ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Bu çalışmanın amacı, örgütsel muhalefetin saygınlığını yitirme üzerine etkisinde affetme ikliminin düzenleyici rolünü araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan iki devlet üniversitesinin akademik personelinden oluşmaktadır. Bu kesitsel araştırmanın sonuçları, örgütsel muhalefetin saygınlığını yitirme üzerinde pozitif etkili olduğunu; varsayılanın aksine affetme ikliminin saygınlığını yitirme üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğunu göstermiştir. Ayrıca, affetme ikliminin örgütsel muhalefet ile saygınlığını yitirme arasındaki ilişkide düzenleyici rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, yalnızca literatürdeki bilgi birikimini geliştirmez, aynı zamanda akademisyenler ve yöneticilerin örgütsel muhalefetin sonuçları ile ilgili anlayışlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

The Moderating Role of the Forgiveness Climate in The Effect of Organizational Dissent on Loss of Face

The aim of this study is to investigate the moderator role of the climate of forgiveness in the effect of organizational dissent on lose of face. The sample of the study consists of academic staff of two state universities in the Central Anatolia Region. The results of this cross-sectional study show that organizational dissent has a positive effect on lose of face; Contrary to the assumptions, it has been shown that the effect of the forgiveness climate on lose of face is positive.In addition, it has been determined that the forgiveness climate does not have a moderating role in the relationship between organizational dissent and loss of face. The findings of this study not only enhance the body of knowledge in the literature, but also help strengthen the understanding of academics and administrators regarding the consequences of organizational dissent.

___

Aquino, K., Tripp, T. M. & Bies, R. J. (2006). “Getting Even or Moving on? Power, Procedural Justice, and Types of Offense as Predictors of Revenge, Forgiveness, Reconciliation, and Avoidance in Organizations”. Journal of Applied Psychology, 91(3): 653–668.

Avtgis, T. A., Thomas-Maddox, C., Taylor, E. & Patterson, B. R. (2007). “The Influence of Employee Burnout Syndrome on the Expression of Organizational Dissent”. Communication Research Reports, 24(2): 97-102.

Bakan, İ., Doğan, İ. F. & Purlu, A. (2019). “Örgütlerde İletişim Tarzının Çalışanların Muhalif Davranışları Üzerindeki Etkisi”. BMIJ, 7(5): 2225-2247.

Beldek, E. G. (2017). “Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet ile İlişkisi: Görgül Bir Araştırma”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(1): 16-47.

Biçkes, D. M. (2017). “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Muhalefetin Bireylerarası Saldırganlık Üzerindeki Etkisi: Kapadokya’daki Otellerde Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(4), 957-973.

Bilginoğlu, E., & Yozgat, U. (2020). “İş Tatmini, Örgütsel Muhalefet ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”. BMIJ, 8(1): 255-271.

Cameron, K. & Caza, A. (2002). “Organizational and Leadership Virtues and the Role of Forgiveness”. Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(1): 33-48.

Chen, Y., He, X., Lu, L. & Gao, X. (2022). “In A Team Forgiveness Climate, The İnfluence of Paradoxical Thinking of Leaders on the Team Voice Behavior: Mediated by Team Cooperation”. PLoS ONE, 17(3): 1-17.

Cox, S. (2011). “A Forgiving Workplace: An Investigation of Forgiveness Climate and Workplace Outcomes”. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1: 1–6.

Dağlı, A. (2015). “Örgütsel Muhalefet Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53): 198-218.

Dağlı, A., & Ağalday, B. (2014). “Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin Sonuçlarına İlişkin Görüşleri”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2/1): 170-182.

Ergün, H. & Çelik, K. (2018). “Örgütsel Muhalefet Ölçeği Türkçe Uyarlaması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48: 398-414.

Eroğlu, Ş. & Alga, E. (2017). “Örgütsel Muhalefetin Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektörü Örgütlerinde Bir Araştırma”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 140-158.

Fehr, R. & Gelfand, M. J. (2012). “The Forgiving Organization: A Multilevel Model of Forgiveness at Work”, Academy of Management Review, 37(4): 664-688.

Goodboy, A. K., Chory, R. M. & Dunleavy, K. N. (2008). “Organizational Dissent as a Function of Organizational Justice”. Communication Research Reports, 25(4): 255-265.

