Bölgesel Kalkınma ve Girişimcilik: Ahiler Kalkınma Ajansı Örneği

Kalkınmakta olan ülkeler için bölgesel kalkınma önemli bir faktördür. Bölgesel kalkınma eylem planlarında girişimciliğin ve teknolojik düzeyinin geliştirilmesi önemli bir etkendir. Bu açıdan teknoloji ve sanayinin gelişmesi girişimcilik ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin istatistiki bölge sınıflamasında 2. düzey bölgeler arasında bulunan TR71 bölgesinin teknolojik ve girişimcilik yönü analiz edilmiştir. Aynı zamanda girişimciliğin bölgenin kalkınmasına ve bölgedeki teknolojik ilerlemeye olan katkıları incelenmiş, TR71 bölgesinde girişimcilik faaliyetleri değerlendirilmiştir. Ayrıca TR71 bölgesi sınai mülkiyet hakları tescil durumu ve ülke geneli tescil durumunun kıyaslanması yapılmıştır. TR71 bölgesi patent, faydalı model, marka tescil ortalaması, Türkiye geneli ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir.

___

 • Akpınar, R. (2010). Türkiye'de Kalkınma Ajanslarınca Hazırlanan Bölge Planlarına Dair Bir Kritik: İZKA'nın İzmir Bölge Planı (2010-2013) Örneği. s. 4.
 • Aksöz, İ. (1987). Kalkınma-Teknoloji ve Araştırma. 1987 (Cilt: 1), 3. s. 149.
 • Arslan, K. “Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), 275-294, 2005. s. 286.
 • Aslan, Ş., & Özata, M. (2007). KOBİ’lerde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Rekabet Gücü Yenilikçilik Girişimcilik Ve Pazarlama Kapasitesiyle ilişkileri: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 17.
 • Çatal, M. F. (2007). Bölgesel Kalkınmada Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin (Kobi) Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2). s. 345.
 • Çelikkol, M. M. (2015). Bölgesel Kalkınma Ajansları: Sağlanan Desteklerin Bir İl Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39(39). s. 327.
 • Günaydın, D. (2013). Türkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkların Giderilmesinde Kalkınma Ajansların Yeri: İzka Mali Destek Programları Örneği. s. 74.
 • http://ahika.gov.tr/kalkinma-ajansi-nedir (Erişim tarihi 20.02.2015).
 • http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programierişim (erişim tarihi 04.5.2016).
 • http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/statistics/ (Erişim tarihi:20.02.2015).
 • https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/kalkinma-plani-9-genel-kurul.pdf (Erişim tarihi:01.5.2016) s.47.
 • Karadal, F., & Türk, M. (2008). İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. s. 60.
 • Kasalak, M. A. (2014). Bölgesel Kalkınma Açısından Sosyokültürel Yapının Girişimciliğe Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014(31). s. 250.
 • KOSGEB Stratejik Plan 2011-2015 , www.kosgeb.gov.tr , s. 41 (Erişim tarihi 01.4.2016).
 • Kumral, N. (2008). Bölgesel Rekabet Gücünü Artir-maya Yönelik Politikalar(No. 0802). working Paper No: 08 / 02 February 2008 Department of Economics Ege University s. 5.
 • Özmen, Y., Özen, P. A., & İdaresi, D. İ. Ö. Kalkınma Metodolojileri–Kalkınma Ajansları İlişkisi, Ve Tr32 Bölgesi Uygulama Arayışı. https://www.researchgate.net/(01.5.2016) s. 6-7.
 • Perktaş, E. Bölgesel Kalkınma Özelinde Girişimciliğin Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s. 480.
 • Sevinç, H. (2011). Bölgesel kalkınma sorunsalı: Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma politikaları. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2). s. 40-43. Sinemillioğlu, M. O. (2009). Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Ve Türkiye Süreci. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 27(27). s. 253.
 • Tutar, F., & Demiral, M. (2007). Yerel ekonomilerin yerel aktörleri: Bölgesel kalkınma ajansları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 65-83. s.66
 • Yalman, İ. N., & Gündoğdu, Ö. (2014). Kadın Girişimciliği Ve Bölgesel Kalkınma: Tr72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesinde Uygulama. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 9(1). s. 41.
 • Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine
 • Yıldırım, F., Teknoloji Ve İnovasyonun İktisadi Arkeolojisi Ve Önemi Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Aralık 2015, https://anahtar.sanayi.gov.tr/, s. 5.