gayesi içindedirler. Ancakgünümüzde aynı ihtiyacı karşılayabilen birçok ürün ve hizmet olması bu sürecin uzamasına veyorucu bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyici birunsur olarak, pazar kurtlarını da kapsayan ve referans gruplar olarak adlandırılan tüketici grupları,diğer tüketicilerin satın alma kararlarına ağızdan ağıza iletişim yoluyla etki ederek bu sürecikolaylaştırmaktadırlar. Bu çalışmada, ağızdan ağıza iletişim sürecinde kaynağı oluşturanyenilikçiler, fikir liderleri ve pazar kurtları hakkında bilgiler verilmiş ve pazar kurtlarınıntüketicilerin satın alma kararlarına olan etkileri tartışılmaktadır.

MARKET MAVENS AND THEIR EFFECT ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOURS

In the world the increasing population and human needs the diversity in products and service is an intense competition among enterprises. Many consumers try to get to the correct product or service during getting the product or service by evaluating the quality, reliabity and the best price. However, there are many products and services which is suitable for the same needs so customer purchasing process causes to become a long and tiresome. The consumer groups which inculdes market mavens and which are called reference groups, facilites the process by effectly the other consumers using word of mouth communication as a effecting consumers purchasing behaviours. In this study which explicate about innovators, early adopters and market mavens because of information source of word of mouth communication process and discuss the effect of market mavens on the consumers decisions

___

 • Abratt, R., Nel, D. ve Nezer, C. (1995). Role Of The Market Maven In Retailing: A General Marketplace Influencer. Journal of Business And Psychology, Vol (10), No (1), 31-55.
 • Akın, M. ve Yoldaş, M. A. (2010). Tüketicilerin Psikografik Özelliklerinin Market Markalı Ürün Satın Alma Eğilimlerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı (22), 1- 22.
 • Arlı, E. (2012). Müşterilerin Kulaktan Kulağa iletişime Bağlı Satın Alma Kararları Üzerinde referans Gruplarının Etkisi: Deniz Turizm İşletmeciliği Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt (8), Sayı (17), 155-170.
 • Avcılar Y. M. (2005). Kişisel Etki Kaynakları ve Ağızdan Ağıza İletişim Ağı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt (19) Sayı (2), Eylül 2005, 333- 347.
 • Aydın, S., (2009). Innate And Domain-Specific Innovativeness: An Implementation On Cellular Phone Users. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol (10), No (2), 188-203.
 • Brancaleone V. ve Gountas J. (2007). Personality Charecteristics of Market Mavens. Advances in Consumer Research, Vol (34), 521-523.
 • Buttle F. A., (1998). Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing. Journal of Strategic Marketing, Vol (6), 241-254.
 • Chelminski, P. ve Coulter, A. R. (2007). On Market Mavens and Consumer Self-Confidence: A Cross-Cultural Study. Psycholy&Marketing, Vol (24), No (1), 69-91.
 • Clark, A. C. ve Goldsmith, E. R. (2005). Market Mavens: Psychological Influences. Psycholy&Marketing, Vol (22), No (4), 289-312.
 • Feick, L. F. ve Price, L. L. (1987). The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information. Journal of Marketing, Vol (51), No(1), 83-97.
 • Fitzmaurice, J. (2011). Market Mavens’ Motivations To Acquire Information. The Marketing Management Journal, Vol (21), No (1), 71-83.
 • Godin, S. (2007). Mor İnek: Farklı Olun İşinizi Geliştirin. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Goldsmith, E. R., Leisa, R. F. ve Goldsmith, B. E. (2003). Innovative Consumers And Market Mavens. Journal of marketing Theory and Practice,Vol (11), 54-64.
 • Goodey, C. ve East, R. (2008). Testing The Market Maven Concept.
 • Journal of Marketing Management, Vol (24), No (3-4), 265-282.
 • İnanç, Y. B. ve Yerlikaya, E. E. (2012). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Marangoz, M. (2007). Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt (16), Sayı (2), 395-412.
 • Martens, M. (2010). The Effect of Market Mavens on Trial Probability: Does Marketing Communication Affect Market Mavens. Bachelor Thesis Marketing, Supervisor: Ms. N. Raassens, 1-27.
 • McCrae, R. R. Ve Costa, P.T. (2003). Personality in Adulthood, New York: Guilford Press.
 • Mooradian, T. A. (1996). The Five Factor Model and Market Mavenism, Advances in Consumer Research, Vol (23), 260-263.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2012). Tüketici Davranışı. İstanbul: MediCat Kitapları.
 • Özer, G., Aydın, S. ve Özcan, M. (2009). Muhasebecilerin Marka Algıları ve Tüketici Özelliklerinin(Yenilikçilik ve Fikir Liderliği) Uzun Dönemde Müşteri-Marka İlişkisini Belirleyen Faktörler Üzerine Etkisi. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt (11), Sayı (1), 32-53.
 • Puspa J. ve Rahardja C. T. (2009). Market Mavenism Its Contribution in Building Consumer’s Trust. Gadjah Mada International Journal of Business, Vol (11), No (1), 21-35.
 • Ruvio, A. ve Shoham, A. (2007). Innovatiness, Exploratory Behaivor, Market Mavenship, and Opinion Leadership: An Empirical Examination in the Asian Context. Psychology&Marketing, Vol (24), No (8), 703-722.
 • Silverman, G. (2006). Ağızdan Ağıza Pazarlama. (Çev. Ender Orfanlı). İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Tenekecioğlu, B., Tokol, T., Çalık, N. ve diğerleri. (2004). Pazarlama Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No (791) Editör: Birol Tenekecioğlu.
 • Uzkurt, C. Demirci, E. A., Işık, N. ve diğerleri. (2013). Yenilik Yönetimi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No (2602), Editörler: Cevahir Uzkurt ve Ahmet Emre Demirci.
 • Walsh, G. ve Elsner, R. (2012). Improving Referral Management by Quantifying Market Mavens’ Word of Mouth Value. European Management Journal, Vol.30, Germany, 74-81.
 • Williams G. T. ve Slama E. M. (1995). Market Mavens’ Purchase Decision Evaulative Criteria: Implications for Brand and Store Promotion Efforts. Journal of Consumer Marketing, Vol (12), No (3), 4-21.
 • Yener, D. (2012). Türkiye’deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri ve Alışverişe Yönelik Tutumları. Electronic Journal of Vocational Colleges, December, 118-130.