Küre Dağları Milli Parkı’nın Florası (Bartın Bölümü)

Öz Bu çalışma Küre Dağları Milli Parkı’nın (Bartın Bölümü) florasını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı (41°36’N, 33°07’E), Kuzey Batı Anadolu’da, Küre Dağları’nın Batı Bölümü’nde ve Batı Karadeniz Karstik Alanı içinde yer alır. Araştırma alanı P. H. Davis’in kareleme sistemine göre A4 karesi içerisinde yer almaktadır. 2013-2017 yılları arasında yapılan 50 arazi çalışması sonucunda 1450 bitki örneği toplanmıştır. Bitkilerin teşhis edilmesi sonucu 95 familya ve 357 cinse ait 655 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 22’si endemik olup, alanın endemizm oranı 3.36 %’ dır. Araştırma alanında en fazla takson içeren familyalar: Asteraceae 64 takson, Fabaceae 63 takson, Lamiaceae 39 takson, Rosaceae 37 takson ve Orchidaceae 33 takson şeklinde sıralanmaktadır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise: 182 takson Avrupa-Sibirya, 74 takson İran-Turan, 18 takson Akdeniz kökenlidir. Araştırma alanından toplanan taksonların Raunkiaer’in yaşam biçimlerine göre 99’u Fanerofit, 16’sı Kamefit, 95’i Kriptofit, 304’ü Hemikriptofit ve 141’i Terofittir.

Kaynakça

Aksoy, N. 2006. Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, P. 2005. Bartın İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada Kıyılarında Yetişen Kumul Bitkilerin Saptanması, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Başaran, S. 1999. Kirazlık (Bartın) Barajı Florası, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Botaniği Bilim Dalı Doktora Tezi, Bartın 114 s.

Blumer, A. 2010. WWF, Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi (KDMP), Rapor, WWF- Türkiye.

Cole, TCH., Hilger, HH., Doğru-Koca, A. 2016. Kapalı Tohumluların Filogenisi - Çiçekli Bitkiler Sistematiği, DOI: 10.13140 / RG.2.1.4533.7203.

Çepel, N. 1978. Orman Ekolojisi. İstanbul, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları.

Davis, P. H. 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume: 1-9, Edinburg University Press.

Davis, P. H., Mill, Tan, R. R.,K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume: 10 (Supplement), Edinburg University Press.

Demirörs, M., Kurt, F. 2005. Zonguldak- Karabük ve Bartın Arasında Kalan Bölgenin Florasına Katkılar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:13, No:2, sayfa: 555- 560.

Ekici, B. 2010. Bartın Kenti ve Yakın Çevresinde Yetişen Bazı Doğal Bitkilerin Kentsel Mekanlarda Kullanım Olanakları, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126.

Ekici, B. 2012. Kurucaşile (Bartın) Kıyı Şeridi ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması, Doktora Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H. Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, TTKD&YYÜ No:18, Ankara. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume: 11 (Supp. 2), Edinburgh University Press, Edinburgh.

Göncüoğlu, C, M., Bozkaya, Ö., Türkmenoğlu, A., Ünlüce, Ö. ve Okuyucu, C. 2015. Bartın-Zonguldak-Karabük Bölgesinde Gözlenen Geç Devoniyen Yaşlı K-Bentonitlerin Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni, 16. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

Kaptanoğlu, D. 1995. Yaylacık Araştırma Ormanı (Mengen) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara, 90-96.

Ketenoğlu, O., Güney, K. 1997. Batı Küre Dağları (Kastamonu-İnebolu-Cide) Florasına Katkılar, Ot Sistematik Botanik Dergisi, Sayı 4, Ankara, 3960, ISSN 1300-2953.

Sarı Naim, Y. 2010. Amasra-İnkum (Bartın) Arasında Yer Alan Önemli Biyotopların Haritalanması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Özbek, U. M. 2004. Kurtgirmez Dağı ve Çatak Kanyonu (Küre Dağları Kastamonu) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Özkan, N. Güneş, Aksoy, N., Aslan, S., Tunçkol, B., Koçer, N. 2016. Flora of Argözü Valley (Kıbrıscık-Bolu), International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December, Kastamonu / TURKEY.

Özen, M. Demirbaş, Özbek, M. U., Vural, M. 2013. Flora of Armutluçayır (Kastamonu / Turkey), ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print, Biological Diversity and Conservation, Cilt: 6/1 sayfa: 22-31.

Şener, S. 2007. Amasra Yöresi (Batı Karadeniz) Üst Jura-Alt Kresate İnaltı Kireçtaşlarının Bentik Foraminifer Paleontolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şengönül, K., Kara, Ö., Palta, Ş. ve Şensoy, H. 2009. Bartın Uluyayla Yöresindeki Mera ve Vejetasyonun Bazı Kantitatif Özelliklerinin Saptanması ve Ekolojik Yapılarının Belirlenmesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 16, 81-94, Issn: 1302-0943.

Tunçkol, B. 2012. Taşlıyayla ve Kızık (Bolu-Seben) Çevresinin Florası, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Uz, B., Öztaş, T., Esenli, F., Özdamar, Ş. 2001. Düzköy-Düzağaç (Ulus-Bartın) Traverten Oluşumlarının Jeolojisi, Petrografisi ve Mermer Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Afyon.

Yılmaz, B. 2001. Bartın İli ve Yakın Çevresi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara, 214 s.

Yatgın, H. 1996. Amasra Yöresi Floristik Kompozisyonu, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yılmaz, H. 2001. Bartın Kenti ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması, Doktora Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.

Yılmaz, H. 2004. Bartın Kenti Çayır Vejetasyonu Üzerinde Araştırmalar, Ekoloji Dergisi, 13, 51, 26-32.

Z. Kaya., S. Başaran. 2005. Bartın Florasına Katkılar, Gazi Üni. Orman Fak. Dergisi, Cilt:6, No:1, ISSN 1303- 2399.

Kaynak Göster

APA Tunçkol, B , Aksoy, N . (2018). Küre Dağları Milli Parkı’nın Florası (Bartın Bölümü) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 14 (2) , 80-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/41829/504870