PRATİK SİYASETTE ETİĞİN ÖNEMİ

Geçmişten günümüze kadar siyaset ve etik arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Siyasette etik olduğu gibi etikte de siyaset bulunmaktadır. Bu iki kavram birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Bu kavramların nihai amaçlarında insanı mutluluğa, mükemmelliğe ulaştıracak siyasal sistemin ortaya çıkarılması vardır. Mutluluğu getirecek siyasal sisteme nasıl ve hangi yöntemlerle ulaşılacağını siyaset kurumu sağlayabilir. Siyaset kurumunun kötülüklerden ve ahlakdışı davranışlardan korunması için de siyasal etikle beslenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ideal bir siyasal yönetim oluşturma sürecinde etik ve siyaset kavramlarının sağladığı olanaklardan faydalanılmalıdır. İdeal bir siyasal sistem çabaları için hem siyaset kurumunda hem de siyasetçide bulunması gereken birtakım etik ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda makale ile pratik siyasette etiğin neden önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmaktadır. Öncelikle çalışmada etik ve siyaset kavramını açıklayan kavramsal çerçeve ele alınmaktadır. Daha sonra pratik siyasette etik ve siyaset ilişkisi irdelenmektedir. Son olarak da pratik siyasette karşılaşılan sorunlara ne gibi çözüm önerilerinin getirilebileceği hakkında öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Siyaset, Etik, Siyasal Etik

Significance of Ethic in Practical Politics

From past to present, there is a close relationship between politics and ethics. There is ethics in politics as well as politics in ethics. These two concepts are complementary to each other. The ultimate goal of these concepts is to reveal the political system that will bring happiness and perfection to human beings. The political institution can provide how and by what methods to reach the political system that will bring happiness. In order to protect the political institution from evil and immoral behavior, it must be nourished by political ethics. Therefore, in the process of creating an ideal political administration, the opportunities provided by the concepts of ethics and politics should be utilized. For the efforts of an ideal political system, some ethical principles are needed both in the political institution and in the politician. In this context, the article tries to emphasize why ethics is important in practical politics. First of all, the conceptual framework explaining the concept of ethics and politics is discussed. Then, the relationship between ethics and politics in practical politics is analyzed. Finally, suggestions are made about what kind of solutions can be brought to the problems encountered in practical politics.

___

 • Acar, Ömer Yetkin (2017). Brezilya’da Bakanlar, Senatörler ve Milletvekillerine Soruşturma. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/brezilyadabakanlar-senatorler-ve-milletvekillerine-sorusturma/794830.
 • Aristoteles (2014). Politika. (çev. Mete Tunçay), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Arvasi, S. Ahmed (1999). Türk-İslam Ülküsü. İstanbul: Burak Yayınevi.
 • Aydın, İnayet Pehlivan (2002). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegama Yayıncılık.
 • Bozbeyli, Ferruh (2000). Alaca Siyaset: Siyasi Hikayeler. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Canatan, Kadir (2009). Geleneksel Siyaset ve Devlet Felsefesinin Bir Yorumu Olarak “Siyasetname” - Büyük Devlet Adamı Nizamülmülk’ün Devlet ve Siyaset Anlayışı Üzerine. Turkish Studies, 4(7): 194-220.
 • Cüceloğlu, Doğan (2017). Korku Kültürü: Niçin ‘Muş’ gibi Yaşıyoruz?. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Daver, Bülent (1993). Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Encyclopedia (2021). Unethical Practices in Politics. http://encyclopedia.uia.org/en/problem/133164.
 • Erlinger, Von Rainer (2012). Müssen Politiker moralischer sein als Bürger?. https://www.deutschlandfunkkultur.de/muessen-politikermoralischer-sein-als-buerger-100.html.
 • Fârâbî (2015). El-Medinetü’l Fâzıla (İdeal Devlet). (çev. Ahmet Arslan), Ankara: Divan Kitap.
 • İbn Rüşd (2018). Siyasete Dair Temel Bilgiler. (çev. Muharrem Hilmi Özev), İstanbul: Bordo Siyah.
 • Kınalızâde Ali Efendi (1977). Devlet ve Aile Ahlakı. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
 • Koçak, Mustafa (2006). Batı’da ve Türkiye’de Egemenlik Anlayışının Değişimi: Devlet ve Egemenlik (Eski Kavramlar-Yeni Anlamlar). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Körtner, Ulrich H. J. (2021). Politik, Ethik und Moral: Betrachtungen zum Skandal um den ÖVP-Chef. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2125019-Politik-Ethik-und-Moral.html.
 • Nizamülmülk (2017). Siyasetname. Ankara: Milenyum Yayınları.
 • Platon (2017). Diyaloglar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Platon (2018). Devlet. (çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Schmidt, Helmut (2002). Toplumda Ahlak Arayışı: Yeni Yüzyılın Eşiğinde Almanya. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Stoll, Felix (2021). Was ist der Unterschied zwischen Ethik und Moral? Einfach erklärt. https://praxistipps.focus.de/was-ist-der-unterschiedzwischen-ethik-und-moral-einfach-erklaert_97765.
 • Şimşek, Erol (2022). Orta Çağ İslam Düşüncesinde Siyasal Ahlâk. Ankara: Sonçağ Yayıncılık.
 • Tunç, Ahmet ve Çarkıt, Merve (2019). Nizamülmülk’ün Türk-İslam Yönetim Geleneğine Yaptığı Katkılar. Management and Political Sciences Review, 2(2): 29-51.
 • Tûsî, Nasîrüddîn (2016). Ahlâk-ı Nâsırî. (çev. Anar Gafarov ve Zaur Şükürov), İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Türkeş, Aplarslan (2019). Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık. İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları.
 • Vannucci, Alberto (2009). The Controversial Legacy of “Mani Pulite”: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption Policies. Bulletin of Italian Politics, 1(2): 233-264.
 • Yatkın, Ahmet (2015). Kamuda Etik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.

___

APA Yılmaz, N. (2022). PRATİK SİYASETTE ETİĞİN ÖNEMİ . Düşünce Dünyasında Türkiz , 13 (63) , 83-103 .