Düzce İli Olası Katı Atık Bertaraf Tesisi Sahalarının Yer Seçimi Kriterleri Açısından Degerlendirilmesi

Öz Katı atıkların bertaraf edilmesi kompostlastırma, yakma ve/veya düzenli depolama islemleriyle

Kaynakça

Anonim. 2000. 1/25 000 Topografik haritalar. Harita Genel komutanlıgı 2000. Ankara.

Anonim 200. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeligi. Çevre ve Orman Bakanlıgı. Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2005 tarih, Sayı: 25777. Ankara.

Anonim 2006. Düzce Çevre Durum Raporu. Düzce Valiligi, Çevre ve Orman l Müdürlügü. Düzce.

Anonim 2007. 1/25 000 ölçekli Jeolojik haritalar. Maden Teknik Arama Enstitüsü. Ankara.

Anonim 2008. 1/25 000 ölçekli Toprak haritaları. Tarım ve Köy sleri Bakanlıgı. Ankara.

Anonim 2009a. Çevresel Etki Degerlendirmesi Sektörel Rehberleri. ÇED Rehberi – Atık Bertaraf Tesisleri. T.C. Çevre ve Orman Bakanlıgı. Ankara.

Anonim 2009b. Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi Düzce li Merkez lçesi Alternatif Alanlar Proje Tanıtım Dosyası. Enerji ve Çevre Yatırımları Sirketi. Düzce Belediyeler Birligi. Ankara.

Anonim 2010a. Yeni Kurulacak Bir Depolama Sahası Seçiminde Kullanılması Gereken Bütün Kriterler. DHV Consultants BV ve R&R Bilimsel ve Teknik Hizmetler. Çevre ve Orman Bakanlıgı Çevre Yönetim Genel Müdürlügü Atık Yönetimi Dairesi Baskanlıgının WEB sayfası.http://www.cygm.gov.tr/kilavuzlar.htm. (Erisim tarihi 10.03.2010)

Anonim 2010b. Düzce ili Merkez lçe ve Belde Belediyeleri Katı Atık Miktarları. Düzce.

Apaydın, Ö., Arslankaya E., Avsar Y., Gönüllü MT. 2004. GIS Supported Optimization of Solid Waste Collection in Trabzon. Journal of Engineering and Natural Sciences.2004/4.

Banar, M., Köse, B.M., Özkan, A, Acar, I.P. 2007. Choosing a municipal landfill site by analytic network process. Environmental Geology (2007). 52:747–751

Baran, S. 1995. Katı Atık (Cop) Depo Yerlerinin Seçimi ve nsasındaki Bazı Ana Hususlar. Özel Çevre Koruma Kurumu Baskanlıgı Jeoloji Mühendisligi, 46, 82-54.

Çay, T., Nas, B., Berktay, A., scan, F. 2007. Katı Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulaması TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi (30 Ekim-02 Kasım 2007), KTÜ, Trabzon.

Chang, NB., Parvathinathan G., Breeden JB. 2008. Combining GIS with fuzzy multicriteria decision-making for landfill siting in a fast-growing urban region. Journal of Environmental Management 87 (2008) 139–153

Dilek, E.F. 1998. Bodrum lçesi Katı Atıklarının Düzenli Depolama Olarak Degerlendirilmesinde Alternatif Alan Seçim Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Arastırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Basılmamıs Doktora tezi.

Hokkanen, J., Salminen, P. 1997. Choosing a solid waste management system using multicriteria decision analysis. European Journal of Operational Research. Volume 98, Issue 1, Pages 19-36.

Kanbur, S. 2006. Isparta (Sarkikaraagaç) Havzasında Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimine Yönelik Jeolojik – Jeoteknik nceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Jeoloji Mühendisligi Anabilim Dalı. Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi. Isparta.

Nas B., Çay, T., scan, F., Berktay A. 2010. Selection of MSW landfill site for Konya, Turkey using GIS and multi-criteria evaluation. Environ Monit Assess (2010) 160:491–500

Sarptas, H., Alpaslan, N. 2007. Katı Atık Depolama Alanları Yer Seçimi çin Bir Konumsal Karar Destek Sistemi. 7. Ulusal Çevre Mühendisligi Kongresi Yasam Çevre Teknoloji. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. zmir.

Savas, E., Korkanç, M. 2010. Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı’nın Jeolojik-Jeoteknik ncelemesi. Jeoloji Mühendisligi Dergisi 34 (2): 133-154.

Tıras, M. 2008. Osmaniye’de Kentsel Arazi Kullanımından Kaynaklanan Mekansal Sorunlar. Dogu Cografya Dergisi. (19):267-279 Vatalis K., Manoliadis O., 2002. A two-level multicriteria DSS for Landfill Site Selection Using GIS: Case Study in Western Macedonia, Greece. Journal of Geographic Information and Decision Analysis. 2002, Vol. 6, No. 1, pp. 49-56

Kaynak Göster

APA Uzun, O , Aksoy, N , Karagül, R . (2010). Düzce İli Olası Katı Atık Bertaraf Tesisi Sahalarının Yer Seçimi Kriterleri Açısından Degerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (2) , 23-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4825/291059