Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Algı Düzeyleri Ve Tutumlarının Covıd-19 Pandemi Sürecinde İncelenmesi[Examination of Teachers' Perceptions and Attitudes towards Mobile Learning during the Covid-19 Pandemic9]

Çalışmada öğretmenlerin Covid 19 pandemi döneminde mobil öğrenmeye yönelik algı düzeyleri ve tutumlarının arasındaki ilişki incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından araştırılmıştır. Betimsel tarama modeli çalışmanın yöntemi olarak kullanılmıştır. Katılımcılar 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif olarak öğretmenlik mesleğine devam eden ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 252 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak için kartopu örneklem modelinden faydalanılarak kişisel bilgi formu, mobil öğrenme algı düzeyi ölçeği ve mobil öğrenme tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre öğretmenlerin mobil öğrenme algı düzeylerinin yüksek, tutumlarının ise orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre korelasyon katsayılarına bakıldığında, öğretmenlerin mobil öğrenme algı düzeyi ile tutumları arasında anlamlı şekilde yüksek ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin mobil öğrenmeye karşı algı düzeyleri yaş, çalıştıkları kademe, kurum ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı şekilde değişmekte iken, mobil öğrenmeye karşı tutumları yaş, mesleki kıdem ve çalıştıkları kademe göre anlamlı şekilde değişmektedir. Ayrıca belirlenen diğer değişkenlere göre öğretmenlerin mobil öğrenmeye karşı algı düzeyleri ve tutumları anlamlı şekilde değişmemektedir. Son olarak, çalışmanın sonuçları ışığında uygulamaya dair çeşitli öneriler sunularak, sonraki çalışmalar için yapılabilecek araştırma önerileri verilmiştir.

Examination Of Teachers' Perceptions And Attitudes Towards Mobile Learning During The Covid-19 Pandemic

In the study, the relationship between the level of teachers' perceptions and attitudes towards mobile learning during the Covid 19 pandemic period was examined and their perceptions and attitudes were investigated in terms of various variables. The descriptive survey model was used in the study. The participants of the study consisted of 252 teachers who worked in the 2020-2021 academic year and voluntarily participated in the study. In order to collect the data, snowball sampling model was used by employing personal information form, teacher perception for m-learning scale and mobile learning attitude scale. According to the results, the teachers' mobile learning perceptions were high and their attitudes were moderate. Calculating the correlation coefficients showed that a significantly high and positive relationship was found between teachers' mobile learning perceptions and their attitudes. In addition, while the teachers’ perceptions towards mobile learning varied significantly according to age, school grade employment, institution and location of school, their attitudes towards mobile learning changed significantly according to age, professional seniority and school grade employment. In addition, according to determined other variables, teachers' perceptions and attitudes towards mobile learning did not change significantly. Finally, various suggestions for practice were presented in the light of the results of the study and research suggestions for future studies were provided.

