YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESELLEŞME VE YANSIMALARI

Bu çalışma ile küreselleşmeyle birlikte artan yükseköğretim hareketliliği ve Türkiye’nin bu pazardan aldığı payı vurgulamak amaçlanmıştır. Üniversitelerin temel hedefi öğrenci değişim programlarına odaklanmak ve pazarda isimlerini duyurarak yabancı öğrencileri kendi ülkelerine çekmek olmuştur. Yükseköğretimin küreselleşmesiyle birlikte gerek öğrenci değişim programları gerekse eğitim sonrası işgücü piyasası etkilenmiş ve eşdeğer programlar hazırlanmıştır. Bu şekilde ülkeler arası öğrenci akışı artmıştır. Gelişmiş ülkeler bu pazardan önemli bir paya sahipken, gelişmekte olan ülkeler ise başka ülkelere öğrenci göndererek önemli ölçüde gelir kaybına uğramaktadır. Türkiye’nin öğrenci değişiminde ise yurtdışına giden öğrenci sayısı yurtdışından gelen uluslararası öğrenci sayısından daha fazladır. Bu çalışmada Türkiye’nin artan öğrenci hareketliliği karşısında kendi iç pazarını geliştirebilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

___

 • Aktan, C.C. (2007). Sorbon’dan Bolonya’ya, Berlin’den Bergen’e: Avrupa’da yükseköğretim sistemlerinin harmonizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına yönelik reform çalışmaları, Değişim Çağında Yükseköğretim, Yaşar Üniversitesi Yayını, 4.
 • American Council on Education (2001). A Brief Guide to U.S. Higher Education, ACE, Washingthon.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Binbaşıoğlu, H. (2011). Yükseköğretimde eğitim hizmetlerinin pazarlanmasi: bir pilot araştirma, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Bildiri Kitabı, İstanbul, Cilt 3, 2465-2474.
 • Büyükuslu, A.R, (2010). Akademik Kapitalizm ve Küresel Üniversitelerin Yükselişi, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Cory, S. N. ve Martinez, Z. (2008). Students perceptions of study abroad opportunities: are we achieving our goals? an exploratory study, 14th Annual World Forum Colleagues in Jesuit Business Schools Business and Education in an Era of Globalization:1-11.
 • DPT (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Rekabet Hukuku ve Politikaları,Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • Dessoff, A. (2007). Branching Out, International Educator 16 (2), 30.
 • Eurydice (2010). Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of Bologna Process, Brüksel, European Commission.
 • Eurydice (2012). The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, Eurydice, Brüksel.
 • Eurydice (2015). The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report, Eurydice, Brüksel.
 • Güngör, N. D. (2010). Eğitim, küreselleşme ve beyin göçü, İz Atılım Üniversitesi Dergisi,9, 33-36.
 • Haklev, S. (2005). The global issue of brain drain, http://reganmian.net/blog/files/Brain-Drain-Stian.pdf, 1-10. (2.12.2012).
 • Kahanec, M. ve Kralıkova, R. (2011). Pulls of international student mobility, Bonn, IZA.
 • Kalkınma Araştırma Merkezi, (2015). Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi: Araştırma Projesi Raporu, Kalkınma Bakanlığı.
 • Kaynak, M. (2006). Türkiye’de Emek Kalitesi, TİSK Akademi 1(1), 75-88.
 • Kaynak, M. (2009). Kalkınma İktisadı, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kavıdıdıevı, R. K. (2009) Marketing of UK universities overseas: a case study of Chester university, University of Huddersfield and Staffordshire University, Chester Business School.
 • Kelo, M.; Teichler, U,; Wachter, B, (2006). Introduction in EURODATA , In Maria Kelo, Ulrich Teichler, Bernd Wächter (Eds.). Student Mobility in European Higher Education, Bonn, Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft mbH.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2016), Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2015-2016, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015), Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2014-2015, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2014), Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2013-2014, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013), Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2012-2013, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012), Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2011-2012, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2011), Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2010-2011, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2010) , Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2009-2010, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators.
 • OECD (2015). Education at a Glance 2015: OECD Indicators.
 • OECD (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators.
 • Patti, H. C. (2005). Oceana University: Recruiting International Students, International Journal of Case Method Research & Application, 17, 416-424.
 • Rhoden, C. ve Boin, K. (2004). Transition Strategies for International Students, ISANA-International Education Association, Created on 1 December (Erişim) http://www.isana.org.au/files/20051017171637_TransitionStrategies.pdf, 11 Nisan 2013, 1-10.
 • Rumbley, L E. and Albatch P. G. (2013). International Branch Campuses Issues (Erişim) http://www.international.ac.uk/resources/Branch%20Campus%20Issues.pdf , 11 Nisan 2013, 6.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı (2009), Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2008/09, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Track, B. (2013). Worldwide Trends in Studying Abroad,http://www.braintrack.com/study-abroad/articles/study-abroad-international-trends adresinden 11 Nisan 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • ÜAK (2016), Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararasılaşma, ÜAK, Ankara.
 • Vincent-Lancrin S. (2009). Cross-broder Higher Education: Trends and Perspectives, Higher Education to 2030 Volume 2: Globalisation, OECD, Cilt 2, 63-88.
 • YÖK (2010). Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, YÖK, Ankara.
 • Zimmermann, K Z. (2009). Labor Mobility and Integration of European Labor Market, Bonn, IZA.
 • http://www.gooverseas.com/blog/8-best-universities-in-germany-international-students sayfasından 25.05.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • https://istatistik.yok.gov.tr/ (01.02.2017 tarihinde erişilmiştir)