Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Değerlendirme

Günümüzde ileri teknoloji firmalarının yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekliteknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Girişimcilik süreci beraberindeinovatif süreçleri getirmek suretiyle iktisadi büyümeyi teşvik etmektedir. Bu iki faktörün geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde kamu kurumlarına, sanayisektöründe faaliyet gösteren firmalara, teknoloji merkezlerine, iletişim ağlarına ve üniversitelere büyük iş düşmektedir. Bu gelişmeleri takiben girişimcilik ve inovasyonun ülkeler açısından arz ettiği önem artmış, ülkeler inovatif girişimlere yönelik ekonomik reformlar geliştirmişlerdir. İnovasyonun önemli bir göstergesi olan Ar-Ge harcamaları uluslararası ekonomide çok uluslu firmaların etkin bir rol üstlenmelerine zemin hazırlamıştır. Gelinen noktada birçok girişimci emek gücünün bol ve ucuz olduğu ülkelerde yatırım ve inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada girişimcilik ve inovasyon arasındaki teorik bağlantı üzerine bir perspektif çizilmiş, Türkiye ve seçilmiş ülkelerin girişimcilik ve inovasyon konusundaki performansı değerlendirilmiştir.

___

 • Braunerhjelm, P., (2010), “Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth Past Experiences, Current Knowledge and Policy Implications”, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:484894/FULLTEXT01.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2014.
 • Brem, A., (2008), The Boundaries of Innovation and Entrepreneurship-Conceptual Background and Essays on Selected Theoretical and Empirical Aspects,, Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag.
 • Cuervo, Á., Ribeiro, D., ve Roig, S., (2007), "Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective. Introduction” http://www.uv.es/bcjauveg/docs/LibroCuervoRibeiroRoigIntroduction.pdf Erişim Tarihi: 10.06.2014.
 • Da Silva, M. A. P., Dergint, D. E. A., (2006), I”nnovation Models: An Entrepreneurial Point of View”, Third International Conference on Production Research, 1-14.
 • Demircan, K., (2006), “The Role of R&D and Innovation In Us Economy as a Benchmark For Turkish Economy”, http://www.ekonomi.gov.tr/upload/BF09AE98-D8D3-8566-4520B0D124E5614D/Koray_Demircan.pdf Erişim Tarihi: 03.07.2014.
 • Dess, G., ve Lumpkin, D., T., (2005), “Entrepreneurial Orientation as a Source of Innovative Strategy”, Floyd, S. W., Roos, J., Claus D. Jacobs, ve Kellermanns, F. W., (Ed.,) Innovating Strategy Process içinde (ss.3-9), Malden: Blackwell Publishing Ltd.
 • Dodgson, M., Gann, D., ve Salter, A., (2008), The Management of Technological Innovation Strategy and Practice, New York: Oxford University Press Inc.
 • Doğan, S., (2010), “Avrupa Birliği’nin Girişimcilik Politikası-KOBİ Yaklaşımı ve Türkiye”, İstanbul Ticaret Odası Avrupa Birliği Araştırmaları, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0022458.pdf, Erişim Tarihi: 02.08.2014.
 • European Commission, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Innovation_statistics Erişim Tarihi: 20.10.2015.
 • Hine, D., Kapeleris, J., (2006), Innovation and Entrepreneurship in Biotechnology, an International Perspective: Concepts, Theories and Cases, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Kanellos, N., S., (2013), “Exploring the characteristics of Knowledge-Based Entrepreneurship in Greek High-Technology Sectors”, DRUID Academy at Comwell Rebild Bakker, Rebild/Aalborg.
 • Klerk, D., ve Kruger, S., (2003), “Entrepreneurship: Towards a new definition”, http://sbaer.uca.edu/research/icsb/2003/188.doc Erişim Tarihi: 01.07.2014.
 • Kruger, M., E., (2004), Creativity in the Entrepreneurship Domain, University of Pretoria.
 • Kuratko, D., F. (2009), Introduction to Entrepreneurship, South-Western, Cengage Learning, Canada.
 • Léger, A., ve Swaminathan, S., (2006), “Innovation Theories: Relevance and Implications for Developing Countries”, http://www.druid.dk/conferences/winter2006/papers/dw2006-621.pdf Erişim Tarihi: 01.06.2014.
 • Link, A. N., ve Siegel, D. S., (2007), Innovation, Entrepreneurship and Technological Change, New York: Oxford University Press Inc.
 • McFadzean, E., O'Loughlin, A., Shaw, E., (2005) "Corporate Entrepreneurship and Innovation Part 1: the Missing Link", European Journal of Innovation Management, Cilt. 8 Sayı: 3, ss.350 – 372.
 • Meyer, A. D., ve Garg, S., (2005), Inspire to Innovate Management and Innovation in Asia, New York: Palgrave Macmillan.
 • Miozzo, M., ve Walsh, V., (2006), International Competitiveness and Technological Change, New York: Oxford University Press.
 • OECD (2004), “Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy”, Second OECD Conference of Ministers Responsible for Small and Medium-sized Enterprises.
 • OECD (2005), “Oslo Manual: Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data”, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLOEN.PDF Erişim Tarihi: 22.01.2016.
 • OECD (2015), “Entrepreneurship At a Glance-2015”, http://www.oecd.org/std/business-stats/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm Erişim Tarihi: 18.10.2015.
 • Nassif, V. M. J., Ghobril, A. N., Da Silva, N. S., (2010), “Understanding the Entrepreneurial Process: a Dynamic Approach”, Brazilian Administration Review, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 213-226.
 • Sarkar, S., (2007), Innovation Market Archetypes and Outcome: an Integrated Framework, New York: Physica-Verlag Heidelberg. Sektörel Dernekler Federasyonu (2012), “Türkiye’nin Küresel Rekabet Düzeyi 2012-2013”, http://ref.sabanciuniv.edu/sites/ref.sabanciuniv.edu/files/rk2012_rapor_rekabet_trk d_2012.pdf Erişim Tarihi: 23.10.2015.
 • Stratejik Düşünce Enstitüsü (2012), “Türkiye’de Yazılım Sektörü”, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/TURKIYEDE_YAZILIM_%20SEKTORU.pdf Erişim Tarihi: 20.10.2015.
 • Shaw, E., O'Loughlin, A., McFadzean, E., (2005) "Corporate Entrepreneurship and Innovation part 2: a Role-and Process-Based Approach", European Journal of Innovation Management, Cilt: 8, Sayı: 4, ss.393-408.
 • TÜİK, Yenilik İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1039 Erişim Tarihi: 18.10.2015.
 • Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). “Linking Entrepreneurship and Economic Growth”. Small Business Economics (13), 27-55.
 • WIPO, “Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Development” http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/gii/pdf/2015/gii_2015_appendix_2.pdf Erişim Tarihi: 01.11.2015.