KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) VE SÖZLEŞMELERİ

Konut finansman sistemi (Mortgage), Ülkemizde uzun yıllar tartışma konusu olmuş, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 5582 sayılı Yasanın kabulü neticesinde hukuk sistemimize dahil olmuştur. İncelememizde, konut finansman sisteminin hukukumuzda yaptığı genel etkilere, konut finansman sisteminin işleyiş sistemine, olumlu ve olumsuz yanlarına değinilecek, daha sonra konut finansman sözleşmesinin varlığı için gereken koşullara değinilecektir.

___

 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -1- www.mortgagebankasi.com/ mortgage-yazi-dizisi-1-3.html, e.t.19.01.2008).
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -2- www.mortgagebankasi. com/mortgage-yazi-dizisi-2-2.html, e.t.19.01.2008).
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -3- www.mortgagebankasi.com/ mortgage-yazi-dizisi-3.htm, e.t.19.01.2008).
 • Akar, Aytuğ Halil : Mortgage Yazı Dizisi -4- www.mortgagebankasi.com/ mortgage-yazi-dizisi-4.htm, e.t.19.01.2008).
 • Alptürk, Ercan : Soru ve Cevaplarıyla Mortgage Sistemi (Tutsat), Ankara 2006 (Mortgage).
 • Alptürk, Ercan : Mortgage Sistemi Bugüne Kadar Türkiye’de Neden Uygulanmadı? Potansiyel Riskleri Nelerdir? Mali Pusula Dergisi, Eylül 2006, Yıl: 2, Sayı : 21, s.35 vd. (Mortgage…Riskleri).
 • Alptürk, Ercan : Mortgage Sisteminin Yasal Çerçevesi ve Đkincil Düzenlemeler, Mali Pusula Dergisi, Kasım 2007, Yıl: 3, Sayı : 35, s.98 vd. (Đkincil Düzenlemeler).
 • Altop, Atillâ : Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına Đlişkin Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmesi), Ankara 1990.
 • Apak, Talha : Konut Finansmanı (Mortgage=Tutsat) Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme ve Sisteme Dahil Olmak Đstemeyenlerin Başvuru Süresinin 05 Haziran 2007 Tarihinde Sona Erecek Olması (www.alomaliye.com/2007/ talha_apak_mortgage.htm, e.t.20.01.2008).
 • Arkan, Sabih : Ticari Đşletme Hukuku, Ankara 1999.
 • Artz, Marks: Integration der Nebengesetze in das BGB, Eingührung in das neue Schuldrecht, JUS Schriftenreihe (SCHWAB/WITT), München 2002.
 • Atalay, Oğuz : “Đcra Đflâs Hukukunda Mortgage Sisteminin Yansıması” Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.154 vd.
 • Baş, Şanlı : Konut Finansmanı Kanununun Finansal Kiralama Đşlemleri Bakımından Đrdelenmesi (www.alomaliye.com/2007/sanli_bas_mortgage. htm, e.t.20.01.2008).
 • Battal, Ahmet : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Ankara 1998, BATĐDER Yayını, s.313 vd.
 • Bozkurt, Kutluhan/Türe, Murat/Oral, Ümit : Avrupa Birliği ve Belçika Hukuk Sistemlerinde Đpoteğe Bağlı Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e Armağan, Đstanbul 2007, s.1763 vd.
 • Çelikoğlu, Cengiz Topel : Konut Finansman Kanunun Leasing Sözleşmesi Üzerindeki Etki ve Sonuçları, ĐBD., S : 2007/4, C : 81, s.2014 vd.
 • Çetin, Ali : “Mortgage (Tutsat) Yasası”, ĐBD. Tüketici Hakları ve Rekabetin Korunması Hukuku Özel Sayısı, Kasım 2007, s.53 vd.
 • Çetin, Soner : Đpotekli Borç Senedi ve Đrad Senedi, Ankara 2004.
 • Dauner-Lieb, Barbara : Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher: Systemkonforme Weiterentwicklung oder Schrittmacher der Systemveraenderung? Berlin 1983.
 • Doğru, Halil : Menkul Kıymetleştirme-Mortgage, Genel ve Hukuki Esaslar, Đstanbul 2007.
