Eğitim Kurumlarında Performans Değerleme Üzerine Bir Çalışma

Bütün ekonomik sistemler içerisinde üretim faktörleri arasında yer alan insan kaynaklarının çok ayrıcalıklı bir yeri vardır: çünkü üretim faktörleri içerisinde dinamik olan insandır ve üretime doğrudan katkı sağlayacak olanda yine insandır. Bu nedenle artık insan kaynaklarını diğer kaynaklardan ayırmak için “insan değerleri” kavramı yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.İnsan kaynaklarının işletmeler için temel dinamik olma özelliği hizmet işletmelerinde daha bir önem kazanmaktadır; Üretim işletmelerinde sadece işini iyi bilmesi ve uyum içerisinde çalışması gerekli olan işgücümüz hizmet işletmelerinde önceki özelliklere ek olarak olaylara bakış açıları, tutum ve davranışlarıyla da tam olarak yönetimin felsefesini yansıtmalıdırlar.Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, iyi bir ödül ve ceza sistemi oluşturmak, terfilerde adaletli davranmak ve çalışan – yönetim ilişkisini güçlendirmek için işletmelerin performans değerleme yapmaları gerekmektedir.Bu çalışmamızda performans ölçümünün daha bir önem arz ettiği eğitim kurumlarında bir uygulama gerçekleştirip değerlendirilmesi yapılacaktır. Uygulama yurt dışında açılmış bulunan Türk okullarında yapılacaktır.

___

 • Altuntepe, Ö., (1999), “Orta Öğretim Kurumlarında Öğretmen Performansının Degerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı1, s. 81-106
 • Bayrak, C., (1998), “Okul ve Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar”, Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, Ünite : II. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 559
 • Cemaloglu, N., (2002), “Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 153-154, Kıs-Bahar , s.180-192
 • Erdoğan, İ., (2000), Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği, Sistem Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul
 • Falay, N., (2000), “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü”, Akdeniz Üniversitesi -.-.B.F. Yayın No: 3, Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Bu Yapılanmada Performans Yönetimi ve Denetiminin Yeri, XV. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-17 Mayıs, Antalya, s. 377-397
 • Gürkan, Y., (1995) “Çağdaş Yönetim Anlayışı Doğrultusunda Örgütlerde Performans Kavramı ve Performans Yönetimi”, Vergi Dünyası, Sayı 169, Eylül , s. 48-69
 • Hesapçıoğlu, M., (1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul
 • Kılıç, G., (2006), “Eğitim Kurumlarında Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürünün Performans Üzerine Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Eylül
 • Köseoğlu, Ö., (2005), “Belediyelerde Performans Yönetimi”, Türk -dare Dergisi, Yıl 77, Sayı 447, Haziran, s. 211-235
 • Özgan, M., (2005), “Performans Denetimi”, İdarecinin Sesi: Denetim ve Yolsuzluk, Cilt 19, Sayı 110, Mayıs-Haziran, s. 50-56
 • Saylan, N. ve Uyangör N., (1998), “Öğrenci Görüşlerine Göre Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerinin Belirlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 35-65
 • Sözen, U., ( 1971), “Performans Değerlemesi Bir Sistem Yaklaşımı”, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, s. 271—286
 • Şişman, M. ve Selahattin, T., (2004), Sınıf Yönetimi: Teori ve Uygulama, Pegem A Yayınları, 2. Baskı, Mart, Ankara
 • Şişman, M., (2002), Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Pegem A Yayınları, 1. Baskı, Kasım, Ankara
 • Timur, H., (1983), “Personel Basarı Değerlendirilmesi ve Türk Adli Yargı Örneği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Eylül, s. 3-22
 • Turgut, H., (2001), “Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 42, Temmuz- Eylül, s. 56-68,
 • Tütüncü, Ö. ve Kılınç, İ., (2000), “Sürekli Süreç Geliştirme Kapsamında Performans Değerlemesinin Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Açısından Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 170-181