Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Sorunu

Bu çalışma kapsamında 1980 ile 2013 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaret verileri ve bu dönem içinde imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları incelenmiştir. DTÖ’nün, gelişmekte olan ülkelere sağladığı “En çok kayrılan ülke kuralı”nın istisnaları sayesinde ülkelerin, dış ticaret hacimlerinde sağlayabilecekleri bir takım avantajlar bulunmaktadır. Türkiye, kısa vadede BTA’nın sağladığı bu avantajlardan faydalanarak dış ticaret açığında olumlu sonuçlar alabilir.

___

 • Bakan, S. , Kocağ, E., (2012). Küreselleşmenin Azgelişmiş Ülkelere Etkileri. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Sayı. 4, No 1, 283:292.
 • Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization, Oxford University Press. New York.
 • Boran, Ş. , Pınar. Ö. , Sevilmiş, G. , (2013). Küreselleşme Sürecinde Yükselen Aktör: Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye. İzmir Ticaret Odası Ar – Ge Bülteni, 3-8.
 • Çeştepe, H. ve Mıstaçoğlu, T. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Entegrasyon: ASEAN ve MERCOSUR Örneği. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi Yıl: 2010 Cilt:17 Sayı: 2 S. 93 – 106.
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı, DTÖ’ ye Katılım Süreci, (2006). Erişim Tarihi:19Eylül 2008,http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=1226&icerikID=1336&dil=TR
 • Dünya Ticaret Örgütü, (2013). Erişim Tarihi: 15 Ocak 2014. İnternet Adresi: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı GATT Müdürlüğü. GATT Bilgilendirme Rehberi, (2009).Yayın No:95, Ankara.
 • Genç, M. ve Berber, M. (2011). Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür İncelemesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 22, S84- 100.
 • Gençosmanoğlu, Ö. T. (2010). Bölgesel Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları Açısından Önemi ve Etkileri.(YL Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • GriGor’ev, L. and Salikhov, M. (2009). Financial Crisis 2008 Entering Global Recession Problems of Economic Transition. M.E. Sharpe, Inc. vol. 51, no: 10, pp. 35–62. Moscow.
 • Gürsoy, Y. (2012). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, (7. Baskı). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • İsmayilov, A. ve Zeynalov, A. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerin İktisadi Kalkınmasında Dış Ticaretin Rolü: Azerbaycan Değerlendirmesi, Journal of Azerbaijani Studies Bakü, 593:603.
 • Marmara Üniversitesi, İstanbul. Karaca, N. (2003).
 • GATT'’tan Dünya Ticaret Örgütüne. Maliye Dergisi, Sayı: 144, 84-99.
 • Kurtuluş Kara, T. (2012). Dünya Ticaret Örgütü Ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları İlişkisi: Sorunlar, Çözümler ve Türkiye’ye Yansımaları ( Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Savrul, B. , Özel, H. , Kılıç, C. (2013). Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. Sayı. 8, 55- 78.
 • T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı: Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, (2009). Ankara.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı, Uluslar Arası Kuruluşlar ve İlişkilerimiz, (2011). Erişim Tarihi: 01.12.2013 İnternet Adresi: http://www.mfa.gov.tr/dunya-ticaret- orgutu-dto.tr.mfa
 • TC. Ekonomi Bakanlığı, (2013). Erişim tarihi: 28 Ocak 2013, http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=index&CFID=12653926&CFTOKEN=59033017 TC. Maliye Bakanlığı, (2014). Erişim Tarihi: 05 Ocak 2014. Resmi web sitesi: http://www.maliye.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx
 • TEPAV ( Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), (2010). Türkiye’de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?, Tepav Araştırma Dergisi.
 • TEPAV ( Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı). (2009). 2007-08 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler, Tepav Yayınları, S:1-8.
 • TOBB, (2014). IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2013. http://www.abgs.gov.tr http://www.tuik.gov.tr/ http://www.tobb.org.tr/
 • http://www.maliye.gov.tr/
 • http://www.ekonomi.gov.tr/
 • http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
 • http://www.wto.org/
 • http://www.oecd.org/
 • http://www.gtb.gov.tr
 • http://www.hazine.gov.tr/
 • http://www.tim.org.tr/
 • http://www.imf.org/
 • http://www.worldbank.org/
 • http://www.tcmb.gov.tr/
 • http://www.tepav.org.tr/

___

APA Altundal, V. & Somuncu, K. (2016). Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Sorunu . Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 2 (2) , 119-149 .