Biyoklimatik Konfor Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Biyoklimatik konfor insanların bulundukları ortamda sıcaklık, nem, rüzgar gibi iklim etkenlerinden rahatsız olmama durumları olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde özellikle yoğun yapılaşmanın görüldüğü kentlerde biyoklimatik konfor bakımından uygun olmayan şartların oluşması insanların fiziksel ve psiklojik sağlıkları üzerinde, iş verimlilikleri üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Yapılan bu çalışmada "Biyoklimatik Konfor" kavramı değerlendirilerek, kavramın alanyazın tarafından nasıl, nerede, ne zaman ve kimler tarafından incelendiği, kavramla ilgili anahtar kelimeler, birbirleriyle olan ilişkileri ve ön plana çıkan detaylarının neler olduğunun tespiti için bibliyometrik analizin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni SCOPUS veri tabanı olarak belirlenmiş olup, bu çerçevede 367 kaynak 835 bilimsel döküman çalışmanın örneklem hacmini oluşturmaktadır. Bibliyometrik analiz yapılarak çalışma konusu ile ilgili bilimsel dökümanlar, döküman türleri, çalışma alanları, yazarlar, kurumlar, ülkeler, atıf durumları ve birbirleri ile ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda kavramla ilgili yapılan çalışmaların yaklaşık son yirmi yılda arttığı görülmektedir. En fazla yayının Brezilya, İspanya ve İtalya'da yapıldığı, çalışmaların en fazla çevre, enerji, yapı (bina, konut) ve sürdürülebilir kentleri konu kapsamına yer alan dergilerde yayınlandığı görülmektedir. Bibliyometrik analiz sonucu biyoklimatik konfor ile ilgili yayınlar, yayınların yer aldığı dergi kapsamları, anahtar kelimeler, ve yazarların uzmanlık alanları değerlendirildiğinde genel olarak kavramın iklim, iklim değişikliği, mikro iklim, yapılar (konut), enerji kulanımı, ve sürdürülebilir gelişme odak noktalı olduğu görülmektedir. Bulgular doğrultusunda Biyoklimatik konfor çalışma alanının geçmişten günümüze kadar artarak gelişime ve değişime uğradığını söylemek mümkün olmaktadır.

Bibliometric Analysis of Studies on Bioclimatic Comfort

Bioclimatic comfort can be defined as the situation in which people are not disturbed by climatic factors such as temperature, humidity and wind in their environment.Today, especially in cities where dense construction is seen, the formation of unsuitable conditions in terms of bioclimatic comfort can lead to negative effects on people's physical and psychological health and work efficiency. In the study, it was aim to explain when, how, where and by whom the concept of Bioclimatic comfort, whose importance is increasing day by day, began to be evaluated, what the prominent concepts were and their relations with each other. The universe of the study was determined as the SCOPUS database, and within this framework, 367 sources and 835 scientific documents constitute the sample volume of the study. By bibliometric analysis, scientific documents related to the study subject, document types, fields of study, authors, institutions, countries, citation situations and their relations with each other were tried to be revealed. As a result of the study, it is seen that the studies on the concept have increased in the last twenty years. It is seen that the most publications were made in Brazil, Spain and Italy, and the most of the studies were published in the journals covering the subject of environment, energy, building (building, housing) and sustainable cities. As a result of the bibliometric analysis, when the publications related to bioclimatic comfort, the scope of the journals in which the publications are included, the keywords, and the expertise of the authors are evaluated, it is seen that the concept is generally focused on climate, climate change, microclimate, buildings (housing), energy use, and sustainable development. In line with the findings, it is possible to say that the Bioclimatic comfort study area has been increasingly developed and changed from past to present.

___

 • Ahmi, A. (2022). Bibliometric analysis using R for non-coders: A practical handbook in conducting bibliometric analysis studies using Biblioshiny for Bibliometrix R package. Malazia: Aidi.
 • Atalay, İ. (2010). Applied climatology. meta basım Printing, Bornova, Izmir.
 • Borgman, C.L., & Furner, J. (2002). Scholarly communication and bibliometrics. In B. Cronin (Ed.), Annual Review of Information Science and Technology, Medford, NJ: Information Today, 36, 3-72.
 • Chellappandi, P., & Vijayakumari, C.S. (2018). Bibliometrics, scientometrics, webometrics/ cybermetrics, ınformetrics and altmetrics - an emerging field in library and information science research. Shanlax International Journal of Education, 7(1), 5–8.
 • Çağlak, S. (2021). Effects and possible consequences of climate change on bioclimatic comfort conditions. Doctoral Thesis. Ondokuz Mayıs University.
 • Çiçek, İ., & Doğan, U. 2005. Investigation of the urban heat island in Ankara. Journal of Geographic Sciences, 3(1), 57-72.
 • Güngör, Ş., Çetin, M., Adıgüzel, F., Deniz, A., & Kaya, E. (2019). Effect of determination of bioclimatic comfort zones on urban planning studies and urban formations: Bursa province example. Istanbul International Geography Congress Proceedings Book Doı: 10.26650/PB/PS12.2019.002.040.
 • Höppe, P., 2002. DifferentAspects of assessing in door and out door Thermal Comfort. Energy and Buildings 34, 661-665.
 • Mutlu, Ç. (2022). Bibliometric analysis of studies on local foods. Bibliometric Studies in Gastronomy P 7-24. Education Publishing House. E-Isbn: 978-625-6382-44-2.7279-12-3.
 • Ören, V. E. (2022). Bibliometric analysis of studies on eating behavior. bibliometric studies in gastronomy P 139-156. Education Publishing House. E-Isbn: 978-625-6382-44-2
 • Şahin, Ören, T. (2022). Bibliometric analysis of studies on sustainable gastronomy tourism. bibliometric studies in gastronomy P 139-156. Education Publishing House. E-Isbn: 978-625-6382-44-2.
 • Şimşek, Ç.K., & Şengezer, S.B. (2012). The ımportance of green spaces in reducing urban heating in ıstanbul metropolitan area. Megaron Journal, 7(2), 116-128.
 • Toy, S. (2010). Investigation of eastern anatolia region recreational areas in terms of bioclimatic comfort values. (Unpublished PhD Thesis), Atatürk University / Institute of Science and Technology, Department of Landscape Architecture, Erzurum.
 • Toy, S., Esringü, A., Dursun, D., Çakıcı, F. Z., & Yavaş, M. (2022). International (Bio)climate change symposium (Higher Education Institutions Supported Project), 2021-2022)
 • Türkeş, M. (2017). General Climatology. Criterion Publisher. 2nd Edition, İstanbul.
 • White, M., & Kimm, G. (2015). Measuring sky view factor of urban canyons using hacked gopro hemispheric video processing. living and learning: research for a better built environment. 49th International Conference of the Architectural Science Association, Melbourne, 5

___

APA Metin, A. E. (2023). Bibliometric Analysis of Studies on Bioclimatic Comfort . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 19 (1) , 138-158 . DOI: 10.58816/duzceod.1248518