MONTESQUIEU VE KARŞILAŞTIRMALI SİYASET BİLİMİ METODOLOJİSİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Siyaset Biliminin bir alt dalı olan Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin güncelliği günümüzde giderek artmaktadır. Temelleri Antik Yunan’a dayanmakla birlikte siyasal düzleme disiplin olarak yansıması İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi, kim yönetecek, nasıl yönetilecek, ideal yönetim biçimi ve yöneten-yönetilen ilişki nasıl olmalıdır, gibi sorulara da cevap aramaktadır. Bu sorular, geçmişten günümüze farklı düşünürler tarafından ele alınmış ve çeşitli saptamalar yapılarak alternatifler üretilmiştir. Bu bağlamda, metin içerisinde öncelikli olarak Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin gelişimi ve önemine değinilmiş ve daha sonra Montesquieu örneği üzerinden genel bir değerlendirme yapılmıştır.

MONTESQUIEU VE KARŞILAŞTIRMALI SİYASET BİLİMİ METODOLOJİSİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Siyaset Biliminin bir alt dalı olan Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin güncelliği günümüzde giderek artmaktadır. Temelleri Antik Yunan’a dayanmakla birlikte siyasal düzleme disiplin olarak yansıması İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi, kim yönetecek, nasıl yönetilecek, ideal yönetim biçimi ve yöneten-yönetilen ilişki nasıl olmalıdır, gibi sorulara da cevap aramaktadır. Bu sorular, geçmişten günümüze farklı düşünürler tarafından ele alınmış ve çeşitli saptamalar yapılarak alternatifler üretilmiştir. Bu bağlamda, metin içerisinde öncelikli olarak Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin gelişimi ve önemine değinilmiş ve daha sonra Montesquieu örneği üzerinden genel bir değerlendirme yapılmıştır.

___

 • Ağaoğulları, M.A. (2011). Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ateş, H. ve Akpınar, A. (2017). Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Strategic Public Management Journal, 3(6): 1-22.
 • Balcı, M. (2013). Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Birikimler 4. İstanbul: Hukuk Vakfı Yayınları.
 • Büyük, C. (2010). Yasama Yürütme Yargı: Platon’dan Montesquieu’ye Devletin Fonksiyonlarına Genel Bir Bakış. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(3): 159-170.
 • Can, R. (2010). Montesquieu’nün Kanunların Ruhu Üzerine Adlı Eserinin Hukuk Felsefesi Açısından İncelenmesi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, İ. (2011). Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm. Liberal Düşünce Dergisi, (61): 135-159.
 • Çelik, H.B. (2022). Küreselleşme ve Kimliklere Etkisine Tikellik-Çeşitlilik Perspektifinden Eleştiriler, SDE Akademi Dergisi, 2(5), 98-115.
 • EROĞLU, C. (1981). Siyasal Sınıfların Sınıflandırılmasına İlişkin Birkaç Tarihsel Örnek ve Tartışma. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Gürbüz, Y. (1987). Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Gürkan, Ü. (2005). Hukuk Sosyolojisine Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kalaycıoğlu, E. ve Kağnıcıoğlu, D.(2012). Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kavra, E. (1989). Montesquieu ve de Tocgueville’e Göre Demokrasi ve Temel Güvenceleri. Amme İdaresi Dergisi, 22(3): 75-83.
 • Montesquieu. (2017). Kanunların Ruhu Üzerine. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Nemutlu, D. (2003). Montaıgne ve Montesquieu’de İnsan Erdem ve Trogloditler. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1): 143-155.
 • Newton, K. ve Deth, j. W. (2014). Karşılaştırmalı Siyasetin Temelleri. (çev. E. Saraçoğlu), Ankara: Phonix Yayınları.
 • Yılmaz, N. (2013). Karşılaştırmalı Siyaset Biliminin Konusu ve Seçme Eserler Bibliyografyasi. International Journal of Social Science, 6 (6): 1323-1340.
 • Yılmaz, N. (2014). Antik Yunan Dönemi Karşılaştırmalı Siyaset Biliminde Siyasal Sistem Sınıflandırılmalarına Genel Bir Bakış. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1): 123-138.

___

APA Bahadır, M. (2023). MONTESQUIEU VE KARŞILAŞTIRMALI SİYASET BİLİMİ METODOLOJİSİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Düşünce Dünyasında Türkiz , 14 (65) , 181-199 . DOI: 10.59281/turkiz.1331024