KAMU ACİL YARDIM EKİPLERİNDE KURUMSAL İMAJ: MUĞLA İTFAİYE ÖRNEĞİ

İnsanoğlu varoluşundan uygarlığın bugün ki aşamasına gelene dek öncelikli amacı yaşama çabası, hayatta kalma mücadelesi olmuştur. Bununla birlikte ateş; insanoğlunun beslenme, korunma ve ısınma gibi gereksinimlerini karşılamasında önemli bir yere sahiptir. Kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte ateş ve enerjiye olan ihtiyacın artması ve oluşabilecek olumsuz durumlara karşı müdahale edebilecek itfaiye teşkilatlarının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca yangının zararlarının önceden yapılacak planlama ile azaltılmasına yönelik önlem alınması kadar acil durumlar ortaya çıktıktan sonra uygulanacak müdahale ve yangın zararlarını azaltmaya yönelik önlemler alınması için gerekli adımları atacak kurum İtfaiye teşkilatıdır. Günümüzde halkın zihninde oluşan İtfaiye imajı ile İtfaiye teşkilatlarının oluşturmaya çalıştığı imaj arasında fark vardır. LeBlanc 2001 örgütlerin genel imajını oluşturan, mesleki, görsel ve davranışsal imaj olarak sıralanabilen üç temel unsurdan bahsetmektedir. LeBlanc 2001 ve Schuler 2004 , bir örgütün her şeyden önce yapmakta olduğu işin kalitesini geliştirerek yani mesleki imajı sayesinde örgüt imajını kuvvetlendirebileceği üzerinde durmuştur. Bu çerçevede amaç İtfaiye teşkilatının imaj oluşumunda etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörler içerisinde en güçlü olanını belirlemeye yöneliktir. Muğla ili kapsamında yürütülen bu araştırmada İtfaiye teşkilatının örgüt imajı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu inceleme sonuçlarına dayanarak itfa hizmetlerin geliştirilmesi, İtfaiyenin imajının güçlendirilmesi konusunda gereken halkla ilişkiler faaliyetlerinin ile doğru ve etkin bir stratejik yönetim uygulanması konularında önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Kurumsal İmaj, Kamu Acil Yardım, İtfaiye Teşkilatı, Ateş, Halkla İlişkiler.

INSTITUTIONAL IMAGE IN PUBLIC EMERGENCY RELIEF TEAMS: EXAMPLE OF A MUĞLA FIRE BRIGADE

Mankind today's stage of civilization until the primary objective being to live effort, has been a struggle for survival. However, the fire together; human nutrition requirements, such as protection and has an important place in the warm weloome. Increasing the need for fire and energy together with urbanization and industrialization and to be able to intervene against adverse situations that may occur is a need for the establishment of the fire brigade. It is also the corporate fire brigade, which will take the steps necessary to take measures to reduce interference and fire damage to be applied after the occurrence of emergency as measures to reduce the planning previously done their damage by fire. Today, with firefighters image formed in the mind of people try to create the impression that there is a difference between the fire brigade. Leblanc 2001 and Schuler 2004 dwelled on the fact that an organization could strengthen its image by first of all improving the quality of the work it had been doing that is to say, it could strengthen the image of the organization by the sake of its professional image. In this context, to determine the factors that influences the formation of the image of the fire brigade and the most powerful ones in order to determine these factors. Organizational image of the fire brigade in this research carried out under the Mugla province has tried to be measured. Based on results of this review, the development of service fire department, firefighters needed in strengthening the image of public relations suggestions were made in the implementation of accurate and effective strategic management and operations

___

 • Chermak, Steven. “Image Control: How Police Affect The Presentation of Crime News”, American Journal of Police Vol:14, no:2 (1995), 21-43.
 • Gadot, Vigoda. “Politics and image in the organizational landscape: An empirical examination amongst public sector employees”, Journal of Managerial Psychology, Vol: 18, no: 8 (2003), 764-787.
 • Gemlik, N. ve SIĞRI, Ü. (2007). Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.270.
 • Genç, N., (2008). Yönetim ve Organizasyon, 2.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gray, E. R. and Balmer, J. M. T. (1998). ‘‘ Managing Corporate Image and Corporate Reputation, ’’, Long Range Planing, Vol. 31, No. 5, s. 697.
 • Grönroos, C., (1990). Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition, Massachusetts/Toronto: Lexington Books.
 • Gürgen, H., (1990). ‘‘ Etkileyici İletişim Açısından Reklam Mesajı’’, Kurgu, Sayı:7, ss. 359-365.
 • Hatch, M., Jo ve Schultz, M., (2000). ‘‘Scaling the Tower of Babel: Relational Differences between Identity, Image, and Culture in Organizations’’, The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand içinde, Eds. Majken Schultz, Mary Jo Hatch, ve Mogens Holten Larsen, New York: Oxford University Press Inc. pp. 11-35. International Journal, Vol: 6, No: 4 (2001), 205 – 216. Kazoleas, Dean.
 • “Institutional Image: A Case Study Corporate
 • Communications”, International Journal, Vol: 6, No: 4 (2001), 205 - 216.
 • LeBlanc, Gaston. “Image and reputation of higher education institutions in Stu- dents Retention Decisions”, The International Journal of Educational Management, Vol: 15, no: 6, (2001), 303-311.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat. Halkla İlişkiler. İstanbul: Aktüel Yayıncılık, 2004.
 • Schuler, Maria. “Management of the Organizational Image: A Method for Organ- izational Image Configuration”, Corporate Reputation Review, Vol: 7, no: 1 (Spring 2004), 37-53.
 • Taslak, S. ve Akın, M. (2005). “Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, s. 264.
 • Yavaş, H., (2004). Doğal Afetler Yönüyle Türkiye’de Belediyelerde Kriz Yönetimi (İzmir Örneği) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s. Xxiii.