Peyzaj Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversite Yerleşkesi Örneği

Öz Peyzaj tasarımında çevre ve alan analizi aşamasında geleneksel yöntemlerin yerine, günümüzde hızla gelişen bilgisayar teknolojileri ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olanaklarının kullanımı mümkün hale gelmiştir. Bu araştırmada; Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Yerleşkesi’nde yapılacak olan bir peyzaj tasarımı çalışması için çevre ve alan analizleri, CBS yazılımları kullanılarak üretilmiştir. Yapılan analizler tasarımın yapıldığı AutoCAD programına aktarılmış, tasarımcının karar verme sürecine etkisi ve tasarımın başarını artırmadaki rolü değerlendirilmiştir. Alanın eşyükselti eğrileri üzerinden üretilen eğim, bakı ve görünürlük analizleri tasarım programına aktarılarak alan kullanım kararları için kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile CBS analizlerinin tasarım programları ile uyumlu kullanımının tasarım sürecini hızlandırdığı, etkin tasarım çözümleri üretilmesine katkı sağladığı ortaya konulmuştur.

Kaynakça

Anonim 2001. Harita Genel Komutanlığı, Ankara.

Anonim 2010. ArcGIS 10 Desktop Help. ESRI, Türkiye.

Anonim 2011. Master plan raporu, Çankırı Karatekin Üniversitesi.

Anonim 2014. ArcGIS Spatial Analiz. ESRI, Türkiye.

Anonim 2016. Google Earth Görüntüsü. Google LLC, 1600 Amphitheatre parkway mountain view, CA 94043 ABD.

Akpınar A. 2014. Peyzaj tasarımda yeni bir süreç: GeoTasarım. Turkish Journal of Forestry, 15 (2): 189-195.

Antrop M. 2005. Handling landscape change. Landscape Change Conference Proceedings. ECLAS 2005. Ankara. 3-15.

Cengiz T., Akbulak C., Özcan H., Baytekin H. 2013. Gökçeada’da optimal arazi kullanımının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 19: 148-162.

Çabuk S. N. 2014. Coğrafi bilgi sistemleri ile tasarlamak: Geotasarım kavramı. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1): 37-54.

Demiralp S. 2016. Peyzaj tasarım projeleri asgari standartları, tasarım ve çizim kriterleri. Promim Proje Ltd. Şti., Ankara.

Dramstad E., Olson D. J., Forman T. T. R. 1996. Landscape ecology principles in landscape ecology and land use planning. Island Press: USA.

Esri 2010. ArcGIS 10 desktop uygulama dokümanı, Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti., Ankara.

Esri 2014. ArcGIS for Desktop 3D Analiz, Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti., Ankara.

Forman R. T., Godron M. 1986. Landscape ecology. 619pp. John Wiley and Sons, New York.

Gökyer E. 2009. Bartın ili kent merkezi ve Arıt Havzası’nda peyzaj değerlendirme (Doktora Tezi, Basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.

Gökyer E. 2014a. Evaluating landscape changes and environmental threats in a coastal landscape case study of Bartın coastal area, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 23 (7): 1683-1688.

Gökyer E. 2014b. Monitoring landscape change and urban growth of Bartın, Turkey, and its environmental effects. Fresenius Environmental Bulletin, 23 (10): 2407-2414.

Gökyer E., Öztürk M., Dönmez Y., Çabuk S. 2015. Bartın ili dağlık alanlarında coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak ekoturizm faaliyetlerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(12): 25-35.

Herrmann S., Osinski E. 1999. Planning sustainable land use in rural areas at different spatial levels using GIS and modelling tools. Landscape and Urban Planning, 46 (1): 93-101.

Ingegnoli V., 2015 Landscape bionomics biological-integrated landscape ecology. Springer.

Korkut A. B., Şişman E. E., Özyavuz M. 2010. Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık.

Olgun R., Yılmaz T. 2014. Peyzaj mimarlığında bilgisayar destekli tasarım ve tasarım aşamaları. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(1): 48-59.

Şahin A. ve Önder, S. 2008. Peyzaj mimarlığı tasarım sürecinde bilgisayar kullanım olanaklarının Alanya Atatürk Parkı örneğinde irdelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46): 26-35.

Turan B. O. 2011. Relationship between process, form and representation in the design environment of 21st Century. Megaron Journal, 6 (3): 162-170.

Turner M. G., Gardner R. H. 2015. Landscape ecology in theory and practice, pattern and process, Springer-Verlag, New York.

Turoğlu H. 2008. Coğrafi bilgi sistemlerinin temel esasları, Çantay Kitabevi, İstanbul.

Uzun O. 2003. Düzce Akarsuyu Havzası peyzaj değerlendirmesi ve yönetim modelinin geliştirilmesi (Doktora Tezi, Basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.

Uzun O., Dilek F., Çetinkaya G., Erduran F., Açıksöz S. 2010. Konya ili, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük ilçeleri ve Suğla Gölü mevkii peyzaj yönetimi, koruma ve planlama projesi. 1-2. ara rapor. TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. Ankara.

Yazgan M. E., Özdemir A., Hasgüler A. 2001. Proje I Dersi Uygulama Dokümanı, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara.

Kaynak Göster

APA Bilgili, B , Gökyer, E , Özyavuz, M , Çorbacı, Ö . (2018). Peyzaj Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversite Yerleşkesi Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 14 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/41829/504851