Tübitak Proje Yarışmaları Bölge Sergisine Katılan Üniversite Öğrencilerinin Kendi Araştırma Projeleri Hakkındaki Görüşleri

Bu çalışmada 2242-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’na katılan öğrencilerin, kendi proje süreçlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine göre yürütülmüştür. Bu doğrultuda 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya Bölge Sergisi’nde sergilenen 9 farklı alandaki 84 proje çalışmasına yönelik öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri, projeleri geliştiren öğrenci gruplarından, açık uçlu sorulardan oluşan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre araştırma proje yarışmalarına katılan öğrencilerin, proje geliştirmeye daha çok günlük hayat problemleri doğrultusunda karar verdikleri ve öğretmenlerinden etkilenip yardım aldıkları, bu süreci belli basamakları takip ederek planladıkları, proje sürecinde teknik sorunlar gibi çeşitli zorluklarla karşılaştıkları ve projeyi tamamladıktan sonra bilgi düzeylerinde artış olduğuna inandıkları görülmektedir. Ayrıca proje yapmaya yeni başlayacak kişilere araştırma yapma ve pes etmeme gibi önerilerde bulundukları görülmüştür.

Opinions Of Undergraduate Students Participating In Tubitak Project Competitions Regional Exhibition About Their Research Projects

This study aims to investigate the opinions of students who participated in 2242-TUBITAK Undergraduate Students Research Project Competitions about the development of their projects. The case study method was used in the research. The views of the students on 84 projects in 9 different fields that were displayed in the Konya Regional Exhibition on 24-27 June 2019 were examined. The data were collected via an open-ended question form from the student groups who had developed the projects. The content analysis method was used to analyze the data. Some of the findings are as follows: mostly, they decided to develop projects associated with daily life problems and were influenced by their teachers in this process; they planned their project by following certain steps, they encountered various difficulties such as technical problems; they believed that their knowledge increased after completing the project. Besides, they suggested that researchers who just started working on projects should carry out research and not give up.

