İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ALGISI VE İŞ STRESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ ÖRNEĞİ

Çalışan yalnızlığı yeni bir kavram olmamakla birlikte araştırmacılar tarafından bugüne kadar çok az ilgi görmüştür. Benzer şekilde çalışan yalnızlığının örgütsel faaliyetler üzerindeki etkileri çok az inceleme alanı bulmuştur. Bu çalışmada, çalışanların algıladıkları yalnızlık ve iş streslerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışmada yalnızlık algısı, duygusal ve sosyal durum yalnızlığı boyutları ile değerlendirilmektedir. Örgütsel bağlılık, duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere 3 boyutta, iş stresi ise tek boyutta ele alınmaktadır. Çalışma evrenini Erciyes Üniversitesi Rektörlük Biriminde görev yapan idari personel 621 oluşturmaktadır. Çalışma 255 idari personelin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplama aracı olarak ise anket tercih edilmiştir. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda duygusal yalnızlığın duygusal bağlılık negatif yönde ve normatif bağlılık pozitif yönde üzerinde, sosyal durum yalnızlığının da duygusal bağlılık pozitif yönde ve normatif bağlılık negatif yönde üzerinde etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde iş stresinin de duygusal yalnızlık algısı gibi duygusal bağlılık negatif yönde ve normatif bağlılık pozitif yönde üzerinde etkisi bulunduğu görülmüştür. Çalışmada katılımcıların yalnızlık algısı ve iş streslerinin devam bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır.

THE IMPACT OF THE PERCEPTION OF LONELİNESS AND BUSINESS STRESS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY OF ERCIYES UNIVERSITY ADMINISTRATIVE STAFF

Employee loneliness is not a new concept, but has received little attention by researchers until today. Similarly, the effects of working loneliness on organizational activities have found little review. In this study, it is aimed to determine the effect of employees' perceived loneliness and work stress on their organizational commitment. Loneliness perception, emotional and social status loneliness are evaluated in the study. Organizational commitment is addressed in three dimensions: affective, continuance and normative commitment, and work stress in one dimension. Research universe was composed of administrative staffs 621 employed at different administrative units of the Rectorate of Erciyes University, but the research was conducted with 255 administrative staff. Quantitative research method was used and questionnaires were used to gather data. The data were analyzed by using correlation and regression analysis.As a result of the analyzes, it was found that emotional loneliness had an effect on affective commitment negative and normative commitment positive , and social status loneliness on affective commitment positive and normative commitment negative . Similarly, it has been observed that work stress has an effect on affective commitment negative direction and normative commitment positive as well as emotional loneliness perception. In the study, there was no significant effect of the participants on the perception of loneliness and continuity of work stress