 • Egemen, Işıl : Đpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Ya Da Mortgage, ĐBD., S 2006/3, C : 80, s.947 vd.
 • Ekici, Akın : “Bankacılıkta Güncel Konular ve Son Gelişmeler”, Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.34 vd.
 • Enes, Sedat : “Uygulamada Konut Finansmanı ve Konut Finanmanı Hukuku (Genel Olarak)”, Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.111 vd.
 • Erçel, Gazi : Mortgage sistemi ve enflasyon (www.mortgagebankasi.com/ mortgage-sistemi-ve-enflasyon-gazi-ercel-sabah.html, e.t.19.01.2008). Erdem, Tarhan : Konutta Devrim (www.mortgagebankasi.com/konutta-devrim5.html, e.t.19.01.2008).
 • Erdikler, Şaban : Mortgage Sisteminin Mali Avantajları Neler? (www.alomaliye. com/2007/saban_erdikler_mortgage.htm, e.t. 20.01.2008)
 • Gençyürek, Levent : Konut Finansmanısisteminin (Mortgage) Vergi Boyutu (www.alomaliye.com/2007/levent_gencyurek_mortgage.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Mortgage (Tutsat) Üzerine (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_ mortgage.htm, e.t.20.01.2008)
 • Hepşen, Ali : Rüzgârın Getirdikleri (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_ ruzgarin.htm, e.t.20.01.2008)
 • Hepşen, Ali : Đpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, (ĐDMK/MORTGAGE BACKED SECURITIES-MBS) (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_ ipotege_dayali.htm, e.t.20.01.2008)
 • Hepşen, Ali : Kredi Kullanarak Konut Satın Alan Vatandaş Ödemeleri Yapmazsa Ne Olur? (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_krediodenmezse.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Vatandaş Ev Alıp Kiraya Veriyor, Konut Kredisini Kira Geliriyle Ödüyor (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_vatandas.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Gayrimenkul Piyasalarında Diğer Konut Kredisi Türleri (www.alomaliye.com/2007/ali_hepsen_digerkonut.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Gayrimenkul Finansman Piyasaları (www.alomaliye.com/2007/ ali_hepsen_ gmenkul.htm, e.t.20.01.2008).
 • Hepşen, Ali : Türkiye’de Đpotekli Konut Kredilerinin Gelişimi (www.alomaliye. com/ 2007/ ali_hepsen_turkiyede_ipotekli.htm, e.t.20.01.2008).
 • Kemper, Rainer: Verbraucherschutzinstrumente, Baden-Baden 1994.
 • Kocaağa, Köksal : Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 1999.
 • Koçak, Duygu : Konut Finansman Kanunu Öncesi ve Sonrası Mortgage, Türk Uzun Vadeli Konut Finansman Sisteminde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Rolü, Đstanbul 2007.
 • Köteli, Argun : Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing Sözleşmeleri), Đstanbul 1991.
 • Kraft, Alfons : Verbraucherschutz im GWB, WuW, 1981.
 • Kuntalp, Erden: Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayrımı, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Ankara 1998, BATĐDER Yayını, s.287 vd.
 • Küçük, Damla : “Özel Tutulu Satış Sigortası”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y: 2, S:6, Şubat 2007, s.7 vd. Martens, Jöng : Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes, Die Bank, 1991.
 • Mermer, Suat: “Tüketici Hukuku Bakımından Konut Finansmanı”, Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.175 vd.
 • Oğuz, Şeref : Mortgage (www.mortgagebankasi.com/mortgage-dr.-seref-oguzekonomist-staronline-6.html, e.t.19.01.2008).
 • Oğuz, Şeref : Krediye Saldırmak (www.mortgagebankasi.com/krediye-saldirmakdr.-seref-oguz-ekonomist-staronline.html, e.t.19.01.2008).
 • Oğuz, Şeref : Mortgage Beklentisi (www.mortgagebankasi.com/mortgagebeklentisi-dr.-seref-oguz-ekonomist-staronline-2.html, e.t.19.01.2008).
 • Oy, Osman : Türkiye’de Mortgage Uygulaması, Đstanbul 2007. Önal, Beyazıt/Topaloğlu, Mustafa : Đpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku Mortgage (Tutsat), Adana 2007.
 • Önder, Çetin : “Konut Finansmanında Emlak Değerleme”, Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.136 vd.
