1277 Yasağı ve İmam Gazzâlî’nin Tehafütü Arasında Bir Mukayese

İmam Gazzali İslam Dünyasının en önemli filozofl arından biridir. Özellikle İbn Sînâ ve İbn Rüşd İmam Gazzâlî tarafından eleştirilmiştir. İmam Gazzâlî filozofl arı üç meseleden dolayı suçlamıştır. Benzer şekilde, Stephen Tempier XIII. yüzyılın ikinci yarısı boyunca filozofl arı eleştirmiştir. Nihayet 1277’de filozofl arın 219 önermesini lanetlemiştir/yasaklamıştır. Makalemizde 1277 yasağı ve İmam Gazzâlî’nin tehafütü karşılaştırılmıştır

Comparison Between the Condemnation of 1277 and Gazzali’s Tehafüt

Imam Gazzali was one of the most important philosopher in the Islamic world. Particularly Ibn Sina and Ibn Rusd was criticized by Imam Gazzali. Imam Gazzali accused philosopher’s three theorems. Similarly, in Europe, Stephen Tempier, criticized philosophers during the second half of XIII. century. In the end Tempier condemned philosopher’s 219 prepositions in 1277. Our’s article is comparing the condemnation of 1277 and Imam Gazzali’s Tehafut

Kaynakça

Akarsu, Bedia. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Yayınları.

Cevizci, Ahmet. (2010). Felsefe Tarihi, İstanbul: Say Yayınları.

Dales, C. Richard. (1990). Medieval Discussions of the Eternity of the World, Leiden: J. Brill.

Demir, Remzi. (2005). Philosophia Ottomanica, Cilt 1, Ankara: Lotus Yayınları.

Emiroğlu, İbrahim. (2011). “Gazâlî’nin Tehafütünde Muhataplarını veya Muarızlarını Red Gerekçeleri”, TYB Akademi, S.1, ss. 173-199.

Freely, John. (2009). Alaaddin’in lambası Yunan Bilimi İslam Dünyası Üzerinden Avrupa’ya Nasıl Ulaştı?, çev. Nurşan Üstüntaş, İzmir: Şenocak Yayınları.

Gazzâlî. (1981). Tehâfüt el-Felâsife, çev. Bekir Karlığa, İstanbul: Çağrı Yayınları.

Gooch, Jason. (2006). “Th e Eff ects of the Condemnation of 1277”. Th e Hiltop Review, C.2. ss. 34-43.

Grant, Edward. (1974). A Source Book in Medieval Science. Harvard: Harvard University Press

Grant, Edward. (1986). Edward Grant, Orta Çağda Fizik Bilimleri, çev. Aykut Göker. Ankara: V Yayınları.

Hans, Th ijssen, “Condemnation of 1277”, Th e Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward, N. Zalta  (ed.), 2015, URL = http://plato.stanford.edu/ archives/win2013/entries/condemnation/

Karlığa, Bekir. (2005). Bekir Karlığa, “Doğu-Batı Düşüncelerinde On Üçüncü Yüzyıl Dönüşümü”, Doğu-Batı, S.33. ss. 161-174.

Russell, Bertrand. (1994). Batı Felsefesi Tarihi Ortaçağ, çev. Muammer Sencer. İstanbul: Say Yayınları.

Tekin, Mustafa. (2011). “Gazâlî: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde”, TYB Akademi, S.1. ss. 31- 49.

Kaynak Göster

APA Başaran, V . (2015). 1277 Yasağı ve İmam Gazzâlî’nin Tehafütü Arasında Bir Mukayese . Dört Öge , (7) , 119-132 .