___

 • Ayazlar, G., ve Güzel, B. (2014). The Effect of Loneliness in the Workplace on Organizational Commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 131, 319-325.
 • Aydın, Ş. (2004). Örgütsel Stres Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 49-74.
 • Aykan E. (2014). Effects of Perceived Psychological Contract Breach on Turnover Intention: Intermediary Role of Loneliness Perception of Employees. The 10th International Strategic Management Conference, 407- 414, Roma, İtalya.
 • Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1998). Stres ve Başa Çıkma Yolları (18. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Baron, R. Ve Keny D. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173- 1182.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi, (59), 125-139.
 • Bersamin, K. K. (2006). Moderating Job Burnout: An Examination of Work Stressors and Organizational Commitment in a Public Sector Environment. ProQuest Dissertations & Theses Global. Erişim Adresi https://search.proquest.com/docview/304909660?accountid=15875.
 • Cavanaugh, M.A., Boswell, W.R., Roehling, M.V. ve Boudreau, J.W. (2000). An Empirical Examination of Self- Reported Work Stress Among U.S. Managers. Journal of Applied Psychology, Feb. 85(1), 65-74.
 • Chan, S. H. ve Qiu, H. H. (2011). Loneliness, Job Satisfaction, and Organizational Commitment of Migrant Workers: Empirical Evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 22(5), 1109-1127.
 • Colligan, T.W. ve Higgins, E.M. (2006). Workplace Stress. Journal of Workplace Behavioral Health, 21(2), 89-97.
 • Çetinel, E. ve Özen Kutanis, R. (2016). Türkiye’de Yapılan İş Stresi Çalışmalarına İlişkin Betimsel Bir İnceleme. Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları-I, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çöl, G. (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(2), 40-60.
 • Dixon, M.A., Cunningham, G.B., Sagas, M., Turner, B.A. ve Kent, A. (2005). Challenge is Key: An Investigation of Affective Organizational Commitment in Undergraduate Interns. Journal of Education Business, 80(3), 172-180.
 • Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M.Z. (2009), İş Yaşamındaki Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 271-277.
 • Elangovan, A. R. (2001). Causal Ordering of Stress, Satisfaction and Commitment, and Intention to Quit: A Structural Equations Analysis. Leadership & Organization Development Journal, 22(4), 159-165. Erciyes Üniversitesi 2017-2021 Yılı Stratejik Planı. Erişim (Erişim tarihi: https://stratejikplan.erciyes.edu.tr/2017-2021/#36-37 19.02.2017).
 • Ertosun, Ö. G., ve Erdil, O. (2012). The Effects of Loneliness on Employees’ Commitment and Intention to Leave. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 469-476.
 • Genevičiūtė-Janonienė, G. ve Endriulaitienė, A. (2014). Employees’ Organizational Commitment: Its Negative Aspects for Organizations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 140, 2014, 558-564.
 • Guatam, T., Dick, R. V. Wagner, U., Upadhyay, N. ve Davis, A.J. (2005). Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment in Nepal. Asian Journal of Social Psychology, 8, 305-314.
 • Ho W., Chang, C. S., Shin, Y. ve Liang, R. (2009). Effects of Job Rotation and Role Stress Among Nurses on Job Satisfaction and Organizational Comitment. BMC Health Service Research, 2009, 9(8), 1-10.
 • Hong, K. S., Tan, K. W., ve Bujang, S. (2010). Relationships Between Work Life Quality of Teachers with Work Commitment, Stress and Satisfaction: A Study in Kuching, Sarawak, Malaysia. Jurnal Teknologi, 52(1), 1-15.
 • Hoş, C. ve Oksay, A. (2015). Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 1-24.
 • Kanoğlu, Ü. (2015). Bilişim Sektöründe Dış Kaynak Kullanımının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin İş Yerinde Yalnızlık Duygularının Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Keser, A.ve Karaduman, M. (2014). İş Yaşamında Yalnızlık Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi ve Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(7), 178-197.
 • Ko, J. W. ve Yom, Y. H. (2003). The Role of Social Support in the Relationship Between Job Stress and Job Satisfaction/Organizational Commitment among Hospital Nurses. Journal of Korean Academy of Nursing, 33(2), 265- 274.
 • Leong, C. S., A. Furnham, C. L. Cooper (1996), The Moderating Effect of Organizational Commitment on the Occupational Stress Outcome Relationship. Human Relations, 49(10), 1345–1363.
 • Mawritz, M. B., Folge, R. W. ve Latham, G. P. (2014). Supervisior’s Exceedingly Dissicult Goals and Abusivesupervision: The Moderating Effects of Hindracestress, Anger, and Anxiety. Journal of Organizational Behavior, 35, 358-372.
 • Meyer, J.P. and Allen, N.J. (1991). A Three- Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resouce Management Review, 1(1), 61-89.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. California: Sage Publications.
 • Nikolaou, I. ve Tsaousis, I. (2002). Emotional Intelligence in the Workplace: Exploring Its Effects on Occupational Stress and Organizational Commitment. The International Journal of Organizational Analysis, 10(4), 327-342.
 • O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.
 • O’ Neil, J. W. ve Davis, K. (2001). Work Stress and Well- Being in the Hotel Industry. International Journal of Hospitaly Management, 30, 385-390.
 • Pearsall, M.J., Ellis, A. P. J. ve Stein, J.H. (2009). Coping with Challenge and Hindrance Stressors in Teams: Behavioral, Cognitive, and Affective Outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Process, 109, 18- 28.
 • Peplau, L. A. ve Perlman, D. (1984). Preventing the Harmful Consequences of Severe and Persistent Loneliness, (13-46). (Ed.) Peplau, L. A. ve Goldston, S. E. Loneliness Research: A Survey of Empirical Findings, Washington: Government Printing Office.
 • Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T. ve Boulian, P.V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
 • Stumpf, S. A. ve Hartman, K. (1984). Individual Exploration to Organizational Commitment or Withdrawal. Academy of Management Journal, 27(2), 308- 329.
 • Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2015). Relationship between Supervisors Loneliness at Work and Their Organizational Commitment. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1).
 • Uçar, P. (2013). Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Uzun, Ö. ve Yiğit, E. (2011). Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe OtelYöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 6(1), 181-213.
 • Weeks, D. G., Michela, J. L., Peplau, L. A. ve Bragg, M. E. (1980). Relation between loneliness and depression. A structural equation analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 1238-1244.
 • Yalçın, G. (2015). Sosyal Medyanın Yoğun Kullanımın İleri Ergenlikte Yalnızlık ve Depresyona Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, E. (2008). Organizational Commitment and Loneliness and Life Satisfaction Levels of School Principals. Social Behavior and Personality, 36(8), 1085-1096.
 • Yılmaz, E. ve Altınok V. (2009). Okul Yöneticilerinin Yalnızlık ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 451- 469.
 • Zhao, Q. (2009). A Study on The Relationship of Civil Servants' Job Stress, Job burnout and Organizational Commitment-Conducted Among A City Civil Servants. https://search.proquest.com/docview/1870514813?accountid= ProQuest, Dissertations&ThesesGlobal