Durumsallık Teorisi Açısından Yeni Ekonomi ve Yeşil Ekonomi: Franchising Stratejisi Üzerine Bir İnceleme

ÖzBu çalışmada modern sonrası dönemde örgütlerin değişen yapıları ve çevre koşullarına uyum sağlayabilmek adına ortaya çıkan uyum yaklaşımlarından olan durumsallık yaklaşımı, post modern olarak da adlandırabileceğimiz yeni ekonomik çağda yeşil ekonomiyle birlikte ele alınmıştır. Uluslar arası düzeyde pazara girişte rekabet elde etme, ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek, karlılığın sürdürülebilirliğini sağlamak, maliyetleri düşürmek gibi hedeflerin etkisiyle stratejiler geliştirilmiştir. Çalışmanın devamında küreselleşme ve uluslar arası gibi pek çok faktörün etkisi altında uluslararası pazara giriş stratejilerinden olan “Franchising” sistemi incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada yukarıda söz edilen kavramlar üzerinden gidilerek franchising sistemiyle birleştirilen kavramların ve bu kavramlar açısından geliştirilen stratejilerin geçerliliği ve yarattığı etkileri konusunda içerik analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Durumsallık Teorisi, Yeni Ekonomi, Yeşil Ekonomi, Franchising.                 Abstract In this study, the contingency approach, which emerged in order to adapt to the changing structures and environmental conditions of the organizations in the post-modern era, has been discussed together with the green economy in the new economic era, which can be called as post-modern. Strategies have been developed with the effect of achieving competitiveness in international market entry, achieving economic growth, ensuring sustainability of profitability and reducing costs. In the continuation of the study, is examined the “Franchising” system, which is one of the strategies of entering the international market under the influence of many factors such as globalization and international. In this context, content analysis was conducted on the validity and effects of the concepts combined with the franchising system and the strategies developed in terms of these concepts by going through the above mentioned concepts. Keywords: Contingency Theory, New Economy, Green Economy, Franchising.

___

  • KAYNAKÇAAbdıraımov, M. (2016), “Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımında Yeşil Ekonominin Önemi”, Uluslar arası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 29-39.Ak, M. (2012), “Franchising”, marka, imaj, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(10), 443-461.Aksümer, E. (2015), “Franchising İşlemlerinin Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, 25(130), 213-220.Alagöz, M. (2004), “Sürdürülebilir Kalkınmanın Paradigması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1-23.Aslanoğlu, S. (2007), “Bir Büyüme Stratejisi Olarak Franchising Sistemi; Firmalar Açısından Önemi, Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 9(1), 71-94.Aşıcı, A.A. ve Şahin, Ü. (2012), Yeni ekonomi, İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.Ayşegül Mutlu, “Global Çevre Sorunları Karşısında AB Çevre Politikalarının Gelişimi”, Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, Editörler: Turgay Berksoy, A. Kadir Işık, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 177, Ekim, 2004, 291-292.Doğaner, E.Aysan (2011), “Franchising ABC’si, Uçan Balon Franchise Rehberi”, 1-19. www.ucanbalon.com.trDrucker, P. F. (2011), The New Realities, Fifth Printing, New Jersey: Transaction Publisher.Ergun, Ü. ve Gönen S. (2005), “Franchising Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10(2), 113-132.Ertan, A, ve Tüfekci, K. (2006), “Pazar Tabanlı Stratejik İşbirlikleri Oluşumu, Sorun Alanları ve Sonuçları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11(1), 59-76.Gündüz, İ.O. (2013), “Bir Çevre Vergisi Türü Olarak Enerji Vergisi: Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi-I”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 111-126.Gürdin, B.(2017), “Yeşil Pazarlama Kapsamında Motorlu Taşıtların Çevre Vergisi Kapsamına Alınması”, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 1(I), 39-49.İlker, G. (2014), Küreselleşme sürecinde stratejik işbirlikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13, 191-220.Kılıç, S. (2012), “Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışının Ekonomik Boyutuna Ekolojik Bir Yaklaşım”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 201-226.Kırdar, Y. (2005), “Dış Pazarlara Yönelme Nedenleri ve Stratejileri”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(13), 233-245.Koçel, Tamer (2018), İşletme Yöneticiliği, On Yedinci Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.Küçük, B. (2011), “Uluslar arası Giriş Stratejilerinde Franchising Sistemi ve Bir Uygulama”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 17-29.Nart, S. (2005), “Türkiye’de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), 123-149.Özçağ, M. ve Hotunluoğlu, H. (2015), “Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Boyut: Yeşil Ekonomi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 304-324.Salar, M. ve Salar, O. (2014), “Determining Pros and Cons of Franchising by Using Swot Analysis”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 122(2014), 515-519. Salık, S. (2001), “Modern Yönetim Yaklaşımları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 1-19.Savaşçı, İ. (2007), “Uluslar arası Zincir Mağazaların Büyüme Stratejileri: Marks&Spencer Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 12(2), 319-337.Savrul Kılınç, B. ve Kılıç C. (2011), “Eski Ekonomiden Yeni Ekonomiye Yaşanan Yapısal Dönüşümün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 26-38.Şanlı, B. (2005), “Küreselleşmenin İtici Gücü Yeni Ekonomi Elektronik Ticaret ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 201-218.Tağraf, H. (2008), “Küresel Stratejilerden Çok Uluslu Stratejilere Geçiş: Küresel Düşün Yerel Davran”, KMU İİBF Dergisi, 10(14), 1-18.Toprak, D. (2006), “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve Mali Araçlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 146-169.Tubisad, (2018), Türkiye’de e-ticaret:2017 Pazar Büyüklüğü, 2 Kasım 2018 Tübisad: http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_2018_e-ticaret_sunum_tr.pdf adresinden alındı.Ulaş, D. (2004), “Franchising Sisteminin, Franchise Alan ve Veren Yatırımcılar Açısından Verimliliğinin Değerlendirilmesi, Verimlilik Dergisi, 2, 29-51.Uyduranoğlu, A.(2003), “The use of fuel and Car Taxes Against Air Pollution in European Union and Turkey”, Yapı Kredi Economic Review,14,39-53.Ülgen, H. ve Mirze S.K. (2016), İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul:Beta Basım Yayım Yayın A.Ş.Üner M.M. ve Karatepe, O.M (1996), “Hizmet Pazarlaması Sorunlarına “Franchising” çözümleri”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 185-208.Ünsar, S. (2007), “Uluslar arası Stratejilerde Üretim Stratejileri”, Journal of Yaşar University, 2(7), 695-708.Velentzas, J. ve Broni, G. (2013), “The Business Franchise Contract as a Distribution Marketing System: Free Competition and Consumer’s Protection”, Procedia Economics and Finance, 5(2013), 763-770. Yıldırım, N.T. (2015), “Fiyatlandırma ve İnternet Ortamında Fiyatlandırma Stratejileri, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 10-29.Yurdakul, M. (2015), “Franchising Sisteminin Kobi’lerde Pazarlama İşlevi Bakımından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 1-12

___

APA Akar, S. (2019). Durumsallık Teorisi Açısından Yeni Ekonomi ve Yeşil Ekonomi: Franchising Stratejisi Üzerine Bir İnceleme . Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi , 3 (2) , 176-207 .