ÖĞRETİMDE GERİBİLDİRİMİN ÖNEMİ, GEREKLİLİĞİ VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI

Bu araştırmanın amacı, Öğrenme ve öğretme sürecinde geribildirimin önemi, gerekliliği ve niteliğine ilişkin öğrenci algılarını saptamaktır. Araştırma verileri, iki bölümden oluşan Likert tipi bir anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 2009-2010 öğretim yılında Eskişehir ve Kütahya’da öğrenim gören 278 ortaöğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin anket formuna vermiş oldukları cevaplar puanlandıktan sonra, bu veriler SPSS programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin eğitimin niteliğinin artırılması bakımından geribildirimi önemli ve gerekli bulduklarını, ancak eğiticilerin etkili geribildirimde bulunma, öğrencilerin ise geribildirime uygun davranışlarda bulunma yeterliğinden yoksun olduklarını; geribildirimin açık, anlaşılır, öğrenme çıktıları ve değerlendirme ölçütüyle ilgili olmak kaydıyla etkili olabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak, öğretim ve öğrenme sürecinde hem öğretmenler ve hem de öğrenciler için etkin geribildirime yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

STUDENT PERCEPTIONS REGARDING THE VALUE, REQUYREMENT AND QUALITY OF FEEDBACK IN INSTRUCTION

The general purpose of this study is to determine perceptions of students regarding the value, requirement and quality of feedback in teaching and learning process. As data collection tool, a Likert type questionnaire which consists of two sections was used. The research was carried out with 278 high school students in Eski?ehir and Kütahya, Turkey, in the 2009. After responses given by students to the questionnaire form were marked, these data were analyzed by using the statistical package SPSS. The findings of research revealed that feedback to students is valued and requirement in terms of educational quality, but tutors don't provide enough feedback and students have ignored negative or critical feedback and feedback should be clear, readable, related to the learning outcomes and assessment criteria. Based on the findings of the study, some suggestions for effective feedback in teaching-learning process are given both teachers and students.
Education Sciences-Cover
  • Başlangıç: 2009
  • Yayıncı: E-Journal of New World Sciences Academy