___

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?][White Paper]. İstanbul Aydın Üniversitesi: STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-Turkiye-Raporu-2015.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Akpınar, E., Yıldız, E., Akpınar, D., & Ergin, Ö. (2008). Fen eğitiminde proje çalışmaları ve bilim şenliklerine yansımaları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(351), 14-20.
 • Avcı, E., & Su Özenir, Ö. (2018). Bilim fuarları sürecinin yürütücü öğretmenler gözünden değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 1672–1690.
 • Avcı, E., Su Özenir, Ö., & Yücel, E. (2016). TÜBİTAK Ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sürecindeki deneyimlerinin üniversite yaşamlarına yansıması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 1–21.
 • Babaoğlan Özdemir, B., & Babaoğlan, B. (2019). TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarıyla ilişkisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1), 22–36.
 • Başar, M., Doğan, C., Şener, N., & Doğan, Z. G. (2018). Bilim şenliği etkinliklerinin öğrenci veli ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 132–147.
 • Beers, S. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Benzer, S., & Evrensel, E. (2019). TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hakkında öğrenci görüşleri. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 28–38.
 • Bialik, M., & Fadel, C. (2015). Skills for the 21st century: What should students learn?. Center for Curriculum Redesign. Boston, Massachusetts. https://www.researchgate.net/profile/Maya_Bialik/publication/318681750_Skills_for_the_21st_Century_What_Should_Students_Learn/links/597762f0aca27203ecbdd8c8/Skills-for-the-21st-Century-What-Should-Students-Learn.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Bulut, S., & Caner, Ö. (2018). Bilim festivalinde görevli lise öğrencileri üzerine festival sürecinin etkileri. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 148–159.
 • Bunderson, E. D., & Anderson, T. (1996). Preservice elementary teachers? attitudes toward their past experience with science fairs. Teachers’ Attitudes Toward Science Fairs, 97(7), 371–377. doi.org/10.1111/j.1949-8594.1996.tb15855.x
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24–49.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking How Students Learn, içinde (s. 51–76). Bloomington: Solution Tree.
 • Demirel, T., Baydas, O., Yılmaz, R., & Goktas, Y. (2013). Challenges faced by project competition participants and recommended solutions. Educational Sciences: Theory and Practice, 13, 1305–1314.
 • Durmaz, H., Dinçer, E. O., & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364–378.
 • Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172–179.
 • Gülgün, C., Yılmaz, A., Avan, Ç., Ertuğrul Akyol, B., & Doğanay, K. (2019). TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerine (4007) yönelik ilkokul/ortaokul öğrencilerinin ve atölye liderlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 2(1), 52–67.
 • Güven, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının proje yönetimi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, özel sayı (1), 204–218.
 • Keçeci, G. (2017). The aims and learning attainments of secondary and high school students attending science festivals: A case study. Educational Research and Reviews, 12(23), 1146–1153. doi.org/10.5897/ERR2017.3378
 • Keçeci, G., Kırbağ Zengin, F., & Alan, B. (2018). Comparing the science festival attitudes of students participating as observers ın school science fairs. Acta Didactica Napocensia, 11(3–4), 175–183. doi.org/10.24193/adn.11.3-4.13
 • Kılıç, V. A. (2018, Kasım). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile yürütülen robotik uygulamaların öğrenci başarısına etkisi. Fatih Projesi Eğitim Programı Zirvesi’nde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Kızılcık, H. Ş., Çağan, S., & Ünlü Yavaş, P. (2018). TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 287–310.
 • Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193–200.
 • Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 91–97.
 • Larson, L. C., & Miller, T. N. (2011). 21st Century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121–123. https://doi.org/10.1080/00228958.2011.10516575
 • Metin Peten, D., Yaman, F., Vekli, G. S., & Çavuş, M. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(1), 78–90.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB). (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Okuyucu, M. A. (2019). 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 202–218.
 • Özel, M., & Akyol, C. (2016). Bu benim eserim projeleri hazırlamada karşılaşılan sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 141–173.
 • Sayır, E. (2018). Ortaokul öğrencileri ile fen ve matematik öğretmenlerinin TÜBİTAK proje etkinliklerine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir.
 • Sezen Vekli, G. (2020). Examination of prospective science teachers’ levels of designing project directed to national support programs: A profile of Turkey. Journal of Science Learning, 3(2), 36–45.
 • Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630–634. doi.org/10.1177/003172170909000905
 • Sontay, G., Anar, O., & Karamustafaoğlu, F. (2019). 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 16–28.
 • Sözer, Y. (2017). TÜBİTAK ortaöğretim proje yarışmasına hazırlanan öğrencilerin proje geliştirme sürecinin incelenmesi: Bir eylem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(2), 139–158.
 • Sülün, Y., Ekiz, S. O., & Sülün, A. (2009). Proje yarışmasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan tutumlarına etkisi ve öğretmen görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 75–94.
 • Şahin, E., & Önder Çelikkanlı, N. (2014). Bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim sergisinin sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 71–97.
 • Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89–103.
 • Thomas, J. (2000). A review of research on project-based leaming. The Auto desk Foundation, San Rafael, California. https://tecfa.unige.ch/proj/eteach-net/Thomas_researchreview_PBL.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Tortop, H. S. (2013). Bu benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen, öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 255–308.
 • Tortop, H. S. (2014). Perceptions of candidate teachers about concept of the project. Journal of Gifted Education an Creativity, 1(1), 13–20. https://doi.org/10.18200/JGEDC.2014110882
 • Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK]. (2019). 2242 Üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları rehberi. https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi sayfasından erişilmiştir.
 • Yerdelen Damar, S., & Soyalp, F. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin proje yarışması ve okul bağlamında kullandıkları öğrenme yaklaşımları: Epistemolojik değişkenlik. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 593–630.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods (3.b.). London, England: Sage.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.b.). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, H. İ., & Şensoy, Ö. (2016). Bilim şenliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 23–40.
 • Zeren Özer, D., Güngör, S. N., & Özkan, M. (2016). A study on evaluation of the biology projects submitted to the TUBITAK secondary education research projects contest from the Bursa Region. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 16(1), 1–25.

___

APA Koç, A. , Çalık, Ş. , Şenel, T. , Aslan, O. & Zor, E. (2020). Tübitak Proje Yarışmaları Bölge Sergisine Katılan Üniversite Öğrencilerinin Kendi Araştırma Projeleri Hakkındaki Görüşleri . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 466-490 .
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

13.9b162