Guchait, P., Abbott, J. L., Lee, C. K., Back, K. J. & Manoharan, A. (2019). “The İnfluence Of Perceived Forgiveness Climate On Service Recovery Performance: The Mediating Effect Of Psychological Safety And Organizational Fairness”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 40: 94-102.

Guchait, P., Lanza-Abbott, J. A., Madera, J. M. & Dawson, M. (2016). “Should Organizations be Forgiving or Unforgiving? A Two-Study Replication of how Forgiveness Climate in Hospitality Organizations Drives Employee Attitudes and Behaviors”. Cornell Hospitality Quarterly, 57(4): 379-395.

Gürlek, M., Erbaş, E. & Yeşiltaş, M. (2020). “Affetmenin Gücü: Affetme İkliminin Öğrenme Odaklılık, Yardım Davranışı ve İşgören Mutluluğu Üzerindeki Etkileri”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(38): 767-790.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Hayes, A. F. (2013). Introduction To Mediation, Moderation, And Conditional Process Analysis. New York, NY: The Guilford Press

Heath, P. J., Vogel, D. L. & Al-Darmaki, F. R. (2016). “Help-Seeking Attitudes of United Arab Emirates Students: Examining Loss of Face, Stigma, and Self-Disclosure”. The Counseling Psychologist, 44(3): 331-352.

Inandı, Y., Tunc, B., Yucedaglar, A., & Kılıc, S. (2020). “The Relationship of School Administrators’ Leadership Styles with Organizational Dissent and Resistance to Change according to Perceptions of Teacher”s. International Online Journal of Educational Sciences, 12(5): 287-302.

İzgüden, D. & Erdem, R. (2017). “Yüksek-Düşük Bağlamlı İletişim ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22): 104-129.

Kalibatseva, Z., Ham, E. H., Leong, F. T. L. & Lannert, B. K. (2017). “Loss of Face, Intergenerational Family Conflict, And Depression Among Asian American and European American College Students”. Asian American Journal of Psychology, 8(2): 126-133.

Kam, C.C.S. & Bond, M. H. (2008). Role of Emotions and Behavioural Responses in Mediating the Impact of Face Loss on Relationship Deterioration: Are Chinese More Face-Sensitive Than Americans?”. Asian Journal of Social Psychology, 11: 175-184.

Kassing, J. W. (1997). “Articulating, Antagonizing, and Displacing: A Model of Employee Dissent”. Communication Studies, 48(4): 311-332.

Kassing, J.W. (1998). “Development and Validation of the Organizational Dissent Scale”. Management Communication Quarterly, 12, 183-229.

Kassing, J. W. (2000). “Investigating the Relationship between Superior-Subordinate Relationship Quality and Employee Dissent”. Communication Research Reports, 17(1): 58-69.

Kassing, J. W. & Armstrong, T. A. (2002). “Someone’s going to Hear about this: Examining the Association between Dissent-Triggering Events and Employees’ Dissent Expression”. Management Communication Quarterly, 16(39): 39-65.

Kassing, J.W. (2008). “Consider This: A Comparison of Factors Contributing to Employees’ Expressions of Dissent”. Management Communication Quarterly, 56(3): 342-355.

Kesen, M., & Pabuçcu, H. (2016). “Örgütsel Muhalefet ve İşe Yabancılaşmanın Duygusal Tükenmişliğe Etkisinin Anfıs Model ile İncelenmesi”. Journal of International Social Research, 9(42): 1552-1563.

Khan, M. S., Elahi, N. S. & Abid, G. (2021). “Workplace Incivility and Job Satisfaction: Mediation of Subjective Well-Being and Moderation of Forgiveness Climate in Health Care Sector”. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(4): 1107-1119.

Lee, Y. L., Sparks, B. & Butcher, K. (2013). “Service Encounters and Face Loss: Issues of Failures, Fairness, and Context”. International Journal of Hospitality Management, 34: 384-393.

Lin, C. C. & Yamaguchi, S. (2011). “Under What Conditions Do People Feel Face-Loss? Effects of the Presence of Others and Social Roles on the Perception of Losing Face in Japanese Culture”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(1): 120-124.

McCullough, M. E. (2001). “Forgiveness: Who does it and how do they do it?”. Current Directions in Psychological Science, 10(6): 194-197.

Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ozsahin, M. & Yurur, S. (2019). “Does Organizational Justice Increase or Decrease Organizational Dissent?”. Research Journal of Business and Management, 6(1): 1-8.

Öztürk, S. (2018). “The Analysis of the Relationship between the Levels of Organizational Forgiveness and Organizational Commitment of Teachers”. Universal Journal of Educational Research, 6(5): 1107-1118.

Şener, E. & Çetinkaya, F. F. (2015). “Bir Liderlik Özelliği Olarak Affetme ve Örgütsel Düzeyde Etkileri Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4): 24-42.

Tabachnick, L, & Fidell, L, S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth ed.). Boston: Pearson.

Topkaya, N., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Dilek, S. A. (2013). “Saygınlığını Yitirme Kaygısı ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler”. Akademik Bakış Dergisi, 36: 1-20.

Topkaya, N., Şahin, E. & Gençoğlu, C. (2019). “Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1): 192-204.

Tuğrul, E. & Sazkaya, M. K. (2021). “Örgütsel Muhalefetin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 81, 101-126.

Uğurlu, E. & Bostancı, A. B. (2017). “Öğretmenlerin Politik Yetileri ile Örgütsel Muhalefet Düzeyleri Arasındaki İlişki”. International Journal of Human Sciences, 14(4): 4050-4064.

Worthington, E. L., Jennings, D. J. & Diblasio, F. A. (2010). “Interventions to Promote Forgiveness in Couple and Family Context: Conceptualization, Review, and Analysis”. Journal of Psychology and Theology, 38(4): 231-245.

Yalçın, S. & Sayğı, E. (2021). “Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılık, Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Sessizlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 5(4): 402-426.

Yao, Z., Zhang, X., Luo, J. & Huang, H. (2020). “Offense is the Best Defense: The Impact of Workplace Bullying on Knowledge Hiding”. Journal of Knowledge Management, 24(3): 675-695.

Yeşiltaş, M., Gürlek, M., Tuna, M., Kanten, P. & Çeken, H. (2020). “Paternalistic Leadership and Organizational Identification: The Mediating Role of Forgiveness Climate”. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-30.

Yıldırım, A. (2020). “Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışına Etkisi: Eğitim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2): 203-219.

Zane, N. & Yeh, M. (2002). The Use of Culturally-Based Variables in Assessment: Studies on Loss of Face. Asian American Mental Health: Assessment Theories And Methods. International and cultural psychology series (Eds.: Kurasaki, K.S., Okazaki, S. & S. Stanley). NY: Kluwer Academic Publishers: 123-138.

___

Bibtex @araştırma makalesi { emid1124268, journal = {Ekonomi Maliye İşletme Dergisi}, eissn = {2667-4378}, address = {}, publisher = {Adil AKINCI}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {189 - 200}, doi = {10.46737/emid.1124268}, title = {ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Merdan, Ethem and Ulukök, Esra} }
APA Merdan, E. & Ulukök, E. (2022). ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 5 (1) , 189-200 . DOI: 10.46737/emid.1124268
MLA Merdan, E. , Ulukök, E. "ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ" . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (2022 ): 189-200 <
Chicago Merdan, E. , Ulukök, E. "ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (2022 ): 189-200
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ AU - Ethem Merdan , Esra Ulukök Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.46737/emid.1124268 DO - 10.46737/emid.1124268 T2 - Ekonomi Maliye İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 200 VL - 5 IS - 1 SN - -2667-4378 M3 - doi: 10.46737/emid.1124268 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ekonomi Maliye İşletme Dergisi ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %A Ethem Merdan , Esra Ulukök %T ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %D 2022 %J Ekonomi Maliye İşletme Dergisi %P -2667-4378 %V 5 %N 1 %R doi: 10.46737/emid.1124268 %U 10.46737/emid.1124268
ISNAD Merdan, Ethem , Ulukök, Esra . "ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 / 1 (Haziran 2022): 189-200 .
AMA Merdan E. , Ulukök E. ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2022; 5(1): 189-200.
Vancouver Merdan E. , Ulukök E. ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2022; 5(1): 189-200.
IEEE E. Merdan ve E. Ulukök , "ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 189-200, Haz. 2022, doi:10.46737/emid.1124268