Çalışan Kadınların İş Doyumlarının İncelenmesi

Tarihsel süreç içinde kadınları erkekler gibi çalışma yaşamında yaşamındaki yükselen konumuna rağmen, kadın çalışanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı evli çalışan kadınların iş doyumunun incelenmesi üzerinedir. Araştırma, çalışan evli kadınlar ve iş doyumlarının karşılaştırıldığı çalışmadır. Çalışma grubunu, İstanbul ve Ankara’daki Orman genel müdürlüklerinde çalışan 230 evli kadın oluşturmuştur. Araştırma nicel araştırma türündedir. Veriler, İş Doyum Ölçeği’nden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında evli kadınların çok yüksek olmasa da iş doyumlarının yüksek olduğu çıkmıştır. Evli ve çalışan kadınlarda sağlık problemi durumuna göre iş doyumlarında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Yine gelir durumuna göre iş doyumları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Çocuk sahibi olan evli çalışan kadınların da sahip oldukları çocuk sayısına göre iş doyumları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Psikolojik tanı konulan kadın ve evli katılımcılarda yükselme olanakları konusunda iş doyum düzeyinin daha düşük olduğu, çalışma arkadaşlarıyla olan iş doyumu konusunda da psikolojik tanı konulan katılımcıların düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında en yüksek iş doyumunun çalışma arkadaşları ve işin yapısına yönelik doyum olduğu görülmektedir. 23-27 yaş grubu kadın ve evli katılımcıların ödüllendirme iş doyum düzeylerinin 33-47 yaş grubu kadın ve evli katılımcılara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. 53-57 arası yaşa sahip katılımcıların ödüllendirme iş düzeyleri en yüksektir. Yüksek lisans-doktora düzeyindeki kadın ve evli katılımcıların çalışma arkadaşlarıyla olan iş doyumunun diğer eğitim durumuna sahip katılımcılara göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 19-21 ve 22-24 yıldır evli olan katılımcıların 13-15 yıldır evli olan katılımcılara göre iletişim iş doyumu belirlenmiştir.

Examination Job Satisfactıon of Working Women

In the historical process , we can see women in working life just like we can see men.Working women face with many problems like they faced in the past despite of their rising position today. The purpose of this study is to search the job satisfaction of married working women. In this research , a comparison was conducted between working married women and their job satisfactions. The working group was consisted of 230 working married women who works in forest managements in Istanbul and Ankara cities. Datas were obtained by marital adjustment scale.In the scope of the research , it is seen that the job satisfaction of married women is high even though, it is not that much high. It was determined that there is no significant differences between job satisfactions due to the health problems of married working women. Also it was determined that there is no significant differences due to the salaries. Finally, also no significant differences were found out between job satisfactions of working married mothers due to the number of children. In the working life , about the rising career opportunities ; it was seen that the married woman participants who were psychologically diagnosed have lower job satisfaction levels but , about the job satisfaction with their colleaugues ; they have higher job satisfaction levels. In the scope of this research, the highest job satisfaction is seen by the job satisfaction which is related to the colleaugues and the structure of the job / work. When the awarding job satisfaction levels of 23-27 years old married woman participants were compared with 33-47 years old married woman participants ; it was determined that 23-27 years old married woman participants have higher job satisfaction levels. 53-57 years old married working woman participants have highest awarding job satisfaction levels. The married woman participan who have ms and /or phD degrees have higher job satisfaction levels with their colleaugues when compared with the other married woman participants with lower education levels. In this research it was determined that woman participants who are married for 19-21 years and 22-24 years have higher communication job satisfaction levels than 13-15 yearsmarried woman participants.

___

APA Yeter, N. & Demirli, C. (2017). Çalışan Kadınların İş Doyumlarının İncelenmesi . Eğitim Yansımaları , 1 (1) , 37-50 .