İKİZ AÇIKLAR VE FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİ: YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE PANEL ARDL ANALİZİ

1970’li yıllarda ülkeler arasındaki ekonomik sınırların kaldırılması ile herhangi bir ülkede yurtiçi yatırımların yurt dışı tasarrufları karşılama oranı da değişmiştir. 1980’li yılların başından itibaren ABD’de, 1990 yılı ilk yarısından itibaren de Avrupa ülkelerinin çoğunda bütçe açıkları ile beraber cari açıklar da artmaya başlamıştır. O zamana kadar bu iki açığın eşanlı olduğu bir dönem yaşanmadığından çoğu iktisatçı bu konuda tartışmış ve sonuç olarak bu olguların beraber kullanıldığı “İkiz Açık” kavramı ortaya çıkmıştır. Feldstein ve Charles Horioka tarafından 1980 yılında gerçekleştirilen “Domestic Saving and International Capital Flows” adlı çalışma sonucunda, artan sermaye hareketliliğine rağmen yurtiçi yatırımların büyükçe bir kısmının yurtiçi tasarruflar tarafından karşılandığı sonucu elde edilmiştir. Ulusal sınırların giderek azaldığı bir ülkede sermaye hareketliliğinin derecesinin fazlasıyla yüksek olması beklenirken Feldstein ve Horioka'nın aksi yönde bulgulara ulaşması ile birlikte ekonomi yazınında Feldstein-Horioka paradoksu adında yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, 14 Yükselen Ekonomi ülkesi için, 2000-2021 döneminde Feldstein-Horioka Hipotezini panel veri analiz yöntemi ile test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Feldstein-Horioka hipotezi; ülkelerin cari işlemler açığı, bütçe açığı, sermaye yatırım oranları ile olan ilişkisi temelinde değerlendirilmiştir. Analizde yer alan veriler IMF ve Global Economy veri tabanından alınmıştır. Analizde değişkenler arasında yatay kesit bağımlığı olduğu için ikinci nesil birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök testi sonuçlarına ve kurulan modeller için yapılan yatay kesit bağımlılığı, homojenlik testi sonuçlarına göre panel ARDL analizi yapılmış elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.

___

  • Altıntaş, Halil. Mercan, Mehmet (2014). Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, Cilt 70, No. 2, S. 234.
  • Alkswanı, Mamdouh Alkhatib; (2000), "Twin Deficit Phenomenon İn Petroleum Economy: Evidence From Saudi Arabia", Seventh Annual Conference, Economic Research Forum, Amman.
  • Ay, A. Ve İ. Özmen (2017). “Feldstein- Horioka Hipotezinin Yükselen Ekonomilerde Sınanması: Panel Veri Analiz”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 1-18.
  • Bolatoğlu, N. (2005). "Türkiye‟De Yurtiçi Yatırım Ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki", Ekonomik Yaklaşım, 16(56), 19-32.