___

 • Açıkgül, K. (2019). Matematik öğretmen adaylarının mobil öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 566-587.
 • Ağca, R. K., & Bağcı, H. (2013). Eğitimde mobil araçların kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2, 295-302.
 • Al-Emran, M., Elsherif, H. M., & Shaalan, K. (2016). Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher education. Computers in Human Behavior, 56, 93–102.
 • Alsancak-Sırakaya, D. & Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye’nin mobil öğrenme karnesi: İmkânlar, fırsatlar ve sorunlarla ilgili bir inceleme. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları, (34. Bölüm, ss. 492-513). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Attewell, J., Savill-Smith, C., & Douch, R. (2009). The impact of mobile learning: examining what it means for teaching and learning. LSN.
 • Balay, R., Kaya, A & Çevik, M. N. (2014). Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz–yeterlik inanç düzeyleri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(23), 16-31.
 • Baysal, M. (2018). Öğretmenlerin mobil öğrenme algısını etkileyen faktörlerin kişisel özelliklere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(2).174-185.
 • Birişçi, S., Metin, M., & Demiryürek, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: Artvin ili örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2, 1-18.
 • Bozkan, E. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmelerini etkileyen faktörler ile mobil öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Bozkan, E. & Bayrakcı, M. (2017). Öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik tutumları ölçeği (ÖMÖYT-Ö) ’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.
 • Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, M.S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 1303–6521.
 • Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1618-1650.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routhledge.
 • Cross, J. (2005). Informal learning: rediscovering the natural pathways that inspire innovation and performance. San Francisco, CA: Pfeiffer.
 • Demir, K., & Akpınar, E. (2016). Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 59-79.
 • Diri, E., & Açıkgül, K. (2021). Lise öğrencilerinin matematik öğrenmede mobil teknoloji kabul düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 11(2), 494-516.
 • Eliküçük, H. (2006). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerinde teknoloji kullanma yeterlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gayretli, Ş. (2019). Konservatuvar müzik bölümü öğrencilerinin mesleki açıdan akıllı telefon kullanımları üzerine bir inceleme. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 11-23.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Güneş, M. G. (2019). Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliliklerin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Karaca, İ., Karaca, N., Karamustafaoğlu, N., & Özcan, M. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararına ilişkin algılarının incelenmesi. Humanistic Perspective, 3(1), 209-224.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G. & Binay Eyuboğlu, F. A. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları, dijital yerli olma durumları ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin birbirleri ile ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 1-17.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G., Dilen, A., & Durmuş, H. (2018). Lise öğrencilerinin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Educational Studies, 5(1), 1-12.
 • Kavaklı, A., & Yakın, İ. (2019). Mobil öğrenme: 2015–2019 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 251-268.
 • Kirman, M. A., & Schreglmann, S. (2020). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumları. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11(24), 311-324.
 • Kocayiğit, A. & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Koparan, T., & Kaleli Yılmaz, G. (2020). Matematik öğretmeni adaylarının mobil öğrenme ile desteklenen öğrenme ortamına yönelik görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 109-128.
 • Korucu, A. T., Usta., & Çoklar, A. N. (2019). Eğitim fakültesi öğrencileri ile turizm fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumları. Journal Of Theoretical Educational Science, 12(1), 1-15.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Kuşkonmaz H., (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi
 • Lin, H. H., Lin, S., Yeh, C. H., & Wang, Y. S. (2016). Measuring mobile learning readiness: scale development and validation. Internet Research, 26(1), 265-287. 160-177.
 • Mac Callum, K., & Jeffrey, L. (2014). Factors impacting teachers’ adoption of mobile learning. Journal of Information Technology Education, 13.
 • Mai, M. Y. (2015). Science teachers’ attitudes towards using ICT and mobile learning technologies in Malaysian schools. European Journal of Interdisciplinary Studies, 3(1), 2411–4138
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirime ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Erişim Adresi: https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/26174415_Strateji_Belgesi_RG-Ylan-_26.07.2017.pdf.
 • Pekyürek, M. F., Sağlam, Z., & Ustun, A. B. (2020). MIT App Inventor ve Android Studio kullanılarak tasarlanmış mobil uygulamanın performans karşılaştırması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 161-181.
 • Raua, P. L. P., Gaoa, Q., & Wub, L.M. (2008). Using mobile communication technology in high school education: motivation, pressure, and learning performance. Computers & Education, 50, 1-22.
 • Saban, A., & Çelik, İ. (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının eğitsel mobil uygulamalara yönelik algıları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 14-26.
 • Sağır, F. & Göksu, H. (2015). Öğretmen adaylarının mobil eğitim uygulamalarına yönelik tutumları: K.K.T.C örneği. 4. Eğitim Yönetimi Forumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Sırakaya, M., & Alsancak Sırakaya, D. (2017). Ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 37(3).
 • Song, Y. (2014). Bring your own device (BYOD) for seamless science inquiry in a primary school. Computers & Education, 74, 50-60.
 • Topaloğlu, M. (2020). Eğitimde dijital dönüşüm: mobil öğrenmenin mental iyi oluş düzeyi açısından incelenmesi. Trakya University Journal of Social Science, 22(1).
 • Torun, F. V & Dargut, T. (2015). Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz sınıf modelini gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 20-29.
 • Ustun, A. B. (2019). Effects of Mobile Learning in Blended Learning Environments. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 1–14. Uzunboylu, H., & Ozdamli, F. (2011). Teacher perception for m‐learning: scale development and teachers' perceptions. Journal of Computer assisted learning, 27(6), 544-556.
 • Üstün, A. B. (2021). The Power of Using Emerging Technologies in MOOCs: Accelerating Globalization in Higher Education. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 6(2), 141-148.
 • Varış, Z. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeyleri ve bunları kullanma durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Wu, W., Wu, Y. J., Chen, C., Kao, H., Lin, C. & Huang, S. (2012). Review of trends from mobilelearning studies: a meta-analysis. Computers & Education, 59(2), 817–827.
 • Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Yılmaz, Ö., & Üstün, A. B. (2021). App Inventor ve alternatif blok tabanlı mobil uygulama geliştirme platformlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(9), 1-11. ,

___

APA Ustun, A. B. & Düzenli Çil, B. (2022). Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Algı Düzeyleri Ve Tutumlarının Covıd-19 Pandemi Sürecinde İncelenmesi[Examination of Teachers' Perceptions and Attitudes towards Mobile Learning during the Covid-19 Pandemic9] . Eğitim Yansımaları , 6 (1) , 24-39 .