Firmaların İhracat Performanslarında Yönetici Özellikleri ve Ürün Adaptasyonu Arasındaki İlişkisi: Mobilya Sektöründen Örnek Bir Uygulama

Dünya üzerinde yaşanan ve globalleşme olarak değerlendirilen değişimler yaşanılan tüm çevreyi etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok alanında firmalar, faaliyetlerini uluslararası olarak yapmanın farklı yollarını düşünmektedirler. Firmaların uluslararasılaşma için aldığı kararlardan birisinin de ürünlerin adaptasyonu olduğu kabul edilmektedir. Yaşanan yoğun rekabet firmaları hedef pazarlarıyla ilgili kararları verirken bu pazarlardaki tüketicilerin memnuniyetini sağlayacak ürünleri ve hizmetleri optimal düzeyde bir araya getirerek firmaların hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu memnuniyeti sağlamak için birbirine benzer ürünler arasında kendi ürünlerini farklılaştırarak bu amacı gerçekleştirmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Böyle bir yolu tercih etmeleri firmaları hedef pazarlarında ürün adaptasyonuna yöneltmelerine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı firmaların ihracat performanslarında yönetici özellikleri ile ürün adaptasyonu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma üzerinde ileri sürülmüş olan hipotezi test etmek amacıyla Türkiye’de Marmara bölgesinde mobilya sektöründe ihracat yapan 107 firmadan yapılandırılmış olan anket ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, firma yöneticilerinin ihracat performansı üzerindeki etkileri ile firmanın uyguladığı ürün adaptasyonu arasında ilişkilerin tespit edildiği noktalar görülmüştür. Bu açıdan incelendiğinde firmaların hedef pazarlardaki ihracat performanslarında yönetici özellikleri ile ürün adaptasyonu arasında mobilya sektöründe çeşitli açılarda pozitif bir ilişki söz konusudur.

___

 • Balabanis, G., Theodosiou, M. ve Katsikea, E. S. (2004). “Export Marketing: Developments and A Research Agenda”. International Marketing Review, 21 (4), 353-377.
 • Cavusgil, S. T. ve Zou, S. (1994). “Marketing Strategy Performance Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures”. Journal of Marketing. 58, 1-21.
 • Chung, H.F.L. (2007), “International marketing standardisation strategies analysis: a cross-national investigation”, Asia Pacific Journal of Marketing, Vol. 19 No. 2, pp. 145-167.)
 • Katsikeas, E. ve Morgan, R. E. (2003). “Exploring Export Sales Management Practices in Small-and Medium-Sized Firms”, Industrial Marketing Management, 32, 467– 480.
 • Lages, L., Abrantes, J. ve Lagaes, C. (2008). “The STRATADAPT Scale A Mesure Of Marketing Strategy Adaptation to International Business Markets”, International Marketing Review, 25 (5), 584-600.
 • Leonidou, L.C., Katsikeas C. S. ve Samiee, S. (2002 ). “Marketing Strategy Determinants of Export Performance: A Meta-Analysis”, Journal of Business Research, 55, 51-67.
 • Majocchia, A., Bacchiocchib, E. ve Mayrhofer, U. (2005). “Firm Size, Business Experience and Export Intensity in SMEs: A Longitudinal Approach to Complex Relationships”, International Business Review, 14, 719–738.
 • Maurel, C. (2009). “Determinants of Export Performance in French Wine SMEs”, International, Journal of Wine Business Research, 21 (2), 118-142.
 • Navarro, A., Losada F., Ruzo E. ve Diez, J. A. (2010). “Implications of Perceived Competitive Advantages, Adaptation of Marketing Tactics and Export Commitment on Export Performance”, Journal of World Business, 45, 49–58.
 • Perçin, S. (2005). “İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Firmaların İhracat Performans Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü: İSO 1000 Sanayi Firmaları Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (9), 139-155.
 • Vrontis, D., Thrassou, A. ve Lamprianou, I. (2009). “International Marketing Adaptation Versus Standardisation Of Multinational Companies”, International Marketing Review, 26 (4/5), 477-500.