LEGATUM REFAH ENDEKSİ KAPSAMINDA GÜNEY KAFKASYA ÜLKELERİNE BAKIŞ (2007-2020)

Ülkelerin temel makro ekonomik politika hedeflerinden biri de milli geliri artırmaktır. Toplam milli gelir ülkedeki fertlerin refah düzeyini artırdığı düzeyde istenilen makro sonuçlara ulaşmak mümkün hale gelecektir. Fertlerin refahı, kişi başına düşen gelirin çok daha ötesinde anlamlar taşımakta ve çoğunlukla ölçülebilir somut kriterler eşliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda sağlık, eğitim, kişisel özgürlükler, yaşam koşulları, etkili yönetişim, sosyal ve beşeri sermaye, güvenlik, pazar erişimi, altyapı ve doğal çevre gibi unsurların her biri refahın ve refah devletinin göstergeleri olarak daha objektif sonuçlara ulaşma imkanı verebilmektedir. Bu çalışmada Güney Kafkasya ülkelerinin 2007-2020 döneminde, refah alanında gösterdikleri performansları temel makro ekonomik veriler öncülüğünde “Legatum Refah Endeksi” kapsamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

___

 • Arrow, K. (1951). Social Choice and Individual Values, Wiley, New York.
 • Bergson, A. (1954). “On the Concept of Social Welfare”, The Quarterly Journal of Economics, 1954, vol. 68, issue 2, 233-252.
 • Brzezinski, Z., (1998). Büyük Satranç Tahtası: Amerika’nın Önceliği ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, İstanbul: Sabah Kitapları Dizisi: 68, Çağdaş Bakışlar Dizisi: 18.
 • Durmuş, M. (2008). Kamu ekonomisi, Ankara: Öz Baran Ofset Matbaacılık.
 • Easterlin, R. A. (2001). “Income and Happiness: Towards a unified theory.” Economic Journal 111: 465–484.
 • Greve, B. (2008). “What is Welfare?”, Central European Journal of Public Policy, Vol. 2,№: 1, July 2008, pp 50–73.
 • Legatum Refah Endeksi: https://www.prosperity.com/
 • Legatum Refah EndeksiMetodolojisi: https://www.prosperity.com/about/methodology
 • Olk, S. (2003). “The Relationship between Economic Development and Democracy in Africa: A Quantitative and Qualitative Perspective”.
 • Özmete, E. (2004). “Ailelerin Öznel Refah (Subjective Well-Being) Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Aile ve Toplum, Yıl: 6 Cilt: 2 Sayı: 7 Nisan-Haziran, ISSN: 1303-0256
 • Peiro, A. (2006). “Happiness, satisfaction and socio-economic conditions: Some international evidence.” The Journal of Socio-Economics, 35: 348–365
 • Pigou, A., C., (1951). “Some Aspects of Welfare Economics”, American Economic Review, cilt 41, s.287-302
 • Pigou, A., C., (1962). The Economics of Welfare, 4. baskı, Macmillian, Londra.
 • Sen, A. K. (2004). Özgürlükle Kalkınma, (Çev: Yavuz Alagon), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Türk Dil Kurumu: https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 20/06/2021
 • Vallés-Giménez, J., Zárate-Marco, A. (2016). “Productivity and Growth”, In: Marciano A., Ramello G. (eds) Encyclopedia of Law and Economics. Springer, New York, 16-20
 • World Bank: https://www.worldbank.org/, Erişim Tarihi: 20/06/2021
 • Yalçın, A., & Yalçın, S. (2017). “Bağımsızlığın Yirmi Beşinci Yıldönümünde Güney Kafkasya Ülkelerinin Ekonomik Görünümü”, Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, (8), 95–112.