 • Öztürk, Fuat : Konut Finansman Sistemine (Tutsat/Mortgage) Đlişkin 5582 Sayılı Kanunun Getirdikleri (www.hukukcu.com/modules/smartsection/makepdf. php?itemid=129, e.t.20.01.2008)
 • Reisoğlu, Seza : “Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları”, Bankacılar Dergisi, S: 2004/48 s.47 vd. (Kıs. Finansal Kiralama).
 • Reisoğlu, Seza : “Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları”, Bankacılar Dergisi, S: 2007/61, s.75 vd. (Kıs. Konut).
 • Reisoğlu, Seza : “Konut Kredisi-Konut Finansmanı ve Uygulama Sorunları”, Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK’e Armağan, Đstanbul 2008, s.319 vd. (Konut Kredisi).
 • Schubel, Christian : Das neue Kaufrecht, Einführung in das neue Schuldrecht, JUS Schriftenreihe (SCHWAB/WITT), München 2002.
 • Teker, Bahadır : “Konut Finansmanında Menkul Kıymetleştirme”, Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.125 vd.
 • Topaloğlu, Mustafa : ABD Mortgage Uygulaması ve Đpotekli Konut Finansmanına Đlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara 2006, s.843 vd. (Kıs. Tasarı)
 • Topaloğlu, Mustafa : “Yeni Türk Tutsat (Mortgage) Kanununa Genel Bir Bakış”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y: 2, S:9, Mayıs 2007, s.35 vd. (Kıs. Tutsat Kanunu)
 • Topaloğlu, Mustafa/Önal, Beyazıt : Konut Finansman Sisteminde Mortgage Sigortası, BATĐDER, Haziran 2007, Cilt XXIV, Sayı 1, s.109-136.
 • Tuncer, Selahattin : 5582 Sayılı Mortgage Yasasının Açmazları, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2007, S:41, s.168 vd.
 • TÜRKĐYE BANKALAR BĐRLĐĞĐ, BANKACILIK VE ARAŞTIRMA GRUBU : “Avrupa Birliği’nin Đpotekli Konut Kredisi Piyasalarına Đlişkin Politikası” (Bankacılar Dergisi, S:56, Y: 2006, s.69 vd.)
 • Uğur, Arif : Konut Alım-Satım Rehberi, Mortgage, 65 Soru-Cevap, Ankara 2006 (Kıs. Rehber).
 • Uğur, Arif : Mortgage, Ankara 2007 (Kıs. Mortgage).
 • Uğur, Arif : Mevcut Konut Kredileri ile Mortgage Kredilerinin Karşılaştırılması (www.alomaliye.com/2007/arif_ugur_ mortgage.htm, e.t.20.01.2008).
 • Uğur, Arif : Sabit Faizli ve Değişken Faizli Konut Kredilerinin Karşılaştırılması (www.kalkinma.org, e.t.19.01.2008).
 • Uğur, Arif : Đlan Edilen Faiz, Ödeyeceğimiz Faiz Mi? (www.mortgagebankasi. com/ilân-edilen-faiz-odeyecegimiz-faiz-mi.html, e.t.19.01.2008).
 • Uğur, Arif : Kredi Kullandım, Faiz Düştü...Ne Yapacağım? (www. Mortgagebankasi.com/kredi-kullandim-faiz-dustu-ne-yapacagim.html, e.t.19.01.2008).
 • Uğur, Arif : Değişken Faizli Konut Kredileri Kimler Đçin Uygundur (www.mortgagebankasi.com/degisken-faizli-konut-kredileri-kimler-icinuygundur-arif-ugur-spk-uzmani-dunya.html, e.t.19.01.2008).
 • Uğur, Arif : Sabit ve Değişken Faizli Krediler www.mortgagebankasi.com/sabitve-degisken-faizli-krediler.html, e.t.19.01.2008).
 • Ünan, Samim : “Sigorta Hukuku Bakımından Konut Finansmanı”, Finans Hukuku ve Sorunları, Finans Hukuk Panelleri, Konut Finansmanı, Mortgage, Đstanbul Barosu Yayınları, Đstanbul 2007, s.170 vd.
 • Zevkliler, Aydın/Aydoğdu, Murat : Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ankara 2004.