İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ: BANKACILIK ve İNŞAAT SEKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bu çalışmada Türk inşaat ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye yapısını etkileyen makroekonomik ve firmaya özgü faktörler ele alınarak bu faktörlerin sektörler arası değişimi incelenmiştir. 2007-2016 yılları arası TCMB sektör bilançoları ile TBB konsolide bankacılık bilançolarından oluşturulan finansal veriler kullanılarak yürütülen çalışmada, panel veri analizi yönteminden faydalanılmıştır. Yürütülen analiz bulgularına göre bankacılık sektöründe döviz kuru, kârlılık oranı, enflasyon, borç dışı vergi kalkanı, likidite ve büyüme fırsatlarının farklı vadelerde sermaye yapısı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. İnşaat sektörü açısından ise büyüme fırsatları, kârlılık, enflasyon ve döviz kuru değişkenleri, işletmelerin sermaye yapısı üzerinde etkili olmaktadır.

ANALYSIS OF MACROECONOMIC AND COMPANY-SPECIFIC VARIABLES AFFECTING THE CAPITAL STRUCTURE: AN APPLICATION ON THE BANKING AND CONSTRUCTION SECTORS

In this study, macro and firm-specific factors affecting the capital structure of the companies operating in Turkish construction and banking sectors are discussed.The panel data analysis method is used in the analysis and financial data generated from the TCMB sector balance sheets and the TBB consolidated balance sheets for the years 2007- 2016. According to the findings of the analysis, exchange rate, profitability rate, inflation, non-debt tax shield, liquidity and growth opportunities have an effect on the capital structure in different maturities for the banking sector. For the construction sector, growth opportunities, profitability, inflation and exchange rate variables have an impact on the capital structure of enterprises.

___

 • Abdioğlu, N. ve D. Deniz. (2015). Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Firmaya Özgü Belirleyicileri, Sosyoekonomi. 23, 195-213.
 • Barton, S. Gordon, P. (1988). Corporate Strategy and Capital Stucture, Strategic Management Journal, Vol.9. No.6: 623-632.
 • Bringham, E.F. ve Gapenski, L.C. (1990). Intermadiate Financial Management (3. baskı), The Dryden Press.
 • Chen,Y. ve K. Hammes (1997), “Capital structure, theories and empirical results-a panel data analysis”, Conference on Financial Regulation at Groningen, Netherlands.
 • Cortez, M. A. ve S. Susanto. (2012). The Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Japanese Manufacturing Companies, Journal of International Business Research, Vol.11, No.3: 121-134.
 • İskenderoğlu, Ö., Saygın, O. ve Akdağ S. (2014). Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı (1.Baskı), Karahan Kitabevi: Adana
 • Miller, Merton H. (1988). “The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years”, The Journal Of Economic Perspectives, 4, s.99-120.
 • Myers, S. C. (1984) “ The Capital Structure Puzzle”, Journal Of Finance, 39, s.575-592.
 • Ölçal, Y. (1993). “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Üretim İşletmelerinin, Uzun Süreli Finansal Borçlanma Kararını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rajan, R.; Zingales, L. (1995), “What Do We Know About Capital Structure? Some Evidence from International Data”, Journal of Finance, Vol. 50, s. 1421-1460.
 • Sayılgan, G., H. Karabacak, G. Küçükkocaoğlu (2006), “The firm-specific determinants of corporate capital structure: evidence from Turkish panel data,” Investment Management and Financial Innovations, Vol.3, No.3.
 • Tatoğlu, F. Y. (2005). Sermaye Piyasası’nda Riskin Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri ile Analizi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Wiwattanakantang, Y. (1999). An Empirical Study On The Determinants Of The Capital Structure Of Thai Firms. Pacific-Basin Finance Journal, Vol.7, s.371-403.
 • Yener, E., Karakuş, R. (2002). “Sermaye Yapısı Ve Firma Değeri İlişkisinin Farklı Aktif Büyüklüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi: İMKB 100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2, 75-98.
 • Yıldız, M. E., A. Yalama ve G. Sevil (2009). Sermaye Yapısı Teorilerinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Panel Veri Analizi Kullanılarak İMKB- İmalat Sektörü Üzerinde Ampirik Bir Uygulama. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 24, 25-45.
 • Yılgör, A. G. ve E. Yücel. (2007). Sermaye Yapısı Kararlarına İlişkin Mersin ve Adana İllerinde Bir Uygulama. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 35, 1-14.
 • Yılmaz, H. (2015). Firmalarda Sermaye Yapısının Firma değeri ve Performansı Üzerindeki Etkisi, Doktora Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas