ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ

Bu çalışma da Çağdaş Türk Sanatında gerçek dışı kabul edilen kuş isimleri, temsili sanatçıların ortaya koymuş oldukları eserler ile birlikte ele alınmış ve incelenmiştir. Geçmişten günümüze çeşitli kültürlerde benzer veya farklı anlamlara gelen gerçek dışı kuşlar Türk mitolojisinden ve tarihi kaynaklardan yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Araştırmanın amacına yönelik olarak edinilen bilgiler sonucunda Çağdaş Türk sanatında kullanılan gerçek dışı kuşlar ve günümüzde bu anlamda yapıtlar ortaya koyan sanatçılar hakkında bilgi verilmiş, ileride yapılabilecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmuştur.

UNREAL BIRD FIGURES IN CONTEMPORARY TURKISH ART

In this study, artifacts represented by unrealistic bird figures used in contemporary Turkish art were handled and studied. Unreal birds that have similar or different meanings in various cultures from the past to present have been tried to be revealed by using Turkish mythology and historical sources. As a result of the information obtained for the purpose of the research, information about the unreal birds used in contemporary Turkish art and the artists presenting works in this sense are presented and suggestions about future works are presented.

___

 • Abaç, N. (1995). Kuğu. 7 Aralık 2015 tarihinde www.artamonline.com sayfasından erişilmiştir.
 • Acar, K. (1967). Kuşlar. 7 Aralık 2015 tarihinde https://raffdergi.com sayfasından erişilmiştir.
 • Ak, , K. (2014). Simurg. 8 Aralık 2015 tarihinde https://tr.pinterest.com sayfasından erişilmiştir.
 • Alsan, Ş. (2005). Türk mimari süsleme sanatlarında mitolojik kaynaklı hayvan figürleri. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
 • Çal, H. (2005). Orhun Anıtları 2009 yılı kazısı: “Karakuş Tasvirli Sembolik Lahit” , XIV. Türk Tarih Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Çift Başlı Kartalın Selçuklu Versiyonu, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 8 Aralık 2015 tarihinde https://wikipedia.org sayfasından erişilmiştir.
 • Çoruhlu, Y. (2000). Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı.
 • Demirci, Ö. (2013). Kuş Hikâyeleri. 9 Aralık tarihinde http://www.art50.net sayfasından erişilmiştir.
 • Develioğlu, F. (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın.
 • Erman, D.O. (2012). Direnç. 14 Eylül 2013 tarihinde sanatçının kendi koleksiyonundan erişilmiştir.
 • Germaner, A, T. (1994). Anka Kuşu Kılçığı. 9 Aralık tarihinde https://lebriz.com sayfasından erişilmiştir.
 • Gezgin, D. (2007). Hayvan Mitosları, İstanbul: Sel
 • Göknil, C. (2004). Sumbule Basak Virgo. 9 Aralık tarihinde https://www.cangöknil.com sayfasından erişilmiştir.
 • Günyar, Ş. (2007). Anadolu Seramiğinde Kuş Öğeleri. Sanatta Yeterlilik Tezi, Anadolu Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hoppal, M. (2012). Avrasya’da Şamanlar. (çev. Bülent Bayram, H. Şefket Çağatay), İstanbul: Yapı Kredi
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık
 • Kazvini, Acaibul Mahlûkat eserinde Simurg Tasviri Simurgh. 10 Aralık 2015 tarihinde https://www.artnet.com sayfasından erişilmiştir.
 • Öncül, K. (2009). Masallardaki Devlet Kuşu Motifi. Milli Folklor Dergisi, 84, 176
 • Roux, J.P. (2005) Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar. (çev. Aykut Kazancigil), İstanbul: Kabalcı Türk Selçuklu Sanatında Ana Tanrıça Umay İnancı ile bağlantılı Hüma Kuşu İkonografisi 12-13.yy. 13 Aralık 2015 tarihinde https://tr.pinterest.com sayfasından erişilmiştir.