Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Politikalar Üzerine Bir Değerlendirme

1990'lı yıllar, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan finansal krizlerle şekillenmiştir. O dönemde yaşanan finansal krizler neticesinde ortaya çıkan yüksek enflasyonu engellemek için birçok merkez bankası kısa vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanmak suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmıştır.Ancak son küresel kriz fiyat istikrarının sağlandığı bir ortamda uluslararası piyasalarda dalgalanmalara neden olmuş, finansal istikrarsızlıklar baş göstermiştir. Bu süreç merkez bankalarının uyguladıkları politikaların temelini sarsmış, krizle beraber para politikalarının ortaya çıkan eksik yönlerinin nasıl kapatılacağı kriz sonrasında tartışılan önemli konulardan biri olmuştur.Makro ihtiyati politikalar son zamanlarda finansal istikrarın sağlanması açısından para politikalarını destekler nitelikteki uygulamaların başında gelmektedir. İkibinli yıllardan sonra gelişmeye başlayan makro ihtiyati politikaların amacı basit bir ifadeyle finansal istikrarı olumsuz etkileyen sistemik risklerin önüne geçilmesidir. Özellikle 2008 krizi sonrasında ortaya çıkan konjonktürde birçok ülkenin makro ihtiyati politikalara daha sık başvurmasıyla konuya olan ilgi artmıştır.

