Orta Asya Ülkelerinin Tarım Ürünlerinde Karşılaştırmalı Üstünlüğün Belirlenmesi

Tarım sektörü Orta Asya ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Tarım sektörü en fazla istihdam sağlayan sektör olup, aynı zamanda Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH), ihracata ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır. Orta Asya sahip olduğu elverişli arazi ve iklim koşulları nedeni ile tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün Orta Asya ülkeleri pamuk ve buğday üretimi bakımından dünyada önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler indeksi kullanılarak Orta Asya ülkelerinin tarım ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 2002-2015 dönemi için zaman serisi verileri kullanılmış olup, veriler Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (INTRACEN) internet sitesinden elde edilmiştir. Bu çalışma ile Orta Asya ülkelerinin pamuk, hububat, meyve ve sebze ihracatındaki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Determınatıon of Revealed Comparatıve Advantage of Central Asıa’s Countrıes In Agrıcultural Products

Agricultural sector has a very important place in the Central Asia’s economy. Agricultural sector is the largest employer sector and it has a significant contribution to Gross Domestic Product (GDP), exports and rural development. Central Asia has a huge agricultural potential because it has a very suitable ecologic conditions and land resources. Today, Central Asia’s countries are main producers of cotton and wheat in the world. In this study examines the comparative advantages of Central Asia’s countries in agricultural products, using revealed comparative advantage index. In study used time series data for the period from 2002 to 2015, and the data obtained from International Trade Centre (INTRACEN) web site. In this study Central Asia’s status in cotton, cereals, fruit and vegetables exports was tried to explain.

___

  • Agustin, G., Ananda, C.F., Maski, G., Adi Saputra, P.M. (2014). The Product Mapping Analysis of Manufacturing Industry Products in Bilateral Trade between Indonesia and China in 1995-2011, Int. J. Eco. Res., 5 (2), 37-49.

___

APA Bashimov, G. & Çiçek, R. (2017). Orta Asya Ülkelerinin Tarım Ürünlerinde Karşılaştırmalı Üstünlüğün Belirlenmesi . İktisadi Yenilik Dergisi , 4 (3) , 10-21 .