Ürün Pazarlamasında Doğrudan Pazarlama Gelişme Potansiyeli ve Tutundurma Karması İçerisindeki Önemi: Eskişehir İlindeki İşletmelerde Doğrudan Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Çalışma

Günümüzde doğrudan pazarlamanın uygulama alanı her geçen gün artarak önemini korumaktadır. Doğrudan pazarlama tüketici ile çift yönlü bir pazarlama sistemi olduğundan, hedef kitlelere erişmede geleneksel pazarlama yöntemlerine göre daha etkili olmaktadır. Bu çalışmada doğrudan pazarlama kavramı ve doğrudan pazarlama uygulama aşamaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın araştırma kısmında, işletmelerin doğrudan pazarlama faaliyetlerinin tutundurma karması içerisindeki yeri ve öneminin etkinliğini ölçmek üzere yapılmış anket çalışmasına ve uygulama süreç ve sistemi incelenerek değerlendirilmiştir.

Importance of Direct Marketing in Product Marketing in Terms of Development Potential and Promotional Combination: A Study on Direct Marketing Practices in Busınesses in Eskişehir

Today, the importance of the practice area of direct marketing is increasing day by day. Since direct marketing is a double-sided marketing system with the consumer, it is more influential in accessing wider target audience than traditional marketing methods. In this study, the concept of direct marketing and the stages of the practices in direct marketing have been investigated in detail. In the research section of the study, the questionnaire, which was applied to determine the place, importance and efficiency of direct marketing in the promotion combination, was examined by taking into consideration the system and the practices.

___

APA Geçer, T. (2016). Ürün Pazarlamasında Doğrudan Pazarlama Gelişme Potansiyeli ve Tutundurma Karması İçerisindeki Önemi: Eskişehir İlindeki İşletmelerde Doğrudan Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Çalışma . İktisadi Yenilik Dergisi , 3 (2) , 46-71 .