___

 • Akıncı, O. ve Olmstead-Rumsey, J. (2015), "How Effective Are Macroprudential Policies? An Empirical Investigation". Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington DC.
 • Balmumcu, Ö., (2013), "Küresel Finans Krizi Ekseninde Para Politikası Tartışmaları". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4 (2), s.32-55.
 • Bank for International Settlements (2008). 78th BIS Annual Report.
 • Başçı, E. (2012), Finansal ve Makroekonomik İstikrar: Önümüzdeki Zorluklar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Konferansı Açılış Konuşması, İstanbul.
 • BDDK (2013), Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Haziran raporu. Blanchard, O., Dell’arıccıa, G. ve Mauro, P. (2010), "Rethinking Macroeconomic Policy". Journal Of Money, Credit And Banking, 42 (1), s.199-215.
 • Blanchard, O.J., Dell'arıccıa, G. ve Mauro, P. (2013). Rethinking Macro Policy II: Getting Granular. International Monetary Fund.
 • Borio, C.E.V. ve Drehmann, M. (2009). Towards An Operational Framework For Financial Stability:'Fuzzy'measurement And İts Consequences. (284), Basel: BİS Working Paper Series.
 • Carney, M. (2010), Panel discussion comments to the BIS Conference on The Future of Central Banking under Post-Crisis Mandates. 14-18.
 • Ceruttı, E., Claessens, S. ve Laeven, L. (2015). "The Use and Effectiveness of Macroprudential Policies: New Evidence". Journal of Financial Stability. doi:10.1016/j.jfs.2015.10.004
 • Clark, A. ve Large, A. (2011), Macroprudential Policy: Addressing The Things We Don't Know. Washington, DC: Group Of Thirty.
 • Claessens, S. (2014), An Overview Of Macroprudential Policy Tools. (WP/14/214) Washington, DC: International Monetary Fund.
 • Coşkun, M.N. ve Sevgi, N.H., (2012), "Para Politikası Makro-İhtiyati Politikalar ve Kredi Genişlemesi İlişkisi". UEK-TEK, İzmir.
 • Crockett, A., (1997), "The Theory and Practice of Financial Stability". Essays in International Finance. 203, s.60.
 • Darıcı, B., (2012). "Finansal İstikrar Ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikası: Türkiye Analizi". Bankacılar Dergisi, 83, s.34-66.
 • Doğru, B. (2012). Merkez Bankası Politikalarının Fiyat İstikrarı ve Diğer İktisadi Olgular Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Örneği. (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğru, B., Çelik, O. ve Doğan, K.C., (2012), "Fiyat İstikrarından Finansal İstikrara: Merkez Bankası Macroprudential Politika Çerçevesi". 16. Finans Sempozyumu, Erzurum
 • Ersel, H. (2012), "Finansal İstikrarın Sağlanması İçin Nasıl Bir Mekanizma Tasarlanabilir?". Iktisat Isletme ve Finans, 27 (315), s.37-49.
 • Fendoğlu, M.C., (2015), "Finansal İstikrar Açısından Makro-İhtiyati Araçların Etkisi: Türkiye Ve Seçilmiş Ülkeler İçin Bir Sistem GMM Yaklaşımı". International Congress on Economics II (EYC2015), Ankara.
 • Galati, G. ve Moessner, R. (2013). "Macroprudential Policy–A Literature Review", Journal Of Economic Surveys, 27.5: s. 846-878.
 • Hanson, S.G., Kashyap, A.K. ve Steın, J.C.A., (2011), "Macroprudential Approach To Financial Regulation". The Journal Of Economic Perspectives, 25.1 s.3-28.
 • Igan, D. ve Kang, H., (2011), "Do Loan-To-Value And Debt-To-İncome Limits Work? Evidence From Korea". IMF Working Papers, s. 1-34.
 • IMF (2013), The Interaction of Monetary and Macroprudentıal Policies, Erişim Adresi: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012913.pdf
 • IMF (2013b), Brasil: Technical Note On Macroprudential Policy Frame Work. Country Report No:13/14.
 • Kara, H., (2012).,"Küresel Kriz Sonrası Para Politikası". İktisat İşletme ve Finans, 27.315, s.9-36. Kara, H., Küçük, H., Tiryaki, S.T. ve Yüksel, C., (2013), Türkiye İçin Makul Kredi Büyüme Oranı Ne Olmalı?, Ankara: TCMB.
 • Kaya, Z., (2007), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Enflasyon İlişkisi. (Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kuttner, K.N. ve Shim, I., (2013), Can Non-İnterest Rate Policies Stabilize Housing Markets? Evidence From A Panel Of 57 Economies. National Bureau of Economic Research.
 • Laker, J., (1999), "Monitoring Financial System Stability". Reserve Bank of Australia Bulletin, 10, s.40-46.
 • Lim, C. H., Costa, A., Columba, F., Kongsamut, P., Otani, A., Saiyid, M. ve Wu, X., (2011), Macroprudential Policy: What Instruments And How To Use Them? Lessons From Country Experiences. Washington DC: IMF Working Papers, s.1-85.
 • Mutlutürk, Ş., (2012), "Makro İhtiyati Politika Aracı Olarak Zorunlu Karşılıkların Kullanılması: Türkiye Örneği Ve Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi". Bankacılar Dergisi, 81, s.102-120.
 • Oktar, S., Tokucu, E. ve Kaya, Z. (2012), Finansal Küreselleşme Sürecinde Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları, İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Oktar, S. ve Yurdabak, K., (2015), "2008 Küresel Kriz Sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Uygulamaları". Akademik Hassasiyetler, 2 (4).
 • Özatay, F., (2011), “Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası:İki Hedef-Üç Ara Hedef-Üç Araç”, İktisat İşletme ve Finans, 26, (302), s.27-43.
 • Papademos, L. (2010). "Central Bank Mandates And Governance Arrangements". BIS papers, 55, s.25-39.
 • Pooran, Priya N., (2009), “Macro-prudential Supervision–a Panacea For The Global Financial Crisis?”, Law and Financial Markets Review, November, s.534-538. Schinasi,
 • G.J., (2004), Defining Financial Stability. (WP/04/187) Washington DC: IMF Working Paper.
 • Siklos, P.L., (2002), The Changing Face of Central Banking, Evolutionary Trends Since World War II, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sinha, A., (2011), Macroprudential Policies: Indian Experience. Speech Delivered At the 11th. India: RBI.
 • Tadjuddin, A., (2003), "The Role Of Central Bank In Maıntaınıng Fınancıal Stabılıty". Shanghai: Financial Annual Forum.
 • Tavman, Y., (2015), "A Comparative Analysis Of Macroprudential Policies". Oxford Economic Papers, 67 (2), s.334-355.
 • TCMB (2010). Finansal İstikrar Raporu (11), Ankara: TCMB. TCMB (2012a), Bülten (27), Ankara: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm /connect/68473844-b17e-4dab-bc1f-802e4fc31c07/Bulten27.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= ROOTWORKSPACE68473844-b17e-4dab-bc1f-802e4fc31c07. TCMB (2012b). Para Politikası Raporu, Ankara: TCMB.
 • TCMB (2013). Bülten. (29) Ankara: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/3274d906-03a0-43b7-9126-1b2b458dfbbf/Bulten29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= ROOTWORKSPACE3274d906-03a0-43b7-9126-1b2b458dfbbf