GENÇ İŞSİZLERİN İSTİHDAMINDA MUĞLA İŞKUR'UN AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ ÖNEMİ

Türkiye’nin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından biri olan işsizlik birçok çalışmada üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır. İşsizlik sorunun yapısal bir sorun olarak bulunduğu ve genel işsizlik oranlarının %10’unun üzerinde olduğu düşünüldüğünde konunun önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2019/Mart verilerine göre genç işsizlik oranı %25,2 olarak belirtilmektedir. Genç işsizlik oranları düşünüldüğünde işsizliğin meydana getirdiği sorunların çözülmesi, istihdamın artırılması ve tam istihdamın sağlanmasına yönelik politikaların uygulanması gerekliliği ortadadır. Aktif işgücü piyasası politikaları, işgücü talebini arttırmaya ve işsizliği önlemeye yöneliktir. Mesleki eğitim, yeniden eğitim, insan gücü planlaması, işgücü hareketliliğinin sağlanması ve çalışma koşullarının esnekleştirilmesi bu önlemlerin başında gelmektedir. Çalışma kapsamında İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü politikalarının neler olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Muğla örneğinde genç işsizlerin istihdamında İŞKUR’un etkilerinin neler olduğu analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla İŞKUR tarafından yayınlanan yıllık istatistik bültenlerinden elde edilen veriler yorumlanmaktadır. Uygulanan aktif işgücü piyasası politikalarının genç işsizliği azaltıcı rolünün etkileri Muğla İŞKUR özelinde sorgulanmaktadır.

___

Akbaş, S. (2017). Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Denizli ili Örneği. Ankara: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları-II.

Akyıldız, Y. (2019). İşsizlik ve İŞKUR’un Aktif İstihdam Politikaları. Akademik Bakış Dergisi, (71), 94-119.

Aşkın, U. ve Aşkın, E. Ö. (2017). Aktif İstihdam Politikası Olarak Toplum Yararına Programlar: Tokat ili Araştırması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(3), 1-16.

Ay, S. (2012). Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi, 19 (2), 321-341.

Bayrakdar, S. (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 339-357.

Biçerli, K. (2005). Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?. Çimento İşveren Dergisi, Kasım, 4-15.

Bozdağlıoğlu Uyar, E. Y. (2008). Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi, (20), 45-65.

Casson, M. (1979). Youth Unemployment, Palgrave Macmillan UK, London.

Cengizçetin, E., Uludağ, E. ve Bozkurt, Y. Ö. (2014-2015). İstihdam Arttırıcı Politikalara Yönelik Dünya Örnekleri. İstihdamda İŞKUR, (15), 32-37

Çetinkaya, E. (2010). Genç İşsizliğinin Teorik Açıklamaları. İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (58), 45-57.

Durak, Ş. ve Kaya, V. (2014). Türkiye’de İşsizlik ve İşsizliği Azaltmaya Yönelik Politikalar: Tarihsel Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(2), 55-73.

Eser, B. Y. ve Terzi, H. (2008). Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (30), 229-250.

France, A. ve Wiles, P.(1997). Dangerous Future: Social Exclusion and Youth Work in Late Modernity. Social Policy and Administration, 35(5), 59-78.

Gündoğan, N. (1999). Genç İşsizliği ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdam Politikaları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54(1), 63-79.

Hammer, T. (1993), Explanation of Youth Unemployment. 1(3), Young, Nordic Journal of Youth Research, 11-26.

Hess, L. E., Petersen, A. C. ve Mortimer, J. T. (1994), Youth Unemployment and Marginality: The Problem and Solution, Youth Unemployment and Society, Petersen Anne C., ve Jeylan T.Mortimer (ed.), Cambridge University Press, 3-33.

Işığıçok, Ö. ve Emirgil, B . (2010). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Mesleki Yetiştirme: “İşgücü Yetiştirme Kursları”nın Etkinliğinin Bursa İli Örneğinde İncelenmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (57), 213-233.

İŞKUR. (2016). Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu, Ankara.

İŞKUR. (2017). Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu, Ankara.

İŞKUR. (2018). Türkiye İş Kurumu 2017 Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.

İŞKUR. (2019). Türkiye İş Kurumu 2018 Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.

İŞKUR. (2020). Türkiye İş Kurumu 2018 Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Kanca, O. C. (2012). Türkiye’de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 1-18.

Kapar, R. (2006). Aktif İşgücü Politikaları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 55 (Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan), 341-371.

Karabulut, A. (2007). Türkiye’de İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği, Uzmanlık Tezi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

Kasapoğlu, M. M. ve Murat, S. (2018). Aktif İstihdam Politikaları ve Türkiye’de İŞKUR Tarafından Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarına Güncel Bir Bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), 485-502.

Kluve, J. (2014). Active Labour Market Policies With a Focus on Youth. European Training Foundation.

Sarıkaya, T. ve Khorshid, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.

Şahin, E. ve Sevimli, Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-10.

Şahin, M., Nal, M. ve Kaya, F. (2019). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 161-176.

Yeldan, E. (2016). Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar Programı: OVP. Cumhuriyet Gazetesi, 12 Ekim.

Yıldız, K. (2016). 2008 Krizinden Günümüze İŞKUR’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Gelişimi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 249-266.

https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/ (Erişim Tarihi: 11.10.2020).

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm021/default/table?la ng=en (Erişim Tarihi: 25.09.2020).

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?la ng=en (Erişim Tarihi: 25.09.2020).

http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=vt (Erişim Tarihi: 23.09.2020).